Aktywne formy pomocy zamiast pasywnych, współodpowiedzialność zamiast roszczeń i uzależnienia od pomocy, mobilizacja obywatelska w miejsce rozbudowy systemu biurokratycznego.
Manifest Ekonomii Społecznej

Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
aktualizacja: 20.01.2011

Konkursy w ramach tego działania prowadzone są przez regionalnych operatorów, którzy mają możliwość modyfikowania zasad konkursów. Poniższe informacje obejmują tylko generalne zasady. Dlatego też złożenie wniosku wymaga rzetelnego zapoznania się z dokumentacją konkursową opracowywaną na potrzeby każdego konkursu przez podmioty je prowadzące. Lista tych podmiotów oraz ich adresy znajdują się na końcu opracowania.

1. Przedmiot konkursu

1.1 Jakie działania będą dotowane?
W konkursie tym dofinansowanie mogą uzyskać:
- inicjatywy obejmujące działania o charakterze informacyjnym, szkoleniowym lub doradczym przyczyniające się do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu członków społeczności lokalnych zagrożonych wykluczeniem społecznym lub społecznie wykluczonych; (ZMIENIONE od czerwca 2010 r.);
- rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na poziomie lokalnym na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Projekty powinny być skierowane do:
- mieszkańców gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców;
- osób niezatrudnionych (w wieku 15-64 lat), zamieszkujących wyżej wymienione obszary i zagrożone wykluczeniem społecznym (NOWOŚĆ od czerwca 2010 r.);
- podmiotów działających na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców tych obszarów.

Uwaga! Powyższe zestawienie obejmuje wszystkie możliwe działania, jakie mogą dostać dofinansowanie w ramach konkursu, jednak poszczególne regiony mogą zawęzić listę potencjalnych typów projektów.

1.2 Jaka może być długość realizowanych projektów?
Czas wdrażania POKL kończy się w 2015 roku (zgodnie z zasadą n+2), więc projekty będzie można realnie realizować do końca 2014 roku. Każdy region może dodatkowo wskazać maksymalny czas realizacji projektu. Projekt nie powinien się zacząć przed decyzją o przyznaniu dotacji.

1.3 Jakiej wysokości może być dotacja?
Wysokość środków we wszystkich konkursach na wszystkie lata wynosi 108 703 424 euro.

Dotacja pokrywa 100% kosztów realizacji projektu, nie może być większa niż 50 000 zł, przy czym każdy z regionów może zażądać wkładu własnego.

1.4 Na jakim obszarze może być realizowany projekt?
Na terenie województwa, w którym przyznane zostało dofinansowanie.

2. Generalna dostępność dla NGO

2.1 Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych.

2.2 Czy przy realizacji konieczna jest współpraca z partnerami?
Nie.

3. Informacje o trybie konkursowym

3.1 Jak wygląda procedura konkursowa?
Projektodawcy przygotowują wnioski w generatorze wniosków (programie opracowanym na potrzeby konkursów) wraz z załącznikami – zawsze są to dokumenty określające sytuację finansową za ostatni zamknięty rok obrotowy, a dla wnioskodawców działających krócej niż rok – sprawozdanie za miniony okres. Dodatkowo każdy region może zażądać dodatkowych załączników.

Konkurs może mieć charakter otwarty – prowadzony jest do wyczerpania środków lub do końca roku kalendarzowego. W takim przypadku Komisja Oceny Projektów (KOP) spotyka się kilka razy. W takim trybie od złożenia wniosku do ostatecznej decyzji o przyznaniu dofinansowania powinno minąć nie więcej niż 3 miesiące.

Konkursy mogą mieć również charakter zamknięty. W takim przypadku w momencie ogłoszenia konkursu podawana jest data, do której przyjmowane są wnioski. W takim trybie KOP spotyka się tylko raz.

Złożone wnioski weryfikowane są pod kątem formalnym – w przypadku uchybień organizacja prowadząca konkurs powinna poprosić o uzupełnienie, w przypadku poważniejszych wad – wniosek odrzuca.

Wnioski zaakceptowane pod względem formalnym przekazywane są do oceny merytorycznej, a następnie KOP głosuje nad listą rankingową. Dotacje przyznawane są tym organizacjom, których wnioski dostaną więcej niż 60 punktów (maksymalna ocena – 100 punktów, ponadto, jeśli wskazane są dodatkowe kryteria, mogą być za nie przyznane dodatkowe punkty) i które mieszczą się w puli środków przeznaczonych na konkurs (dla przykładu, dofinansowanie mogą dostać trzy pierwsze i piąty wniosek z listy rankingowej, jeśli wniosek czwarty ma zbyt wysoki budżet).

Wnioskodawcy mają możliwość odwołania się od decyzji KOP. Organizacja prowadząca konkurs ma prawo prowadzić negocjacje dotyczące zmian w projekcie z tymi podmiotami, którym przyznano dotację.

Ostatnim krokiem procedury jest podpisanie umowy grantowej określającej zasady przyznania dotacji.

3.2 Warunki konkursu: terminy, tryb, zakres obowiązywania działań, kryteria dostępu, kryteria strategiczne
Województwo dolnośląskie >  UWAGA: nowe warunki i kryteria konkursów na rok 2011!
Województwo kujawsko-pomorskie >  UWAGA: nowe warunki i kryteria konkursów na rok 2011!
Województwo lubelskie >  UWAGA: nowe warunki i kryteria konkursów na rok 2011!
Województwo lubuskie >  UWAGA: nowe warunki i kryteria konkursów na rok 2011!
Województwo łódzkie >   UWAGA: nowe warunki i kryteria konkursów na rok 2011!
Województwo małopolskie >   UWAGA: nowe warunki i kryteria konkursów na rok 2011!
Województwo mazowieckie >  UWAGA: nowe warunki i kryteria konkursów na rok 2011!
Województwo opolskie - brak konkursów w 2011 r.
Województwo podkarpackie >  UWAGA: nowe warunki i kryteria konkursów na rok 2011!
Województwo podlaskie >  UWAGA: nowe warunki i kryteria konkursów na rok 2011!
Województwo pomorskie >  UWAGA: nowe warunki i kryteria konkursów na rok 2011!
Województwo śląskie >  UWAGA: nowe warunki i kryteria konkursów na rok 2011!
Województwo świętokrzyskie >  UWAGA: nowe warunki i kryteria konkursów na rok 2011!
Województwo warmińsko-mazurskie >  UWAGA: nowe warunki i kryteria konkursów na rok 2011!
Województwo wielkopolskie >  brak konkursów w 2011 r.
Województwo zachodniopomorskie >  UWAGA: nowe warunki i kryteria konkursów na rok 2011!

4. Realizacja projektów

4.1 Czy jest możliwość rozpoczęcia realizacji projektu przed podpisaniem umowy (jeśli aplikacja została pozytywnie rozpatrzona)?
Tak, jest taka możliwość. O ile Instytucja Pośrednicząca nie wprowadzi innej zasady.

4.2 Czy konieczne są zabezpieczenia umowy?
Nie.

4.3 Czy środki na realizację projektu są refundowane, czy otrzymuje się zaliczki?
Środki przekazywane są w systemie zaliczkowym, w kolejnych transzach. Pierwsza wpłacana jest po podpisaniu umowy i wniesieniu zabezpieczeń, kolejne po rozliczeniu 70% dotychczas otrzymanych i nie rozliczonych środków.

4.4 Czy grantobiorca zobowiązany jest do zakupu towarów/usług w trybie wskazanym przez ustawę Prawo zamówień publicznych?
Tylko taki, który jest do tego zobowiązany ustawą. Beneficjenci, którzy nie są zobligowani do stosowania Prawa zamówień publicznych, muszą dokonywać zakupów zgodnie z opisaną w programie zasadą konkurencyjności.

4.5 Jak wygląda sprawozdawczość projektu?
Sprawozdania okresowe (kwartalne, półroczne i roczne) obejmują informacje o postępie prac i wydatkowaniu środków. Sporządzane są na gotowych formularzach.

4.6 Jak wyglądają rozliczenia środków finansowych?
Środki rozliczane są zgodnie z ustalonym harmonogramem płatności. Przygotowywane są na specjalnym formularzu, do którego należy dołączyć wydruki z kont bankowych oraz kopie wybranych dokumentów. Koszty pośrednie można rozliczać ryczałtem (w stałym procencie do kosztów bezpośrednich), bądź tradycyjnie, w oparciu o zestawienie dokumentów.

4.7 Czy przewidziane są audyty prowadzone przez grantodawcę, czy grantobiorca zobowiązany jest do prowadzenia audytów wewnętrznych?
Audyty może prowadzić zarówno instytucja prowadząca konkurs (która jest również stroną umowy o dotację) jak i Komisja Europejska. Grantobiorca nie jest zobligowany do prowadzenia audytów wewnętrznych.

4.8 Czy grantodawca przewidział jakieś formy wsparcia dla grantobiorcy?
W ramach POKL finansowane są Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego, które udzielają informacji na temat konkursów oraz prowadzą szkolenia. Lista ośrodków publikowana jest na stronie: http://www.roefs.pl/.

5. Dane kontaktowe
Konkursy prowadzone są w województwach, gdzie organizatorem konkursów są:

a. Dolnośląskie
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 54
tel.: 0 800 700 337 (z telefonu stacjonarnego)
e-mail:
http://www.pokl.dwup.pl/

b. Kujawsko-Pomorskie
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Słowackiego 114
tel. (056) 610 21 50-51/60
e-mail:
http://www.efs.ropstorun.pl/

c. Lubelskie
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
20-022 Lublin, ul. Okopowa 5
tel.: (081) 46 35 363
e-mail:
http://www.wup.lublin.pl/pokl/

d. Lubuskie
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna 7
tel. (068) 456 53 21
e-mail: ,
http://www.efs.lubuskie.pl/

e. Łódzkie
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
90-608 Łódź, ul. Wólczańska 49
tel.: (042) 632 01 12 wew. 119, 120, fax: (042) 634 88 30,
e-mail:
http://efs.wup.lodz.pl/

f: Małopolskie
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
30-107 Kraków, Plac na Stawach 1
tel.: (012) 424 07 37, (012) 424 07 02
e-mail:
http://www.wup-krakow.pl/

g. Mazowieckie
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 74
tel. 0 801 101 101
e-mail:
http://www.mazowia.eu/

h. Opolskie
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
45-315 Opole, ul. Głogowska 25c
tel.: (077) 44 16 754, fax: (077) 44 16 702
e-mail:
http://www.pokl.opolskie.pl/

i. Podkarpackie
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
35-025 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 20
tel.: (017) 850 92 86, (017) 850 92 82)
e-mail:
http://www.wup-rzeszow.pl/

j. Podlaskie
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
15-691 Białystok, ul. Gen. F. Kleeberga 20
tel.: (085) 654 82 60; fax: (085) 654 82 01
http://www.pokl.wrotapodlasia.pl/

k. Pomorskie
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
80-819 Gdańsk, ul. Augustyńskiego 2
tel.: (058) 326 82 16
e-mail:
http://www.wrotapomorza.pl/pl/defs

l. Śląskie
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
40-037 Katowice, ul. Ligonia 46
tel.: (032) 608 05 46, (032) 203 01 72
e-mail:
http://www.efs.silesia-region.pl/

ł. Świętokrzyskie
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego
Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
25-956 Kielce, ul. Jagiellońska 70
tel.: (041) 335 05 02, (041) 335 06 03, (041) 335 06 11, (041) 345 08 41, wew. 107
e-mail:
http://www.pokl.sbrr.pl/

m. Warmińsko-Mazurskie
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
10-562 Olsztyn, ul. E. Plater 1
tel.: (089) 52 19 500, (089) 52 19 534, (089) 52 19 538, (089) 52 19 525
e-mail:
http://www.efs.warmia.mazury.pl/

n. Wielkopolskie
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
60-537 Poznań, ul. Kościelna 37
tel.: (061) 846 38 22, (061) 846 38 23
http://www.efs.wup.poznan.pl/

o. Zachodniopomorskie
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
70-383 Szczecin, ul. Mickiewicza 41
tel.: (091) 42 56 163 - 164
e-mail:
http://www.pokl.wup.pl/

KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ

PATRONATY I WSPÓŁPRACA