Groźne byłoby zredukowanie ekonomii społecznej do zagadnień czysto socjalnych. Ekonomia społeczna dotyczy w równym stopniu zagadnień gospodarki czy rozwoju regionalnego.
Manifest Ekonomii Społecznej

Ekonomia Społeczna – półrocznik nr 1/2012 (4)
Rok wydania: 2012
Słowa kluczowe: KLAUZULE SPOŁECZNE | FINANSOWANIE | EKONOMIZACJA | YUNUS | WSPARCIE
Zapraszamy do lektury czwartego numeru półrocznika „Ekonomia Społeczna” – publikacji, której podstawowym celem jest upowszechnianie wiedzy z zakresu ekonomii społecznej.

Na łamach prezentowanego numeru ukazały się teksty pokazujące wielość i różnorodność zjawisk i procesów zachodzących w obszarze ekonomii społecznej. Podnoszone przez autorów pytania i wątpliwości dotyczą przede wszystkim procesu ekonomizacji organizacji pozarządowych i ich przekształcania w przedsiębiorstwa społeczne oraz możliwości pogodzenia społecznego modelu działania z ekonomiczną efektywnością. Kluczową kwestią, poruszaną przez dr I. Herbst jest również problematyka finansowania podmiotów ekonomii społecznej i zapewnienia im dostępu do kapitału, co jak podkreśla autorka, ma znaczenie dla skuteczności ich działania.

W numerze podjęto także temat klauzul społecznych. Jak pokazują przytaczane w tekście K. Ołdak przykłady, klauzule mogą stanowić ważny mechanizm wspierania celów społecznych. Wartością artykułu jest pokazanie rozwiązań polskich na tle unijnych uregulowań prawnych, co pozwala określić stopień zaawansowania w korzystaniu z takiej formy wsparcia ekonomii społecznej.

W części omawiającej inicjatywy społeczne zgromadzone zostały różnorodne przykłady kierunków działań podejmowanych obecnie w trzecim sektorze. K. Kwarcińska zaprezentowała znaczenie gazet ulicznych w programie reintegracji społecznej. Z kolei J. Brzozowska odwołuje się do hasła „Spółdzielnie budują lepszy świat” i przypomina, że rok 2012 jest Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości.

Odwołując się do przykładu Małopolski, E. Cegła opisuje najważniejsze rezultaty realizacji projektów z Poddziałania 7.2.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Podsumowanie osiągnieć związanych z funkcjonowaniem „Systemu wsparcia ekonomii społecznej w Małopolsce”, staje się także podstawą do sformułowania rekomendacji dla rozwoju sektora. Potwierdzeniem, że inicjatywy związane z problematyką ekonomii społecznej są ważnymi i częstymi wydarzeniami w regionie Małopolski, jest relacja z wizyty Muhamada Yunusa w Krakowie. T. Machowski w swoim tekście zwraca uwagę, że chodziło nie tylko o spotkanie „na żywo” z legendą, ale także o dyskusje i zrozumienie idei rozwijanych przez Yunusa, a wreszcie o możliwość współpracy.

Na łamach półrocznika znalazło się także zestawienie najważniejszych wyników pilotażu dotyczącego systemu akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej (AKSES). M. Frączek i A. Gałecki dowodzą, że system ten, pomimo zgłaszanych wątpliwości i rozmaitych uwag krytycznych, stanowi właściwy instrument służący podnoszeniu skuteczności i rozwijaniu wsparcia trzeciego sektora.

W dziale „Recenzje publikacji” A. Bukowski przedstawił swoją opinię i refleksje dotyczące książki Ilony Iłowieckiej-Tańskiej „Liderzy i działacze trzeciego sektora w Polsce” podkreślając, że jest ona cennym głosem w dyskusji dotyczącej kształtowania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Wreszcie w dziale tekstów klasycznych zamieszczono pracę Petera Graefe „Neoliberalizm nieograniczający i ekonomia społeczna” traktującej przede wszystkim o kierunkach rozwoju polityki społecznej. Autor przedstawia także mechanizmy obudowywania i „urynkowienia” w politykach społecznych dotyczących rozwoju lokalnego, świadczenia usług społecznych i opieki nad dziećmi w kanadyjskiej prowincji Quebec.

Półrocznik jest wydawany przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w projekcie „Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoby zainteresowane wersją papierową publikacji prosimy o kontakt z Redakcją: , tel. 12 293 75 64.

KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ

PATRONATY I WSPÓŁPRACA