Niezwykle istotnym aspektem większości działań w obszarze ekonomii społecznej jest jej lokalny, wspólnotowy charakter. Chodzi nie tylko o pojedyncze przedsięwzięcia i instytucje, ale relacje, które je łączą.
Manifest Ekonomii Społecznej

Droga do partnerstwa – kilka ważnych pytań
Autor: LEWANDOWSKA M.
Rok wydania: 2013
Słowa kluczowe: PARTNERSTWO LOKALNE | PODRĘCZNIK | ZARZĄDZENIE CYKLEM PROJEKTU
Ekonomia społeczna jest niejako „skazana na partnerstwa” ze względu na złożoność problematyki, do której się odwołuje. Projekty czy podmioty działające w obszarze ekonomii społecznej łączą różne dziedziny i zadania, np. integrację społeczną z aktywizacją zawodową, przedsiębiorczość z przeciwdziałaniem wykluczeniu, rozwój gospodarczy ze zwiększeniem aktywności społecznej mieszkańców. Trudno sobie wyobrazić, aby tak szeroki wachlarz problemów i zagadnień, wymagający szczególnych kompetencji i zasobów, został objęty działaniem wyłącznie jednego podmiotu, z pominięciem partnerskiej, międzysektorowej współpracy.

Podręcznik Droga do partnerstwa stanowi próbę opisania modelu tworzenia partnerstw lokalnych, swoistej recepty umożliwiającej budowanie skutecznych i trwałych porozumień międzysektorowych, w oparciu o doświadczenia projektowe. Jakkolwiek trudno mówić o jednym schemacie czy wzorze na dobrze funkcjonujące partnerstwo, to jednak zasadne wydaje się zastosowanie logiki nawiązującej do teorii planowania strategicznego i metodologii Project Cycle Management (Zarządzanie Cyklem Projektu).

W nieco uproszczonej wersji metodologii PCM możemy mówić o etapie diagnozy (pytanie: dlaczego?), etapie formułowania celów (pytanie: po co?), etapie określania działań (pytanie co? i jak?), wreszcie o etapie ustalania sposobu realizacji działań (pytania: kto? gdzie? kiedy?). Wymienione etapy mogą stanowić podstawę budowania partnerstwa i planowania jego działań.

W pierwszej kolejności odbiorcami tej publikacji mogą być osoby zainteresowane podjęciem wyzwania, jakim jest powołanie partnerstwa, nie mające wcześniejszych doświadczeń w tej dziedzinie. Elementy podręcznika mogą także stanowić źródło wzbogacenia i uzupełnienia działań prowadzonych przez już funkcjonujące partnerstwa. Trzecia grupa potencjalnych adresatów tej publikacji to osoby, które kiedyś już pracowały w partnerstwie i nie było to dla nich dobre doświadczenie. Negatywne doświadczenia mają ogromną moc demotywującą. Z drugiej strony, gdy emocje opadną, można sięgnąć do nich jak do zasobu wiedzy i skorzystać z niej w planowaniu kolejnych przedsięwzięć.

KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ

PATRONATY I WSPÓŁPRACA