Ekonomia społeczna potrzebuje zakorzenienia w świecie wartości i zasad. Są to poza solidarnością – przedsiębiorczość, zaangażowanie, odpowiedzialność oraz pomocniczość.
Manifest Ekonomii Społecznej

Ustawa o spółdzielniach socjalnych. Komentarz
Autor: GODLEWSKA-BUJOK B., MIŻEJEWSKI C.
Rok wydania: 2012
Słowa kluczowe: SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE | PRAWO
Publikacja ma na celu omówienie i wyjaśnienie przepisów ustawy o spółdzielniach socjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem pytań i wątpliwości pojawiających się najczęściej.

Komentarz przygotowany został na zlecenie Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przez dr Barbarę Godlewską-Bujok - prawniczkę specjalizującą się w zagadnieniach zatrudnienia w Polsce oraz przez Cezarego Miżejewskiego - eksperta i praktyka w zakresie ekonomii społecznej, w szczególności spółdzielczości socjalnej, współautora omawianej ustawy. Komentarz zawiera interpretacje zgodne z poglądami autorów, i będące jednocześnie zasadniczo spójne z wykładnią dotychczas stosowaną przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

KOMENTARZE (1) / DODAJ KOMENTARZ

~JERZY LAMPRECHT - SPÓŁDZIELCA / 17.04.2012, 10:06

Pytanie
Zgodnie z ustawą spółdzielnia socjalna jest organizacją powołaną do realizacji celów nie tylko gospodarczych, ale i społecznych. W odniesieniu do art. 2 ust. 2 ustawy o spółdzielniach socjalnych na str. 20 pkt. 9 czytamy: "Prowadzenie działalności w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej nie stanowi działalności gospodarczej i jest częścią statutowej działalności odpłatnej lub nieodpłatnej w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (...)". Interpretacja ta jest spójna z treścią zapisu art.4 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy. Ale jednocześnie na str. 21 pkt. 10 czytamy: "Spółdzielnia socjalna, oprócz prowadzenia przedsiębiorstwa i reintegracji zawodowej i społecznej, może prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków oraz ich środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Tym samym ustawodawca umożliwił prowadzenie tego rodzaju działalności, pozostawiając do uznania spółdzielców możliwość ich prowadzenia. Powinna zatem znaleźć ona swój wyraz w postanowieniach statutu. W przypadku braku odpowiedniego postanowienia w statucie, nie jest możliwa do realizacji (...)". W świetle tych dwóch sformułowań (pkt. 9 i 10) oraz w kontekście realizacji zadań publicznych przez spółdzielnie socjalne nasuwa się pytanie: Czy działalność spółdzielni socjalnej w sferze zadań publicznych (działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym) jest statutową działalnością pożytku publicznego obligatoryją czy fakultatywną?

PATRONATY I WSPÓŁPRACA