Ekonomia społeczna w swym głównym nurcie nie działa przeciwko rynkowi, ale stara się go wykorzystywać jako ważny instrument realizacji celów społecznych.
Manifest Ekonomii Społecznej

Spółdzielnia osób prawnych
ANNA SIENICKA
aktualizacja: 27.06.2011

Definicje, zakładanie

Spółdzielnia osób prawnych to forma spółdzielni zrzeszająca osoby prawne np. organizacje pozarządowe lub inne spółdzielnie. Spółdzielnia osób prawnych ma osobowość prawną. Do jej założenia wymagane jest współdziałanie co najmniej trzech osób prawnych.

Ważne
Pamiętajmy o odróżnianiu spółdzielni osób prawnych od spółdzielni socjalnej założonej przez osoby prawne. Do utworzenia tego drugiego podmiotu wystarczą dwie osoby prawne.

Najważniejszym dokumentem wewnętrznym spółdzielni jest jej statut. Oprócz spraw podstawowych, takich jak struktura, prawa i obowiązki członków w statucie powinien być wskazany m.in. przedmiot działalności, wysokość wpisowego, wysokość i ilość udziałów oraz zasady pokrywania strat.

Organy władzy, pracownicy

Strukturę spółdzielni osób prawnych tworzą: walne zgromadzenie, rada nadzorcza i zarząd. Najważniejszym organem spółdzielni (jej najwyższą władzą) jest walne zgromadzenie. Walne zgromadzenie wybiera i powołuję zarząd oraz radę nadzorczą, przyjmuje sprawozdania roczne oraz udziela absolutorium dla zarządu. Uchwały walnego zgromadzenia podejmowane się w drodze głosowania i obowiązuje zasada, że każdy członek spółdzielni ma jeden głos, niezależnie od wysokości udziałów. Natomiast zarząd reprezentuje spółdzielnię i zajmuje się prowadzeniem bieżących spraw spółdzielni (w ramach przyznanych mu w statucie kompetencji), w szczególności zarządza jej majątkiem, a członkowie zarządu podpisują w imieniu spółdzielni umowy.

Warunki prowadzenia działalności gospodarczej

Spółdzielnie osób prawnych mogą prowadzić nieograniczoną działalność gospodarczą. Mogą także tworzyć fundacje, spółki, tworzyć i przystępować do spółdzielni osób prawnych oraz związków spółdzielczych. Spółdzielnie mogą zakładać związki rewizyjne lub związki gospodarcze oraz przystępować do takich związków. Mogą również jako członek wspierający przystępować do związków (federacji) organizacji pozarządowych

Majątek, dochód

Majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków, a zysk może być podzielony między członków na zasadach określonych w statucie. Spółdzielnie osób prawnych nie mogą brać udziału w otwartych konkursach ofert ani korzystać z pracy wolontariuszy.

Odpowiedzialność

Członkowie spółdzielni uczestniczą w pokrywaniu ewentualnych strat do wysokości udziałów i nie odpowiadają osobiście za zobowiązania spółdzielni. Jak w przypadku wszystkich osób prawnych obowiązuje zasada, że osoba prawna odpowiada za swoje zobowiązania. Przepisy mogą wprowadzać wyjątki od powyższej zasady, z których wymienić należy osobistą odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe i składki z tytułu ubezpieczeń społecznych.

Ustawa Prawo spółdzielcze wprowadza zaostrzoną odpowiedzialność – kto tworząc spółdzielnię lub będąc członkiem zarządu zarazi spółdzielnię na straty, podlega odpowiedzialności karnej oraz cywilnej. Ponadto na członkach zarządu lub likwidatorze spółdzielnie spoczywa obowiązek złożenia do sądu wniosku o upadłość spółdzielni w przypadku, gdy jej zobowiązania lub długi przewyższają wartość majątku.

Działalność pożytku publicznego

Spółdzielnie osób prawnych nie mogą prowadzić działalności pożytku publicznego

Nadzór, sprawozdawczość

Każda spółdzielnia obowiązana jest przynajmniej raz na trzy lata, a w okresie pozostawania w stanie likwidacji corocznie, poddać się lustracyjnemu badaniu legalności gospodarności i rzetelności całości jej działania. Lustracja obejmuje okres od poprzedniej lustracji. Lustrację przeprowadzają właściwe związki rewizyjne w spółdzielniach w nich zrzeszonych. Spółdzielnie niezrzeszone zlecają odpłatne przeprowadzenie lustracji wybranemu związkowi rewizyjnemu lub Krajowej Radzie Spółdzielczej.

Spółdzielnia osób prawnych zobowiązana jest do prowadzenia pełnej księgowości, tak jak każdy inny przedsiębiorca.

 

KOMENTARZE (3) / DODAJ KOMENTARZ

~Miłośnik Spółdzielczości / 15.11.2015, 01:50

Pytanie o Statut
Czy na Waszej stronie znajdę statut przykładowej Spółdzielni Osób Prawnych? Interesuje mnie także statut dla 3 osobowej SOP.

~anonim / 11.08.2011, 05:32

nie socjalna
Nie uległo zmianie - spółdzielnia osób prawnych opisana powyżej to spółdzielnia pracy a nie spółdzielnia socjalna i jej zakładanie reguluje prawo spółdzielcze. na temat spółdzielni socjalnej proszę zajrzeć tu: http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/672519

~asia13t / 09.08.2011, 02:03

od kiedy zmiany?
o ile wiem do założenia spółdzielni socjalnej osób prawnych wystarczą dwa podmioty, kiedy to uległo zmianie?