Ekonomia społeczna oparta o mechanizmy wzajemnościowe, dzięki większemu zaufaniu pomiędzy jej uczestnikami, ma istotne walory także w sferze konkurencyjnej gospodarki.
Manifest Ekonomii Społecznej

Porozumienie
aktualizacja: 01.12.2015
Porozumienie w sprawie funkcjonowania Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej

§ 1. Cele Partnerstwa

 1. Porozumienie niniejsze jest dobrowolną umową wielostronną otwartą dla organizacji i podmiotów prawnych z wyłączeniem jednostek administracji publicznej, działających w sferze ekonomii społeczne, zawieraną w celu realizacji zadań społecznych nie mających charakteru zarobkowego.
 2. Wszyscy sygnatariusze porozumienia stają się jego równoprawnymi uczestnikami w randze członka, bez względu na czas przystąpienia, formę i charakter działalności, wielkość czy uzyskiwane wyniki finansowe.
 3. Przystąpienie nowego członka do niniejszego porozumienia, wystąpienie lub wykluczenie członka z porozumienia, przyjmowane jest w drodze uchwały podjętej na Zgromadzeniu Członków na zasadach opisanych w § 4.
 4. Członkowie oświadczają zgodnie, iż celem partnerstwa, nazywanego Stałą Konferencją Ekonomii Społecznej (SKES), jest wspólne działanie na rzecz rozwoju i promocji ekonomii społecznej w Polsce.
 5. Członkowie ustalają zgodnie następujące cele Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej:
  1) promowanie ekonomii społecznej jako sposobu na rozwój ekonomiczny społeczeństwa polskiego,
  2) prowadzenie działań integrujących podmioty działające w obszarze ekonomii społecznej,
  3) tworzenie mechanizmów wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk w obszarze ekonomii społecznej,
  4) podejmowanie działań na rzecz tworzenia porządku prawnego i społecznego sprzyjającego rozwojowi ekonomii społecznej w Polsce,
  5) podejmowanie inicjatyw o charakterze badawczym związanych z tematyką ekonomii społecznej w Polsce i na świecie.
 1. Stała Konferencja Ekonomii Społecznej realizuje swoje cele poprzez nienastawioną na osiąganie zysku działalność, tym w szczególności poprzez:
  1) organizowanie seminariów, konferencji i szkoleń,
  2) prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych,
  3) publikacje w formie czasopism i książek,
  4) prowadzenie projektów badawczych, edukacyjnych i wdrożeniowych.

§ 2. Prawa i obowiązki Członków SKES

 1. Członkowie zobowiązują się do podejmowania wspólnych działań mających na celu realizację celów określonych w § 1. Członkowie zobowiązują się ponadto do niepodejmowania działań skierowanych przeciwko SKES lub mogących utrudniać realizację zadań SKES określonych w niniejszym porozumieniu.
 2. Członkowie zobowiązują się do partycypowania w kosztach funkcjonowania SKES oraz w kosztach  inicjatyw podejmowanych przez SKES.
 3. Obowiązek, zasady i wysokość uiszczania składki członkowskiej  przyjmowane są uchwałą na Zgromadzeniach Członków zgodnie z zasadami opisanymi w § 4. ust. 4.
 4. Członkowie deklarują, w ramach posiadanych możliwości, zapewniać tzw. wkład własny w przypadku ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy celowych krajowych lub zagranicznych.
 5. Członkowie mają prawo do nieodpłatnego korzystania z dorobku SKES.
 6. Członkowie mają prawo do informowania swojego otoczenia o fakcie uczestniczenia w pracach SKES w randze członka.

§ 3. Członkostwo w SKES

 1. Członkiem SKES może być osoba prawna, która:
  1) jest członkiem założycielem SKES lub,
  2) działa na terytorium Polski w obszarze ekonomii społecznej i uzyska akceptację bezwzględnej większości Członków Zgromadzenia SKES.
 2. Członkowie SKES zobowiązani są do wyznaczenia konkretnej osoby fizycznej jako swojego pełnomocnika do działania na forum SKES.
 3. Decyzje w sprawie przyjęcia w poczet Członków Zgromadzenia SKES uchwala Zgromadzenie Członków SKES bezwzględną większością głosów przy obecności przynajmniej połowy wszystkich Członków.
 4. Osoba prawna ubiegająca się o status Członka SKES jest zobowiązana złożyć w Sekretariacie SKES stosowną deklarację zawierającą informacje na swój temat oraz oświadczenie o akceptowaniu bez zastrzeżeń niniejszego porozumienia wraz ze zobowiązaniem do partycypowania w kosztach funkcjonowania SKES.
 5. Członek SKES może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w SKES poprzez złożenie pisemnej rezygnacji w Sekretariacie SKES.
 6. Członek SKES jest zobowiązany do uregulowania zaciągniętych względem SKES zobowiązań majątkowych, zanim wystąpi ze SKES.
 7. Członek SKES może zostać wykluczony ze SKES w przypadku złamania postanowień niniejszego porozumienia na drodze uchwały Zgromadzenia Członków, przyjętej bezwzględną większością głosów przy obecności przynajmniej połowy wszystkich Członków.

§ 4. Zgromadzenie Członków SKES

 1. Zgromadzenie Członków jest naczelnym organem SKES składającym się z przedstawicieli wszystkich partnerów.
 2. Każdy z Członków SKES ma równe prawo głosu w sprawach SKES.
 3. Na Zgromadzeniu Członków uchwałami podejmowane są wszystkie decyzje w sprawach funkcjonowania SKES. W przypadku decyzji o charakterze majątkowym przedstawiciele Członków są zobowiązani do okazania pisemnych pełnomocnictw do podejmowania stosownych zobowiązań majątkowych.
 4. Zgromadzenie Członków z zastrzeżeniem ust. 5 podejmuje decyzje na zasadzie zwykłej większości głosów osób obecnych na  Zgromadzeniu. Decyzje  Zgromadzenia nie są wiążące dla  Członków, którzy wyrażą sprzeciw wobec danej decyzji. Członkowie SKES deklarują wolę dążenia do konsensusu w sprawach funkcjonowania SKES.
 5. Decyzja w sprawie wykluczenia Członka SKES jest podejmowana przez  Zgromadzenie Członków bezwzględną większością głosów przy obecności przynajmniej połowy wszystkich członków SKES, przy czym nie posiada prawa głosu Członek SKES, którego dotyczy decyzja o wykluczeniu.
 6. Zgromadzenie Członków wyłania ze swojego grona na dwuletnią kadencję Przewodniczącego w celu usprawnienia organizacji pracy SKES. Przewodniczący reprezentuje SKES na zewnątrz.
 7. Zgromadzenie Członków może podjąć decyzję o powołaniu Komisji Rewizyjnej, której zadaniem będzie kontrola gospodarki finansowej SKES. W takim wypadku  Zgromadzenie zobowiązane jest określić regulamin pracy Komisji Rewizyjnej.
 8. Zgromadzenie Członków zwoływane jest przynajmniej dwa razy do roku przez Sekretariat SKES lub Przewodniczącego.  Zgromadzenie może zostać ponadto zwołane na wniosek każdego z Członków SKES.

§ 5. Sekretariat SKES

 1. Członkowie wyrażają zgodę na utworzenie Sekretariatu SKES jako organu pomocniczego Zgromadzenia Członków, odpowiedzialnego za realizację jego decyzji oraz za bieżące funkcjonowanie SKES.
 2. Zgromadzenie Członków wybiera na dwuletnią kadencję  osobę prawną, która będzie prowadziła Sekretariat SKES, na drodze uchwały przyjętej bezwzględną większością głosów przy obecności przynajmniej połowy wszystkich Członków SKES.
 3. Osoba prawna wybrana do prowadzenia Sekretariatu SKES mianuje Sekretarza SKES.
 4. Osoba prawna wskazana w ust. 2 w szczególności będzie uprawniona do:
  1) reprezentowania SKES na forum publicznym w porozumieniu z Przewodniczącym SKES,
  2) sprawowania zwykłego zarządu nad majątkiem SKES,
  3) zaciągania praw i obowiązków w imieniu SKES, na podstawie pisemnych decyzji Zgromadzenia Członków.
 1. Osoba prawna wskazana w ust. 2 zobowiązuje się do należytego i terminowego prowadzenia spraw SKES, w szczególności w zakresie dysponowania majątkiem zgromadzonym w ramach funkcjonowania SKES.
 2. W przypadku podjęcia decyzji o rezygnacji przez osobę prawną wskazaną w ust. 2 z prowadzenia Sekretariatu SKES, zobowiązuje się ona do prowadzenia spraw SKES do czasu wskazania przez Zgromadzenie Członków  nowej osoby prawnej, nie dłużej jednak, niż przez 3 miesiące.
 3. Z chwilą rezygnacji z prowadzenia sekretariatu SKES lub końca kadencji, osoba prawna wskazana w ust. 2 przekaże nieodpłatnie majątek zgromadzony w ramach SKES kolejnej osobie prawnej wskazanej na piśmie przez Zgromadzenie Członków.
 4. Zgromadzenie Członków może powierzyć w dowolnym momencie prowadzenie Sekretariatu SKES innej osobie prawnej, jeśli wymagać tego będzie interes SKES. Decyzja o zakończeniu współpracy z osobą prawną wskazaną w ust. 2 powinna w takim wypadku wskazywać kolejny podmiot odpowiedzialny za prowadzenie SKES, datę przeniesienia majątku zgodnie z ust. 8, a także zasady uregulowania wszelkich zobowiązań związanych z prowadzeniem sekretariatu SKES.

§ 6. Majątek i budżet SKES

 1. Na majątek SKES składają się wpływy ze składek członkowskich.
 2. Sekretariat SKES wskazuje konto bankowe, na którym gromadzone są składki członkowskie. Sekretariat SKES prowadzi rejestr wydatków oraz wpływów, na podstawie którego nie rzadziej niż raz do roku sporządza informację finansową. Z tego tytułu otrzymuje wynagrodzenie nie przekraczające 1/5 wysokości rocznej składki członkowskiej ustalonej przez Zgromadzenie Członków SKES.
 3. SKES działa w oparciu o budżet, uchwalony przez Zgromadzenie Członków bezwzględną większością głosów przy obecności przynajmniej połowy wszystkich Członków  SKES na rok, najpóźniej do końca pierwszego kwartału roku kalendarzowego. Budżet powinien zawierać w szczególności planowane dochody SKES oraz plan wydatków na dany rok kalendarzowy.
 4. Sekretariat SKES zobowiązany jest do funkcjonowania zgodnie z planem wydatków określonym w budżecie na dany rok. Decyzje w sprawie działań rodzących zobowiązania finansowe wykraczające poza plan wydatków są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Członków SKES.

§ 7. Ustalenia końcowe

 1. Członkowie zobowiązują się do rozstrzygania wszelkich sporów związanych z realizacją niniejszego porozumienia w pierwszej kolejności w sposób polubowny na forum Zgromadzenia Członków SKES.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. W przypadku instytucji międzynarodowych działających na podstawie prawa międzynarodowego publicznego, w przypadku zaistnienia sporu  mają zastosowanie odpowiednie zapisy Konwencji i umów międzynarodowych.
 3. W przypadku rozwiązania SKES osoba prawna wskazana w § 4 ust. 2 dokonuje likwidacji majątku zgromadzonego w ramach SKES.
 4. Majątek SKES może zostać przekazany wyłącznie na wsparcie statutowej działalności osób prawnych działających na rzecz rozwoju i promocji ekonomii społecznej w Polsce.

Aneks w sprawie Prozumienia z dnia 25 marca 2014 roku dostępny jest tutaj>.

Poprzednie Porozumienie w sprawie SKES, przyjęte 29 września 2006 i obowiązujące do 14 lutego 2012 r., dostępne jest tutaj >

KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ

PATRONATY I WSPÓŁPRACA