Ekonomia społeczna zawiera elementy ważne dla wielu tradycji: lewicowych, prawicowych, konserwatywnych, liberalnych, socjaldemokratycznych, republikańskich, komunitariańskich, katolickiej nauki społecznej...
Manifest Ekonomii Społecznej

Zespół ds. ekonomii społecznej - wreszcie nowe otwarcie
REDAKCJA PORTALU EKONOMIASPOLECZNA.PL
aktualizacja: 20.09.2012
Premier Donald Tusk podpisał zarządzenie, które zmienia zasady funkcjonowania Zespołu do spraw rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej i poszerza jego skład. Organizacje i instytucje, których delegaci mają wchodzić w skład zespołu, do 28 września mają przedstawić swoich kandydatów.

Zespół został powołany zarządzeniem premiera pod koniec 2008 roku. Ma charakter międzysektorowy i międzyresortowy. Wśród jego zadań znalazło się m.in. przygotowania projektu strategii rozwoju ekonomii społecznej, opracowania propozycji rozwiązań prawno-instytucjonalnych i finansowych, a także opracowania założeń systemu edukacji w obszarze ekonomii społecznej oraz promowania i monitorowania wypracowanych rozwiązań.

W 2012 roku narodził się projekt zmian mających na celu zwiększenie efektywności prac zespołu. Wśród nich najważniejszymi były:

- podniesienie rangi przewodniczącego zespołu (w nowym zespole ma nim być już nie sekretarz stanu a minister właściwy do spraw pracy i zabezpieczenia społecznego);

- wyraźne wskazanie na konieczność opracowania projektu ustawy regulującej przedsiębiorczość społeczną jako zadania zespołu

- dodanie nowych zadań: monitorowanie i wsparcie doradcze wdrażania wypracowanych rozwiązań oraz opiniowanie projektów dokumentów rządowych, projektów strategii i programów krajowych oraz propozycji regulacji unijnych dotyczących ekonomii społecznej;

- poszerzenie zespołu o przedstawicieli resortów kultury, administracji i rolnictwa;

- poszerzenie sektora ekonomii społecznej: po dwóch przedstawicieli wyznaczają: Stała Konferencja Ekonomii Społecznej, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych, Rada Działalności Pożytku Publicznego, Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, Krajowa Rada Spółdzielcza, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Związek Pracodawców Przedsiębiorstw Społecznych;

Na mocy nowego zarządzenia zespół będzie też zobowiązany do niezwłocznej publikacji protokołu z posiedzenia oraz podawania do publicznej wiadomości sprawozdania z prac.

Minister Władysław Kosiniak-Kamysz w liście do instytucji i organizacji delegujących swoich przedstawicieli do zespołu napisał: „mam nadzieję, że partnerska formuła (…) przełoży się, dzięki wiedzy, doświadczeniu i zaangażowaniu członków zespołu, na wymierne rzultaty w postaci systematycznego wzmacniania sektora ekonomii społecznej w Polsce”.

Pobierz zarządzenie >

Więcej o zespole >

KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ