W świecie rynku opartego na często na anonimowym systemie transakcji i przepływu kapitału, wzajemność i zaufanie mogą tworzyć elementy rynkowej przewagi.
Manifest Ekonomii Społecznej

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej (NZOZ)
ANNA SIENICKA
aktualizacja: 27.06.2011

Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej (NZOZ) to organizacyjnie wyodrębniony zespół osób i środków majątkowych utworzony w celu zapewniania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia. Świadczeniem zdrowotnym są działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne, wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych.

NZOZ nie jest samodzielną formą prawną. Nie ma osobowości prawnej i funkcjonuje jako jednostka wyodrębniona w instytucji lub organizacji, która go utworzyła. Zatem to instytucja lub organizacja prowadząca NZOZ odpowiada za jego zobowiązania. NZOZ może być utworzony m.in. przez fundację, stowarzyszenie, kościół. związek wyznaniowy lub spółkę. Strukturę i zasady działania zakładu opieki zdrowotnej, jego cele i działania oraz zakres udzielanych świadczeń medycznych określa statut.

NZOZ musi spełniać szczegółowe wymagania dotyczące wykorzystywanego na ten cel obiektu i pomieszczeń, a świadczenia medyczne mogą być udzielane wyłącznie przez osoby z uprawnieniami medycznymi (wyjaśnienia na stronie internetowej ministerstwa zdrowia: http://www.rejestrzoz.gov.pl/RZOZ/). Zakład może rozpocząć działalność po wpisaniu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez wojewodę.

Jeśli NZOZ jest prowadzony przez organizację pozarządową, a udzielane świadczenia medyczne są bezpłatne, będzie to stanowiło część działalności statutowej nieodpłatnej. Natomiast, jeśli pacjenci będą ponosić opłaty za usługi, to będzie to odpłatna działalność pożytku publicznego lub działalność gospodarcza. W przypadku prowadzenia NZOZ jako działalności gospodarczej, wypracowany zysk i możliwość rozporządzania nim będzie uregulowana przepisami właściwymi dla organizacji prowadzącej (np. fundacji, stowarzyszenia lub spółki).

Gdy podmiotem prowadzącym NZOZ jest organizacja pozarządowa, jest ona zobowiązana do prowadzenia pełnej księgowości i rachunkowego wyodrębnienia działalności NZOZ w stopniu pozwalającym na określenie przychodów i kosztów z nią związanych.

KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ