DZIŚ

podyskutuj | FAQ NOWE! | o serwisie | infolinia 801 646 719 znajdź w serwisie

Współpracownicy. Umowy-zlecenia

Podstawowe obowiązki prawne (obowiązkowe standardy)

 1. Jeśli organizacja chce zlecić komuś wykonanie czynności, przy czym wykonywana praca nie będzie spełniać warunków, które sprawiają, że staje się ona umową o pracę czyli nie będzie to:
 • praca pod nadzorem,
 • oraz praca w miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę

to podpisuje z taką osobą umowę-zlecenie.
Czytaj więcej: o umowie-zlecenie

 1. Jeśli organizacja zleca wykonanie czynności osobie, która prowadzi działalność gospodarczą w zlecanym zakresie, to rozlicza się z tą osobą w ramach jej działalności (poprzez wystawienie przez tę osobę rachunku lub faktury). Czytaj więcej: jak rozliczyć "samozatrudnionych"?
 2. Jeśli organizacja angażuje współpracownika na umowę-zlecenie, to podpisuje z nim umowę, w której określa charakter i zakres prac do wykonania, termin ich wykonania oraz wynagrodzenie. Umowę taką podpisuje przed rozpoczęciem pracy.
  Czytaj więcej: o umowie-zlecenie
 3. Jeśli organizacja angażuje współpracownika i podpisuje z nim umowę-zlecenie, to uzyskuje od niego prawidłowe (kompletne) oświadczenie z danymi do celów podatkowych i rozliczeń z ZUS. Czytaj więcej: o umowie-zlecenie
 4. Jeśli organizacja podpisała z pracownikiem umowę zlecenie, to w ciągu 7 dni zgłasza go do ZUS.
  Czytaj więcej: jakie obowiązki wobec ZUS ma pracodawca
 5. Jeśli organizacja podpisała z pracownikiem umowę-zlecenie, to wypłaca w terminie: wynagrodzenie oraz terminowo opłaca wszystkie stosowne składki i podatki, związane z zatrudnieniem danego pracownika.
  Czytaj więcej: jak wyliczyć wynagrodzenie od umowy-zlecenia?
 6. Jeśli organizacja podpisała z pracownikiem umowę-zlecenie, której wartość nie przekracza 200 zł, to opodatkowuje taką umowę ryczałtowo. 
  Czytaj więcej: jak wyliczyć wynagrodzenie od umowy-zlecenia do 200 zł?
 7. Jeśli organizacja podpisała z pracownikiem umowę-zlecenie i zawarła w niej informację o tym, że w ramach danej umowy wysyła go w podróż służbową, to zwraca mu uzasadnione koszty delegacji (podróży). Jeśli nie ma własnych regulacji dotyczących rozliczeń wyjazdów służbowych, to stosuje zasady zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju. W przypadku gdy organizacja ma własne regulacje i stawki są wyższe niż w rozporządzeniu, od różnicy należy organizacja odprowadza podatek dochodowy od osób fizycznych.
  Czytaj więcej: jak rozlicza się podróże służbowe?

 

Rekomendowane standardy

 1. Jeśli organizacja zatrudnia współpracowników na umowę-zlecenie, powinna śledzić zmiany wysokości składek ZUS (ze względu na częste zmiany regulacji w tym zakresie).
 2. Wskazane jest pisemne sporządzenie umów-zleceń również z osobami prowadzącymi indywidualną działalność gospodarczą (i wystawiającymi rachunki lub faktury).
 3. Organizacja powinna unikać sytuacji, gdy jedna osoba z organizacji podpisuje umowę z samym sobą.
Wyraź opinię: przydatne 8 mało pomocne 2