Ekonomia społeczna oparta o mechanizmy wzajemnościowe, dzięki większemu zaufaniu pomiędzy jej uczestnikami, ma istotne walory także w sferze konkurencyjnej gospodarki.
Manifest Ekonomii Społecznej

Ekonomia Społeczna – półrocznik nr 2/2012 (5)
Rok wydania: 2012
Słowa kluczowe: WSPARCIE SYSTEMOWE | SPÓŁDZIELNIE | MIERZENIE WARTOŚCI DODANEJ | KLAUZULE SPOŁECZNE
Serdecznie zapraszamy do lektury piątego, specjalnego wydania półrocznika „Ekonomia Społeczna” – publikacji, której podstawowym celem jest upowszechnianie wiedzy z zakresu ekonomii społecznej.

W prezentowanym, piątym numerze półrocznika „Ekonomia Społeczna” znalazły się wartościowe i inspirujące teksty pokazujące wielowymiarową relację pomiędzy ekonomią społeczną a procesami rozwojowymi. Niewątpliwą wartością półrocznika, przygotowanego specjalnie z myślą o VI Ogólnopolskich Spotkaniach Ekonomii Społecznej (Kraków, 11-12 października 2012 r.) są również rozważania nad możliwościami systemowego wspierania i budowania siły sektora ekonomii społecznej w Polsce.

Wśród kluczowych pytań stawianych przez Autorów pojawiają się te dotyczące zdolności podmiotów ekonomii społecznej do rozwiązywania złożonych problemów społecznych. Podejmuje je J. Brzozowska-Wabik w artykule Potencjał spółdzielni w zaspokajaniu niektórych potrzeb państwa i społeczeństwa – wprowadzenie do dyskusji pokazując rolę i potencjał ruchu spółdzielczego w tym zakresie. Na znaczenie podmiotów ekonomii społecznej wskazują także M. Bohdziewicz-Lulewicz i J. Sutuła analizując rolę, jaką spełniać mogą podmioty ekonomii społecznej w rozwoju wspólnot regionalnych i lokalnych poprzez aktywizację zawodową, dostarczanie usług użyteczności publicznej czy mobilizowanie przewag konkurencyjnych.

W numerze podjęto także temat pomiaru społecznej wartości dodanej generowanej przez podmioty ekonomii społecznej. Obok próby odpowiedzi na kluczowe pytanie dotyczące możliwości oceny wartości generowanej w ramach przedsięwzięć ekonomii społecznej, pojawia się także opis autorskiej koncepcji metody opracowanej przez zespół ekspertów Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej.

Po raz kolejny na łamach półrocznika poruszono problematykę klauzul społecznych, które choć wydają się być odpowiednim narzędziem stymulującym rozwój przedsiębiorstw społecznych, to jednak nadal są rzadko wykorzystywane i rozpropagowane T. Schimanek w swoim tekście obok analizy istoty i uwarunkowań formalno-prawnych zw. ze stosowaniem klauzul społecznych, przedstawia także polskie doświadczenia w tym zakresie oraz rekomendacje dotyczące ich upowszechnienia. Z kolei W. Pełka w artykule poświęconym rynkowym instrumentom finansowania identyfikuje czynniki warunkujące dostęp podmiotów ekonomii społecznej do różnych źródeł kapitału. Na uwagę zasługuje także analiza mocnych i słabych stron, jak również szans i korzyści związanych z rozwojem rynkowych źródeł finansowania przedsiębiorstw społecznych w Polsce.

Interesujące i ważne, z perspektywy rozwoju ekonomii społecznej, rozważania przedstawia K. Więckiewicz, który w swoim tekście prezentuje główne kierunki i sposoby działania warunkujące systemowe wsparcie sektora ekonomii społecznej. Ideę szerokiego porozumienia na rzecz ekonomii społecznej omawia natomiast P. Frączak. W tekście Pakt na rzecz ekonomii społecznej – wielki test dla środowiska i administracji wskazuje na porozumienie i partnerstwo jako czynniki determinujące budowanie potencjału podmiotów ekonomii społecznej i warunkujące ich udział w skutecznym rozwiązywaniu problemów społecznych.

W piątym numerze półrocznika „Ekonomia Społeczna” zamieszczono ponadto wywiady z osobami, które wypełniając różne role publiczne (akademickie, badawcze, polityczne, administracyjne) wpływały i wciąż wpływają na rozwój sektora ekonomii społecznej.

W dziale Recenzje Publikacji, prof. J. Wilkin dzieli się swoimi refleksjami i spostrzeżeniami dot. pierwszego polskiego podręcznika do ekonomii społecznej zatytułowanego Wokół ekonomii społecznej.

W dziale Biblioteka tekstów klasycznych zamieszczono tłumaczenie ważnego tekstu R. Ridleya-Duffa pt. Komunitariańska perspektywa przedsiębiorczości społecznej, w którym autor analizuje pojęcie i istotę przedsiębiorstwa społecznego.

KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ

PATRONATY I WSPÓŁPRACA