Aktywne formy pomocy zamiast pasywnych, współodpowiedzialność zamiast roszczeń i uzależnienia od pomocy, mobilizacja obywatelska w miejsce rozbudowy systemu biurokratycznego.
Manifest Ekonomii Społecznej

Ekonomia Społeczna - półrocznik nr 3/2013 (8)
Rok wydania: 2014
Słowa kluczowe: POLITYKA SPOŁECZNA | WSPÓŁPRACA Z BIZNESEM | WSPÓŁPRACA Z ADMINISTRACJĄ | TEORIA | SPÓŁDZIELCZOŚĆ SOCJALNA
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zaprasza do lektury ósmego numeru półrocznika „Ekonomia Społeczna” – publikacji, której podstawowym celem jest upowszechnianie wiedzy z zakresu ekonomii społecznej.

„Ekonomia Społeczna”, MSAP, 3/2013 (8)

Sekcję Artykuły otwiera tekst Lidii Węsierskiej-Chyc zatytułowany „Gospodarka społeczna to nie sektor". Podjęto w nim problem o znaczeniu istotnym dla sposobu pojmowania gospodarki społecznej w Polsce.

Zagadnienie integracji usług społecznych i socjalnych analizuje Mirosław Grewiński w artykule „Usługi społeczne i socjalne jako wspólny obszar polityki i ekonomii społecznej". Autor przedstawia logiczny wywód przemawiający za koniecznością łączenia tych usług, odwołując się zarówno do racji teoretycznych, jak i tych o charakterze empirycznym.

Agnieszka Szczudlińska-Kanoś w artykule „Wspólnoty lokalne wobec rozwoju ekonomii społecznej" analizuje znaczenie wspólnot lokalnych dla rozwoju ekonomii społecznej. Autorka lokuje swoje rozważania w sferze teorii, a także odnosi je do specyficznych uwarunkowań kulturowych.

W artykule „Zatrudnienie socjalne czy pomoc społeczna? Aktywizacja społeczno-zawodowa w opinii jej odbiorców" Marta Danecka podejmuje próbę rozstrzygnięcia dylematu zarysowanego w tytule tekstu.

Monika Chomątowska w tekście „Nauka społeczna Kościoła a gospodarka społeczna" przedmiotem swoich intelektualnych dociekań czyni relacje między doktryną Kościoła katolickiego a aksjologią leżącą u podstaw gospodarki społecznej. W artykule wskazano na zbieżność obu pojęć, jak i przedstawiono obszary, w których następuje ich rozchodzenie się.

Problematykę związków między kulturą a ekonomią społeczną podejmuje Łukasz Maźnica w artykule „Kapitał kulturowy jako determinanta i zasób ekonomii społecznej". Autor zwraca uwagę na wciąż, jego zdaniem, słabo wykorzystany potencjał kapitału społecznego dla rozwoju ekonomii społecznej.

Autorka artykułu „Relacje firm z podmiotami ekonomii społecznej", Daria Murawska, analizuje złożone relacje między podmiotami ekonomii społecznej a przedsiębiorstwami, umiejscawiając swoje rozważania w przestrzeni problematyki powiązanej ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.

„Wpływ wybranych prawnych form działania administracji na natężenie współpracy z podmiotami ekonomii" to tytuł artykułu autorstwa Magdaleny Małeckiej-Łyszczek. Autorka identyfikuje możliwe formy współpracy między administracją a podmiotami ekonomii społecznej oraz wiele uwagi poświęca omówieniu tych form działania administracji publicznej, których stosowanie prowadzi do poszerzenia obszaru tej współpracy.

Albert Izdebski i Małgorzata Ołdak w artykule „Między rynkiem a społeczności lokalną - wybrane aspekty funkcjonowania spółdzielni socjalnych w świetle badań Monitoring spółdzielni socjalnych 2010" opisują wyniki badania, którego nazwa pojawia się w tytule tekstu. Stały się one kanwą dla sformułowania interesujących wniosków na temat działań spółdzielni socjalnych.

Obraz spółdzielczości socjalnej w stolicy przedstawia Maciej Czarkowski w artykule "Spółdzielnie socjalne w Warszawie".

W kolejnej sekcji przedstawiono trzy inicjatywy. Pierwsza, opisana przez Annę Karcz, to projekt edukacyjny pn. „Ekonomia Solidarności” realizowany przez Fundację Centrum Solidarności z Gdańska. Kolejna, zatytułowana „Przedsiębiorczość społeczna w Europie Wschodniej” przedstawia szkolenia z zakresu przedsiębiorczości społecznej dla liderów środowisk – osób młodych z krajów tj.: Polska, Dania, Mołdawia, Gruzja, Rumunia i Ukraina. Sekcję zamyka informacja o konferencji poświęconej mierzeniu społecznego oddziaływania podmiotów ekonomii społecznej, która odbyła się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Podczas konferencji zaprezentowano polską metodę mierzenia społecznej wartości dodanej pn. ESometr opracowana przez zespół ekspertów Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

W bieżącym numerze przedstawiono także recenzję książki W poszukiwaniu tradycji. Dwa dwudziestolecia pozarządowych inspiracji autorstwa Piotra Frączaka. Autorka recenzji, Ewa Bogacz-Wojtanowska, wskazuje na walory intelektualne tej pracy. W szczególności eksponuje znaczenie tych jej elementów, które mówią o potrzebie zakorzeniania organizacji pozarządowych w wartościach i tradycjach społeczności lokalnych, w których i na rzecz których działają.

W sekcji Biblioteka tekstów klasycznych zaprezentowano ważne opracowanie autorstwa Carlo Borzagi, Sary Depedri, Ermanno Tortia zatytułowane Rola spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych. Apel o pluralizm gospodarczy.

Półrocznik jest wydawany przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w projekcie „Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Redakcja zaprasza potencjalnych autorów – przedstawicieli środowiska naukowego, ekspertów i praktyków – do współpracy. Szczegóły dotyczące zasad nadsyłania tekstów znajdują się w zakładce Wskazówki dla autorów. Przyjmowane są także teksty stanowiące komentarz do dotychczas prezentowanych na łamach czasopisma zagadnień.

Osoby zainteresowane tradycyjną wersją publikacji prosimy o kontakt z redakcją (, lub , tel. 12 293 74 80).

„Ekonomia Społeczna”, MSAP, 3/2013 (8)

KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ

PATRONATY I WSPÓŁPRACA