Ekonomia społeczna nie jest własnością żadnego politycznego stronnictwa.
Manifest Ekonomii Społecznej

Ekonomia Społeczna - półrocznik 2/2013 (7)
Rok wydania: 2013
Słowa kluczowe: MIERZENIE WARTOŚCI DODANEJ | SPÓŁDZIELCZOŚĆ | TUW | POLITYKA SPOŁECZNA
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zaprasza do lektury siódmego numeru półrocznika „Ekonomia Społeczna” – publikacji, której podstawowym celem jest upowszechnianie wiedzy z zakresu ekonomii społecznej.

Numer otwiera artykuł W. Goleńskiego pt. Polityka społeczna i ekonomia społeczna. Kilka uwag o sprawiedliwości społecznej. Autor analizuje wspólne podstawy aksjologiczne dla sfery polityki społecznej oraz ekonomii społecznej. Takie podejście nie jest typowe, jak słusznie zauważa autor, bowiem w polskiej literaturze przedmiotu dominującym nurtem jest opis uwzględniający aspekty funkcjonalne, czy też pragmatyczne.

Centralnym elementem rozważań uczynił on sprawiedliwość społeczną, zdefiniowaną przez pryzmat trzech innych wartości – równości, wolności oraz wartości kolektywnych. Autor dostrzega konieczność kształtowania podstaw aksjologicznych polityki społecznej i ekonomii społecznej nie tylko w sferze teoretycznej, ale też w warstwie aplikacyjnej.

M. Płonka w artykule Społeczna wartość dodana towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce – aspekty teoretyczne i praktyczne podjęła trud teoretycznej identyfikacji i praktycznej weryfikacji społecznej wartości dodanej realizowanej przez towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych (TUW) w Polsce. Zarówno funkcjonowanie TUW, jak i metoda społecznej wartości dodanej, nie były dotychczas bardzo szeroko opisywane w polskiej literaturze przedmiotu. Z tego względu warto przeczytać tekst, który łączy oba te zagadnienia.

Problematyką spółdzielczości zajęła się w siódmym numerze pisma Z. Chyra-Rolicz. W artykule pt. Spółdzielczość jako element społecznej gospodarki rynkowej. Wspieranie inicjatyw założycielskich przedstawiono rolę organizacji spółdzielczych w tworzeniu ekonomii społecznej w okresie transformacji ustrojowej – w aspekcie teoretycznym i praktycznym. Lektura tekstu, będącego swoistego rodzaju inwentaryzacją działań środowiska spółdzielczego w zakresie rozwijania ekonomii społecznej, pokazuje, jak wiele udało się w Polsce przez ostatnie lata osiągnąć w tej sferze.

Wspierając rozwój polskiej ekonomii społecznej, nie można zapominać o poszukiwaniu inspiracji w innych krajach.  A. Steiner i S. Steinerowska w artykule pt. Przedsiębiorstwa społeczne w Wielkiej Brytanii – potencjał i możliwości działania przybliżają specyfikę brytyjskich uwarunkowań politycznych oraz ograniczeń związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw społecznych w tym kraju. Ponadto artykuł prezentuje wyzwania, przed którymi stoją przedsiębiorstwa społeczne na terenie Wielkiej Brytanii oraz nawiązuje do empirycznych wyników jednego z projektów Unii Europejskiej.

Z kolei W. Duranowski omawia interesujące przedsięwzięcia w zakresu ekonomii społecznej podejmowane na kontynencie południowoamerykańskim. W artykule pt. Bolsa Família – innowacyjna metoda walki z wykluczeniem społecznym w Brazylii autor przedstawia struktury, mechanizmy działania i zasady programu Bolsa Família, uwzględniając szerszy kontekst programów społecznych realizowanych przez Brazylię w ramach priorytetu władz kraju – osiągnięcia Milenijnego Celu Rozwoju ONZ nr 1 (tj. eliminacji głodu oraz skrajnego ubóstwa na terenie całego kraju do 2015 roku).

Unia Europejska ogłosiła 2012 rok Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, a dla ekonomii społecznej problematyka starzenia się, aktywizacji starszych osób (w tym zawodowej), solidarności i współpracy międzypokoleniowej zawsze była i jest sprawą ważną. J. Perek-Białas w artykule zatytułowanym Starzenie się ludności – wyzwanie dla podmiotów ekonomii społecznej pokazuje, które rodzaje usług dedykowanych osobom starszym mogą stać się przedmiotem działania podmiotów ekonomii społecznej. Autorka dostrzega zatem, że zarówno w przypadku podmiotów ekonomii społecznej, jak i osób starszych logiką, którą powinny one wspólnie przyjąć jest perspektywa „dawcy” i „biorcy”. To kapitalna konstatacja, pokazująca ważkość współdziałania, ale i współodpowiedzialności za rozwiązywanie istotnych kwestii społecznych w ramach ekonomii społecznej.

Dział Inicjatywy otwiera tekst  R. Okraski pt. Przeszłość dla (lepszej) przyszłości. Autor omawia znaczenie i dorobek polskiego ruchu spółdzielczego dla podejmowanych aktualnie inicjatyw z zakresu gospodarki społecznej.

J. Stryczek w tekście pt. Co to jest odpowiedzialny biznes? podejmuje próbę syntetycznej oceny społecznie odpowiedzialnego biznesu. Szansę dla odpowiedzialnego biznesu i społecznie odpowiedzialnego biznesu dostrzega autor w spójnej strategii współpracy i porozumienia z ludźmi, którym firma pomaga i za tę pomoc jest wynagradzana.

A. Niemkiewicz i A. Mróz opisują działalność Pomorskiego Funduszu Młodzieżowego, który w praktyce realizuje innowacyjny model edukacji młodzieży w zakresie ekonomii społecznej.

Z kolei M. Bohdziewicz-Lulewicz oraz D. Kobylec prezentują założenia i cele Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej projektowanego w ramach wspólnych działań Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych i Urzędu Miasta Krakowa, dla Gminy Miejskiej Kraków.

Dział Inicjatywy zamyka praktyka opisana przez B. Kordulę, w której omówiono sposób wykorzystania narzędzi ekonomii społecznej przez  Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

W dziale Recenzje publikacji E. Bogacz-Wojtanowska dokonała oceny książki W. Czemiel-Grzybowskiej pt. Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym w procesie konwergencji.

W bibliotece tekstów klasycznych zamieszczono tłumaczenie pracy Konceptualizacja kapitału społecznego w przedsiębiorstwie społecznym, autorstwa M. Bulla, R.J. Ridleya-Duffa, D. Fostera, P. Seanor.

Półrocznik jest wydawany przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w projekcie Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Redakcja zaprasza potencjalnych autorów – przedstawicieli środowiska naukowego, ekspertów i praktyków – do współpracy. Szczegóły dotyczące zasad nadsyłania tekstów znajdują się w zakładce Wskazówki dla Autorów. Przyjmowane są także teksty stanowiące komentarz do dotychczas prezentowanych na łamach czasopisma zagadnień.

Osoby zainteresowane otrzymaniem wersji tradycyjnej publikacji prosimy o kontakt z redakcją (e-mail: , tel. (12) 293 75 60).

Siódmy numer półrocznika  „Ekonomia Społeczna" do pobrania w wersji PDF

Oceń siódmy numer Półrocznika „Ekonomia społeczna” – ankieta ewaluacyjna

KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ

PATRONATY I WSPÓŁPRACA