Przedsiębiorstwa społeczne powinny być traktowane nie jak przedmiot filantropii, ale raczej jak obszar inwestycji.
Manifest Ekonomii Społecznej

Wybór formy prawnej przedsiębiorstwa oraz planowanie struktury
ANNA SIENICKA
aktualizacja: 31.08.2011
Przy podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru formy prawnej dla przedsiębiorstwa społecznego powinniśmy zadać sobie wiele pytań, mając świadomość, że wybrana forma prawna ma ogromny wpływ na praktyczny sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego.
Ważne

Forma prawna przesądza przede wszystkim o:

 • celach działalności społecznej więcej >
 • możliwościach i ograniczeniach w prowadzeniu działalności gospodarczej więcej >
 • możliwościach i ograniczeniach wykorzystywania zysku z działalności gospodarczej więcej >
 • zasadach odpowiedzialności majątkowej za prowadzoną działalność ekonomiczną więcej >
 • ustawowych uprawnieniach, publicznym wsparciu finansowym więcej >
 • sposobie zarządzania więcej >

Polskie prawo umożliwia działalność przedsiębiorstwa społecznego w kilku różnych formach:

  Fundacja Stowarzyszenie Spółki non-profit - akcyjna, z o.o.1 Spółdzielnia pracy Spółdzielnia socjalna ZAZ CIS NZOZ
odrębna osobowość prawna T T T T T N N N
prowadzenie działalności gospodarczej T T T T T T N T
zakładanie CIS T T N N N N N N
zakładanie spółki T T T T T n.d n.d n.d
zakładanie spółdzielni pracy N N N N N n.d n.d n.d
zakładanie spółdzielni socjalnej T T N N N n.d n.d n.d
zakładanie spółdzielni osób prawnych T T T T T n.d n.d n.d
zakładanie stowarzyszenia N N N N N n.d n.d n.d
zakładanie spółdzielni fundacji T T T T T n.d n.d n.d
uzyskanie statusu pożytku publicznego T T T N N n.d n.d n.d
prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego T T T N T n.d n.d n.d

[1] Uwaga! W tekście odnosimy się do działalności spółki not-for-profit, którą może być spółka akcyjna z o.o., utworzona w celach społecznych. Spółki takie nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników. Warunki te nie są określone w kodeksie spółek handlowych, założyciele samodzielnie w akcie założycielskim mogą określić wszystkie zasady.

Przedsiębiorstwa społeczne, w celu pełniejszego osiągnięcia założonych celów społecznych, często wykorzystują kilka form prawnych. Funkcjonują wtedy jako swoiste konsorcja. Pozwala to na wszechstronne, bardziej skuteczne i efektywne działanie.

Przykład

Zdrowieć z Panem Cogito. Dwa krakowskie stowarzyszenia – Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne oraz Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej podpisały w 2000 roku partnerską umowę o współpracy i postanowiły otworzyć pensjonat, zakład aktywności zawodowej, zatrudniający osoby chorujące psychicznie. Obecnie całe przedsięwzięcie funkcjonuje dzięki działalności konglomeratu złożonego z różnych podmiotów prawnych, ściśle ze sobą współpracujących: ZAZ powołany przez Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Laboratorium Cogito), Warsztat Terapii Zajęciowej powstały przy Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej. Więcej >

Inne przykłady "konsorcjów": Bałtów, Teatr Grodzki w Bielsku-Białej, Cieszyn

Misja społeczna a działalność gospodarcza

Prowadzenie działalności gospodarczej może przynieść organizacji pozarządowej wiele korzyści, wśród których należy wymienić przede wszystkim: swobodę w osiąganiu własnych celów statutowych, niezależność programową, stabilność i niezależność finansową. 

Należy jednak pamiętać, że działalność gospodarcza może powodować pewne zagrożenia dla działalności organizacji, np.: ryzyko odejścia od misji, konflikty działalności ekonomicznej z działalnością społeczną, ryzyko utraty wizerunku, niezrozumienie idei prymatu działalności społecznej nad działalnością gospodarczą.

Zdaniem praktyków

Grudziądzkie Centrum Caritas – jak pomagać? Ks. Marek Borzyszkowski i Rafał Parol: – Dążąc do systematycznego rozwoju, organizacje III sektora są niemalże zmuszone do tego, aby w mniejszym lub większym stopniu prowadzić działalność gospodarczą. Nie jest możliwe finansowanie wszystkich kosztów funkcjonowania organizacji i jej rozwoju, jeśli bazuje się wyłącznie na dotacjach czy zbiórkach (szczególnie te ostatnie powoli tracą rację bytu, nie licząc oczywiście kwest ogólnokrajowych). Z drugiej zaś strony, należy niezwykle ostrożnie podejmować decyzje dotyczące form i obszarów planowanej działalności. Jeśli organizacja decyduje się na podjęcie działalności gospodarczej, sugerujemy poruszać się w obrębie dotychczas prowadzonych, ewentualnie pokrewnych działań.

W przedsiębiorstwie społecznym zysk powinien zawsze służyć realizacji celów statutowych, natomiast maksymalizacja zysków nie może dotyczyć zysków ekonomicznych, lecz społecznych. Zysk społeczny w przypadku przedsiębiorstw społecznych zawsze powinien górować nad zyskiem ekonomicznym. Podmioty ekonomii społecznej powinny dbać o przejrzystość swoich działań. Cel ten można osiągnąć bardzo prostymi metodami: poprzez ujawnianie sprawozdań finansowych, przeprowadzanie audytu, dokładne informowanie o sposobie i celu prowadzonych działań.

Przykład

Plaster na służbę zdrowia, czyli stowarzyszenie Flandria. Misją „Flandrii” jest ochrona zdrowia członków stowarzyszenia, zwiększenie dostępności usług medycznych, profesjonalna opieka pielęgniarska i opiekuńcza. […] Członkowie stowarzyszenia „Flandria” (jest ich ok. 9 tysięcy, liczba ta stale się zmienia) płacą składkę 2 zł rocznie. Za 10 zł rocznie mogą też wykupić indywidualną kartę rabatową na: 10% zniżki w aptekach prowadzonych przez organizację oraz jej partnerów, 30% – w prywatnych gabinetach specjalistów współpracujących ze stowarzyszeniem, 15% – w sklepach i wypożyczalniach sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego. Podstawowym źródłem przychodów „Flandrii” jest jej działalność gospodarcza (sklepy ze sprzętem medycznym i rehabilitacyjnym oraz apteki), a także usługi medyczne NZOZ, prowadzonego przez stowarzyszenie w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). [...] Jak ocenia Ineza Skrzypiec-Sikorska, działalność gospodarcza zapewnia 60–70% przychodów stowarzyszenia. Zyski są przeznaczane na cele statutowe. Płace pracowników organizacji nie są uzależnione od jej dochodów. Więcej >

Przedsiębiorstwa społeczne mogą działać w różnych celach społecznych. W niektórych przypadkach – fundacja, stowarzyszenie, niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, czy zakład aktywności zawodowej cel społeczny – jest prawnie chroniony i określony.

Prawnie określony i chroniony cel społeczny

Fundacja Cele społecznie lub gospodarczo użyteczne, w szczególności takie, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami
Stowarzyszenie Samodzielnie określa swoje cele w statucie, przy czym cele te nie mogą być celami zarobkowymi
Spółdzielnia socjalna Społeczna i zawodowa reintegracja członków, poprzez prowadzenie działalności gospodarczej. Niezależnie działalność społeczna i oświatowo-kulturalna na rzecz swoich członków oraz ich środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczna w sferze zadań publicznych
Spółdzielnia pracy W interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą. Spółdzielnia pracy może także prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska. W przypadku spółdzielni inwalidów i spółdzielni niewidomych celem społecznym jest zawodowa i społeczna rehabilitacja inwalidów i niewidomych przez pracę w prowadzonym wspólnie przedsiębiorstwie
Spółka non-profit Samodzielnie określa swoje cele w statucie, przy czym cele te nie mogą być celami zarobkowymi
CIS Reintegracja społeczna i zawodowa osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym
ZAZ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
NZOZ Zapewnianie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia
Przykład

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy Stowarzyszeniu Flandria oferuje usługi medyczne, których brakuje na danym terenie. W przychodni zakładu przyjmują lekarze różnych specjalności, pielęgniarki, rehabilitant, a także stomatolodzy. NZOZ podpisuje kontrakt na usługi medyczne z NFZ po spełnieniu określonych wymogów – NZOZ musi dysponować kadrą lekarzy, sprzętem, powierzchnią lokalową, a także wykazać, że na danym terenie nie ma określonego specjalisty i konieczne jest wypełnienie tej luki. Więcej >

Ważne

Przepisy dotyczące większości form prawnych warunkują także zasady prowadzenia działalności gospodarczej, w niektórych przypadkach mogą wprowadzać także konkretne ograniczenia, głównie w sposobie dystrybucji zysku.

Prawne warunki prowadzenia działalności gospodarczej

Fundacja Prowadzenie działalności gospodarczej w rozmiarach służących realizacji celów społecznych
Stowarzyszenie Bez prawnych ograniczeń
Spółdzielnia socjalna Prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków. W ramach działalności gospodarczej prowadzona jest społeczna i zawodowa reintegracja członków
Spółdzielnia pracy Przedmiotem gospodarczej działalności spółdzielni pracy jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków
Spółka non-profit Bez prawnych ograniczeń
CIS Nie prowadzi działalności gospodarczej
ZAZ Zakłady te nie mogą prowadzić działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 % oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub handlu tymi wyrobami
NZOZ Bez prawnych ograniczeń

Należy przy tym podkreślić, że istnieją pośrednie ograniczenia w rodzajach działalności gospodarczej podmiotów mających status organizacji pożytku publicznego. Organizacje te mogą uzyskiwać dochody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych pod warunkiem, że nie prowadzą działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

Ograniczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej są także istotne dla rozwoju działalności ekonomicznej. Niektóre formy prawne związane są z ograniczeniami w dystrybucji zysku, co z kolei powoduje ograniczenia w możliwościach rozwoju działalności gospodarczej.

Prawne ograniczenia w sposobie wykorzystania zysku

Fundacja Całkowity zakaz dystrybucji zysku na rzecz fundatorów. Dochody fundacji nie muszą być w całości przeznaczane na działalność statutową
Stowarzyszenie Całkowity zakaz dystrybucji zysku, w tym zakaz podziału dochodu między członków. Dodatkowo istnieje prawny obowiązek przeznaczania całego dochodu na realizację celów statutowych
Spółdzielnia socjalna Zakaz dystrybucji zysku między członków. Zysk (nadwyżka bilansowa) może być przekazany jedynie ma zwiększenie funduszu zasobowego – co najmniej 40%, cele społecznej i zawodowej reintegracji członków spółdzielni, cele społeczne i oświatowo-kulturalne, działalność społecznie użyteczną – co najmniej 40%, fundusz inwestycyjny)
Spółdzielnia pracy Prawo nie wprowadza ograniczeń. Zysk może być podzielony między członków na zasadach określonych w statucie
Spółka non-profit Prawo nie wprowadza ograniczeń. Pojawiają się one jeśli zostaną przewidziane w akcie założycielskim
CIS n.d
ZAZ Dochody ZAZ muszą być przeznaczone w całości na zakładowy fundusz aktywności
NZOZ Zależne od formy prawnej podmiotu prowadzącego

Z największą elastycznością odnośnie zasad, czy to w przypadku celu społecznego, czy to zasad prowadzenia działalności gospodarczej mamy w przypadku spółki. Tutaj założyciel samodzielnie w akcie założycielskim może określić wszystkie zasady – cel społeczny, jego ochronę, zakaz dystrybucji zysku.

Przykłady

W „U Pana Cogito” istotne było także, w przypadku pojawienia się trudności natury formalnej, szukanie innych rozwiązań, takich jak powołanie do życia spółki z o.o., której działalność nie jest (jak w przypadku ZAZ) obarczona tak dużymi rygorami prawno-organizacyjnymi. Zyski spółki w postaci dywidendy są przekazywane właścicielowi spółki: Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej na cele statutowe (rehabilitacja, edukacja). Część dywidendy – inaczej niż w przypadku ZAZ – może pozostać w spółce, jeśli jest to konieczne dla zapewnienia jej płynności finansowej. Więcej >

Z kolei w Bałtowie do obsługi turystów oraz utrzymania porządku w Bałtowskim Parku Jurajskim w 2006 roku utworzono (w ramach projektu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL „Gospodarka społeczna na bursztynowym szlaku”) nowe przedsiębiorstwo społeczne w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – „Allozaur”. Jest to rodzaj zakładu komunalnego, któremu stowarzyszenia „Bałt” i „Delta” zlecają różne prace. Świadczy on usługi dla mieszkańców oraz obu stowarzyszeń. 25 pracowników „Allozaura” zajmuje się obsługą turystów i pracami na rzecz gminy: opiekuje się gminną zielenią, sprząta szlaki turystyczne, parkingi i brzegi rzeki. Zakład organizuje także imprezy rozrywkowe i produkuje pamiątki. Aby powstał „Allozaur”, Stowarzyszenie „Delta” i jego prezes wnieśli wkład założycielski w postaci aportu m.in. sprzętu budowlanego o wartości ponad 50 tys. zł. Udziałowcy nie czerpią zysków z działalności spółki, zyski te są przeznaczane w całości na działalność społeczną. Więcej >

Zarządzanie, partycypacja

Na sposób działania przedsiębiorstwa społecznego bardzo duży wpływ ma jego wewnętrzna struktura, która  najczęściej wynika wprost z przepisów. Faktycznie bieżące zarządzanie powinno być po stronie zarządu. Ważne jest, żeby nie mieszać funkcji organów – zarządzania i nadzoru, czy też funkcji zarządu z funkcjami walnego zgromadzenia. Obowiązki i uprawnienia powinny być dokładnie, jasno określone i znane wszystkim członkom organów. Szczególnie trudny jest w praktyce podział obowiązków w przypadku organów przedsiębiorstw społecznych, które posiadają członków – spółdzielni i stowarzyszeń. 

Formy prawne warunkują zasady podejmowania decyzji 

  Fundacja Stowarzyszenie Spółki non-profit - akcyjna, z o.o. Spółdzielnia pracy Spółdzielnia socjalna
Członkostwo osób indywidualnych N T N T T
Członkostwo osób prawnych (instytucji, organizacji) N N N N organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne
Najwyższa władza fundatorzy lub ustanowiony przez nich organ walne zgromadzenie członków - wszyscy członkowie wszyscy udziałowcy walne zgromadzenie członków – wszyscy członkowie walne zgromadzenie członków – wszyscy członkowie
Organy zarząd, rada lub zgromadzenie fundatorów, nieobowiązkowo organ nadzoru wewnętrznego zarząd, walne zgromadzenie, organ kontroli wewnętrznej zarząd, zgromadzenie wspólników, rada nadzorcza/komisja rewizyjna zarząd, walne zgromadzenie członków, rada nadzorcza zarząd, walne zgromadzenie członków, rada nadzorcza
Udziałowcy N N osoby fizyczne, prawne członkowie członkowie
Udział w podejmowaniu decyzji przez udziałowców/członków n.d. jeden członek=jeden głos waga głosu zależna od wielkości udziału jeden członek=jeden głos jeden członek=jeden głos

Partycypacja w zarządzaniu poprzez uczestnictwo w organach władzy jest jednym ze sposobów angażowania pracowników, członków lub beneficjentów w działalność przedsiębiorstwa społecznego. Należy zwrócić uwagę, że sprawowanie władzy, czy też sposób podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie społecznym nie są jedyną formą udziału w jego działalności. Pracownicy, członkowie, czy też beneficjenci nie są jedynymi osobami zaangażowanymi w działalność przedsiębiorstwa społecznego. Udział w działalności przedsiębiorstwa społecznego może mieć bardzo różne formy, które nie są określone w prawie. Zapisy dotyczące udziału interesariuszy/użytkowników mogą być  umieszczane w wewnętrznych regulaminach, w statutach, czy też w umowach cywilnoprawnych.

Grupa osób związanych w jakikolwiek sposób z przedsiębiorstwem społecznym jest dużo szersza, są to tzw. interesariusze/użytkownicy:

 • pracownicy
 • członkowie
 • odbiorcy/beneficjenci
 • klienci
 • inwestorzy, grantodawcy, sponsorzy
 • fundatorzy
 • podatnicy
 • samorząd lokalny
 • wolontariusze
 • lokalna społeczność
Przykłady

Twórcom Ośrodka Readaptacji w Wandzinie od początku zależało na współpracy ze środowiskiem lokalnym. Nie chcieli oni tworzyć enklawy, żyjącej z dala od spraw mieszkańców okolicznych gmin – mimo że takiemu myśleniu sprzyjały zarówno położenie ośrodka (z dala od zabudowań), charakter działalności często trudno akceptowalnej przez społeczności, jak i praktyka działania tego typu instytucji w Polsce. Liderzy przedsięwzięcia włożyli dużo wysiłku w nawiązanie kontaktów z lokalnymi instytucjami i przywiązują wielką wagę do tej sfery działalności: prowadzą szkolenia dla policji z zakresu uzależnień, sadzą drzewka wspólnie z uczniami pobliskich szkół, zatrudniają mieszkańców do pracy w ośrodku, uczą ich, jak zakładać hodowlę, przekazują kury i króliki, prowadzą szkolenia ekologiczne.

Mieszkańcy ośrodka i kadra tworzą tzw. społeczność terapeutyczną. Codziennie rano wspólnie podsumowują poprzedni dzień i planują następny, rozwiązują problemy, rozstrzygają konflikty, relacjonują stan hodowli i upraw. Obowiązuje ścisły regulamin (nie wolno pić alkoholu, brać narkotyków, stosować przemocy). Jego złamanie lub niestosowanie się do zasad wspólnoty mogą skutkować nawet usunięciem z ośrodka przez społeczność lub kadrę. Więcej >

Z kolei Jarosław Kuba, dyrektor generalny Stowarzyszenia „Bałt” i prezes zarządu Stowarzyszenia tak opowiada o partycypacji w Bałtowie: jeśli w komercyjnej firmie przychody nie pokrywają kosztów, przeprowadza się redukcję pracowników. Przeżywaliśmy takie sytuacje – z powodu kryzysu czy źle zrealizowanej inwestycji (np. przeszacowaliśmy liczbę turystów). Wtedy pracownicy sami ograniczali sobie wynagrodzenie albo przechodzili na pół etatu. To wymagało ogromnego zaufania do nas. Sytuacje kryzysowe były do przezwyciężenia, dlatego że ludzie brali udział we wszystkich przedsięwzięciach.  Więcej >

 

Zaangażowanie wielu użytkowników

Zalety:

 • poczucie wspólnej własności, co daje większe zaangażowanie w działalność przedsiębiorstwa społecznego
 • bliższe więzi z przedsiębiorstwem społecznym, co zwiększa zaangażowanie
 • większa szansa na lepsze działanie, poprzez bezpośredni komunikat odbiorców usług, produktów

Wady:

 • spowolnienie procesu decyzyjnego, większa liczba decyzji wymagająca konsultacji, mniejsza swoboda podejmowania decyzji przez zarząd
 • konflikt indywidualnych interesów np. konflikt między poszczególnymi członkami a ogólnym interesem organizacji
 • podejmowanie przez walne zgromadzenia decyzji, za które odpowiedzialność de facto ponosi zarząd

 

Własność, kapitał początkowy

Niektóre formy prawne wymagają większych nakładów finansowych na rozpoczęcie działalności, inne z kolei mają możliwość  sfinansowania rozpoczęcia działalności z funduszy państwowych. W przypadku zatrudnienia większej liczby osób wykluczonych społecznie, lub zagrożonych wykluczeniem społecznym samodzielne funkcjonowanie na rynku zwykle musi być wspierane poprzez dotacje.

Przykłady
„U Pana Cogito”. Formuła ZAZ przewiduje dofinansowanie do działalności ze środków PFRON – rocznie to 18,5 tys. zł na jednego pracownika. Dofinansowanie obejmuje także wydatki na utrzymanie przestrzeni rehabilitacyjnej (35% wydatków na wodę, gaz, oświetlenie, organizację szkoleń, materiały do terapii). ZAZ może też korzystać z drugiego źródła dofinansowania PFRON – Systemu Obsługi Dofinansowania i Refundacji (SODiR), w formie refundacji części kosztów wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Więcej >

„Teatr Grodzki”.  ZAZ Zakład Introligatorsko-Drukarski – refundacja części kosztów działalności rehabilitacyjnej, refundacja kosztów zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych przez PFRON za pomocą Systemu Obsługi Dofinansowań (SOD) – dofinansowanie do 10% kosztów działalności usługowo-rehabilitacyjnej przez województwo śląskie (ok. 3 tys. zł na osobę rocznie).

Nie ma możliwości niekorzystania z dotacji – musielibyśmy utracić status ZAZ, a to wiąże się od stycznia 2011 r. z koniecznością zwrotu środków pozyskanych na utworzenie ZAZ. Bez dotacji nie ma szans na samodzielne funkcjonowanie na rynku z tak dużą liczbą osób niepełnosprawnych z tak głębokimi niepełnosprawnościami – ok. 40% załogi przebywa na długotrwałych zwolnieniach lekarskich lub korzysta z urlopu rehabilitacyjnego - mówi Jan Chmiel, dyrektor stowarzyszenia. Więcej >

 

  Fundacja Stowarzyszenie Spółki non-profit - akcyjna, z o.o. Spółdzielnia pracy Spółdzielnia socjalna ZAZ CIS NZOZ
własność prywatna N N T T T N N T
kapitał początkowy ufundowany przez fundatorów minimum 1000zł, działalność gospodarcza minimum 1000 zł N kapitał założycielski minimum 5000 zł fundusz założycielski, bez określonego minimum fundusz założycielski, bez określonego minimum N N N
możliwość pozyskania środków na rozpoczęcie działalności N N N N z funduszu pracy; osoby niepełnosprawne z PFRON z PFRON; samorządu województwa z funduszu pracy; w przypadku uczestników niepełnosprawnych z PFRON N
Zasady odpowiedzialności  majątkowej za zobowiązania odpowiedzialność całym majątkiem fundacji odpowiedzialność całym majątkiem stowarzyszenia udziałowcy uczestniczą w pokrywaniu strat do wysokości wniesionych udziałów członkowie uczestniczą w pokrywaniu strat do wysokości udziałów członkowie uczestniczą w pokrywaniu strat do wysokości udziałów za zobowiązania odpowiada całym majątkiem instytucja lub organizacja prowadząca za zobowiązania odpowiada całym majątkiem instytucja lub organizacja prowadząca za zobowiązania odpowiada całym majątkiem instytucja lub organizacja prowadząca
Ważne

W przypadku organizacji pozarządowych podjęcie działalności gospodarczej wiąże się z ryzykiem ekonomicznym dla całej organizacji. Dlatego też należy zwrócić uwagę na zasady odpowiedzialności finansowej. Warto także wiedzieć dokładnie jakie są zasady odpowiedzialności zarządu.

Przykład

Mariusz Andrukiewicz, prezes fundacji "Być Razem": Uważam, że nie jesteśmy przykładem dobrej praktyki. Nikt przy zdrowych zmysłach nie rozpoczyna w ten sposób takiej działalności. Nie znam ludzi, którzy zaryzykowaliby własny majątek: poręczenie za obiekty to 10 mln zł. Gdyby nasze przedsięwzięcie się nie powiodło, trzy osoby z zarządu zostałyby kompletnie bez niczego.

Uważam, że to nie musi być aż takie ryzyko. Lepszym rozwiązaniem są spółdzielnie socjalne, lepsze są mniejsze formy, lepiej zaczynać spokojnie. Myśmy od razu uruchomili kombinat. Gdy podpisywaliśmy umowę z samorządem, na koncie fundacji było 0 zł. Tak się tego nie robi.

Jeśli nam się uda – to powiem: warto było; jeśli się nie powiedzie – ludzie, którzy pukali się w czoło, będą mieli rację. Poza tym takie przedsięwzięcie ma większe szanse powodzenia, gdy współpraca z samorządem nie kończy się tylko na poziomie inwestycji, gdy gmina nie mówi: a teraz sobie radźcie sami, to się musi samofinansować. Więcej >

 

KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ