Groźne byłoby zredukowanie ekonomii społecznej do zagadnień czysto socjalnych. Ekonomia społeczna dotyczy w równym stopniu zagadnień gospodarki czy rozwoju regionalnego.
Manifest Ekonomii Społecznej

Do 25 września przedłużony termin zgłoszeń do Komitetu Akredytacyjnego
REDAKCJA PORTALU EKONOMIASPOLECZNA.PL
aktualizacja: 14.09.2016
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 11 lit. b Zarządzenia nr 13 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń przedstawicieli sektora ekonomii społecznej na członków Komitetu.

Przedstawiciele sektora ekonomii społecznej powoływani są spośród osób zgłoszonych przez co najmniej 10 organizacji pozarządowych lub spółdzielni socjalnych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 i 395), w szczególności prowadzących zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, centra integracji społecznej oraz kluby integracji społecznej.

Do zadań Komitetu należy w szczególności:

1) proponowanie i opiniowanie standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej oraz kryteriów stosowanych przy ocenie wniosków o przyznanie akredytacji „AKSES”;

2) występowanie do Ministra z wnioskiem o podjęcie działań monitorujących spełnianie standardów usług i działania wobec akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej;

3) proponowanie tematyki badań i ekspertyz związanych z realizacją zadań Komitetu.

Członkom biorącym udział w pracach Komitetu przysługuje zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167).

1. Zgłoszenie obejmujące wypełniony załączony formularz oraz CV należy przesłać w formie elektronicznej (skany podpisanych dokumentów) na adres poczty elektronicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego: oraz i z dopiskiem w tytule: Nabór na członków KA.

2. Ostateczny termin zgłaszania kandydatur upływa z dniem 25 września 2016 r. (decyduje nadania wiadomości elektronicznej).

3. Przewodniczący Komitetu – Dyrektor Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego w MRPiPS, po zapoznaniu się z przesłanymi zgłoszeniami, zarekomenduje Ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego kandydatów, spośród których Minister powoła 5 osób na członków Komitetu.

4. Informacji o naborze udziela p. Piotr Barbucha:

e-mail: , tel.: (022) 693-47-92.

KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ