Ekonomia społeczna w swym głównym nurcie nie działa przeciwko rynkowi, ale stara się go wykorzystywać jako ważny instrument realizacji celów społecznych.
Manifest Ekonomii Społecznej

KATEGORIA

Inicjatywy z zakresu ekonomii społecznej, których istotą jest włączanie w rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, mogą być ważnym narzędziem długofalowych działań na rzecz zaspokajania potrzeb i rozwiązywania problemów społecznych. Poniżej prezentujemy wiadomości dot. umiejscowienia ekonomii społecznej w szerszej perspektywie polityki społecznej.

ARTYKUŁY Z KATEGORII

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłosił konkurs na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. Czytaj więcej>

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w otwartym naborze partnerów do projektu. Termin składania ofert mija 23 czerwca 2016 roku. Czytaj więcej>

Minęło już blisko trzynaście lat funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na jubileuszowym dziesięcioleciu dominowały raczej dyskusje o charakterze wspomnieniowym, o trudnej drodze prowadzącej do uchwalenia ustawy, oraz jej trudnym wdrażaniu i nie było w tym nic dziwnego. Czytaj więcej>

MRPiPS, jako Instytucja Pośrednicząca (IP) w PO WER, na podstawie Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020, zaprasza do składania dokumentów uprawniających do wpisu do wykazu kandydatów na ekspertów, o którym mowa w art. 49 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności (…) Czytaj więcej>

Przedsiębiorczość społeczna w agendzie Unii Europejskiej po 2014 roku – nowe otwarcie czy przerwanie dotychczasowych trendów – pisze Filip Pazderski dla portalu Ekonomiaspoleczna.pl Czytaj więcej>

Dzięki programom rewitalizacji ekonomia społeczna może na stałe zaistnieć w miejskich politykach – pisze Joanna Erbel dla portalu Ekonomiaspoleczna.pl Czytaj więcej>

W wielu zachodnich krajach wydatki publiczne służą realizacji zadań państwa oraz krzewieniu odpowiednich postaw u przedsiębiorców i wspieraniu podmiotów społecznie pożytecznych. W Polsce dominuje logika nawet nie najniższych szacowanych kosztów, ale najniższej ceny zamówienia. Ma to druzgoczący efekt dla rynku pracy, a szczególnie dla sektora es, dla którego sektor publiczny jest głównym zleceniodawcą – piszą Kamil Fejfer i Łukasz Komuda. Czytaj więcej>

Polskie społeczeństwo należy do najszybciej starzejących się w Europie. Oznacza to, że z roku na rok rośnie liczba osób wymagających pomocy. Dołączają one do potrzebujących opieki ludzi niepełnosprawnych, a także innych zależnych od drugiego człowieka. Nie każdemu, z różnych przyczyn, mogą pomóc bliscy. Wielu z nich już korzysta lub będzie korzystać z usług opiekuńczych – pisze Jolanta Zientek-Varga dla portalu Ekonomiaspoleczna.pl. Czytaj więcej>

W dyskusji nad przedsiębiorczością społeczną i projektami mającymi na celu objęcie całej przestrzeni regulacją prawną zapomina się często o istniejących przepisach. Dlaczego? Bo mamy do czynienia z chaosem prawnym, który szczególnie widoczny jest w obszarze działań w sferze pożytku publicznego realizowanych przez niektóre podmioty. Warto przeanalizować tę kwestię na przykładzie spółdzielni socjalnych i spółek non profit w obecnym systemie prawnym Czytaj więcej>

Wspólna przestrzeń, wspólne dobro, dialog obywatelski - wokół tych tematów Jerzy Hausner, Rafał Woś, Krzysztof Mroczkowski i Dominika Wielowieyska spierali się o wizję przebudowy modelu społeczno-gospodarczego podczas IX Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej w Warszawie. Czytaj więcej>

[<<] [<] [1] [2] [3] [4] [5] ... [>] [>>]