Nie zawsze koszty oznaczają po prostu cenę, a korzyści nie muszą oznaczać wyłącznie bezpośredniej realizacji podstawowego celu, ale być może większej ich liczby, w tym celów społecznych – ważnych dla lokalnej społeczności.
Manifest Ekonomii Społecznej

Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej
aktualizacja: 06.01.2010
Konkursy w ramach tego działania prowadzone są przez regionalnych operatorów, którzy mają możliwość modyfikowania zasad konkursów. Poniższe informacje obejmują tylko generalne zasady. Dlatego też złożenie wniosku wymaga rzetelnego zapoznania się z dokumentacją konkursową opracowywaną na potrzeby każdego konkursu przez podmioty je prowadzące. Lista tych podmiotów oraz ich adresy znajdują się na końcu opracowania.

Poddziałanie 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej

1. Przedmiot konkursu

1.1 Jakie działania będą dotowane?
W konkursie tym przewidziane jest
1) Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej, zapewniających w ramach projektu w sposób komplementarny i łączny (ZMIENIONE od czerwca 2010 r.):
a) dostęp do usług prawnych, księgowych, marketingowych;,
b) doradztwa (indywidualnego i grupowego, m.in. w postaci punktów lub centrów doradztwa, inkubatorów społecznej przedsiębiorczości tworzących wspólną infrastrukturę rozwoju),
c) szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej,
d) usług wspierających rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej (m.in. poprzez budowę sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu wspierania rozwoju podmiotów ekonomii społecznej),
e) promocji ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.
2) Wsparcie dla osób fizycznych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formie spółdzielni socjalnej (poprzez zastosowanie w ramach projektu co najmniej dwóch z następujących instrumentów) (NOWOŚĆ od czerwca 2010 r.):
a) doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia spółdzielni socjalnej
b) przyznanie środków finansowych na założenie i/lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej – o ile wszyscy członkowie są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności lub przystąpiły do spółdzielni socjalnej w wyniku uczestnictwa w projekcie, do wysokości 20 tys. na osobę (członka),
c) wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 lub do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu przyznanych środków - wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność lub przystąpiły do spółdzielni w ramach danego projektu;
3) wsparcie dla osób prawnych wymienionych w art. 4 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych poprzez zastosowanie w ramach projektu co najmniej dwóch z poniższych instrumentów (NOWOŚĆ od czerwca 2010 r.):
a) doradztwo (indywidualne i grupowe) dla kadr oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia spółdzielni socjalnej,
b) przyznanie środków finansowych na założenie i/lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej do wysokości 20 tys. zł na każdą osobę fizyczną przystępującą i/lub nowozatrudnioną w spółdzielni socjalnej zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych – wyłącznie dla osób, które uczestniczyły
w projekcie,
c) wsparcie pomostowe w okresie do 6 lub do 12 miesięcy od momentu przystąpienia i/lub zatrudnienia w spółdzielni socjalnej każdej z osób zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe połączone z doradztwem - wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność lub przystąpiły do spółdzielni w ramach danego projektu;
4) działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania instytucji otocznia sektora ekonomii społecznej oraz spółdzielni socjalnych, o których mowa w typie operacji nr 2 i 3 (NOWOŚĆ od czerwca 2010 r.)

Działania projektu powinny być skierowane do:
a) podmiotów ekonomii społecznej,
b) instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej (w zakresie projektów promocyjnych)
c) osób fizycznych (w zakresie doradztwa i szkoleń, przyznania środków finansowych na założenie i/lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej oraz wsparcia pomostowego i doradztwa, z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej lub były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu);
d) osób prawnych wymienionych w art. 4 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (w zakresie doradztwa i szkoleń, przyznania środków finansowych na założenie spółdzielni socjalnej oraz zatrudnienie oraz wsparcia pomostowego).

W wyniku realizacji tego podpriorytetu w Polsce do 2013 roku powinno powstać 40 ośrodków wsparcia ekonomii społecznej.

Uwaga! Powyższe zestawienie obejmuje wszystkie możliwe działania, jakie mogą dostać dofinansowanie w ramach konkursu, jednak poszczególne regiony mogą zawęzić listę potencjalnych typów projektów.

1.2 Jaka może być długość realizowanych projektów?
Czas wdrażania PO KL kończy się w 2015 roku (zgodnie z zasadą n+2), więc projekty będzie można realnie realizować do końca 2014 roku.
Każdy region może dodatkowo wskazać maksymalny czas realizacji projektu. Projekt nie powinien się zacząć przed decyzją o przyznaniu dotacji.

1.3 Jakiej wysokości może być dotacja?
Wysokość środków we wszystkich konkursach na wszystkie lata wynosi 163 055 136 euro.
Dotacja pokrywa 100% kosztów realizacji projektu, nie może być mniejsza niż 50 000 zł, przy czym każdy z regionów może zażądać wkładu własnego, może też ograniczyć maksymalną kwotę dofinansowania.

1.4 Na jakim obszarze może być realizowany projekt?
Na terenie województwa, w którym przyznane zostało dofinansowanie.

2. Generalna dostępność dla NGO

2.1 Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych.

2.2 Czy przy realizacji konieczna jest współpraca z partnerami?
Nie.

3. Informacje o trybie konkursowym

3.1 Jak wygląda procedura konkursowa?
Projektodawcy przygotowują wnioski w generatorze wniosków (programie opracowanym na potrzeby konkursów) wraz z załącznikami – zawsze są to dokumenty określające sytuację finansową za ostatni zamknięty rok obrotowy, a dla wnioskodawców działających krócej niż rok – sprawozdanie za miniony okres. Dodatkowo każdy region może zażądać dodatkowych załączników.

Konkurs może mieć charakter otwarty – prowadzony jest do wyczerpania środków lub do końca roku kalendarzowego. W takim przypadku Komisja Oceny Projektów (KOP) spotyka się kilka razy. W takim trybie od złożenia wniosku do ostatecznej decyzji o przyznaniu dofinansowania powinno minąć nie więcej niż 3 miesiące.

Konkursy mogą mieć również charakter zamknięty. W takim przypadku w momencie ogłoszenia konkursu podawana jest data, do której przyjmowane są wnioski. W takim trybie KOP spotyka się tylko raz.

Złożone wnioski weryfikowane są pod kątem formalnym – w przypadku uchybień organizacja prowadząca konkurs powinna poprosić o uzupełnienie, w przypadku poważniejszych wad – wniosek odrzuca.

Wnioski zaakceptowane pod względem formalnym przekazywane są do oceny merytorycznej, a następnie KOP głosuje nad listą rankingową. Dotacje przyznawane są tym organizacjom, których wnioski dostaną więcej niż 60 punktów (maksymalna ocena – 100 punktów, ponadto, jeśli wskazane są dodatkowe kryteria, mogą być za nie przyznane dodatkowe punkty) i które mieszczą się w puli środków przeznaczonych na konkurs (dla przykładu, dofinansowanie mogą dostać trzy pierwsze i piąty wniosek z listy rankingowej, jeśli wniosek czwarty ma zbyt wysoki budżet).

Wnioskodawcy mają możliwość odwołania się od decyzji KOP. Organizacja prowadząca konkurs ma prawo prowadzić negocjacje dotyczące zmian w projekcie z tymi podmiotami, którym przyznano dotację.

Ostatnim krokiem procedury jest podpisanie umowy grantowej określającej zasady przyznania dotacji.

3.2 Warunki konkursu: terminy, tryb, zakres obowiązywania działań, kryteria dostępu, kryteria strategiczne:
a.  Województwo dolnośląskie >  UWAGA: nowe warunki i kryteria konkursów na rok 2011!
b.  Województwo kujawsko-pomorskie >  UWAGA: nowe warunki i kryteria konkursów na rok 2011!
c.  Województwo lubelskie >  UWAGA: nowe warunki i kryteria konkursów na rok 2011!
d.  Województwo lubuskie >  UWAGA: nowe warunki i kryteria konkursów na rok 2011!
e.  Województwo łódzkie >  UWAGA: nowe warunki i kryteria konkursów na rok 2011!
f.  Województwo małopolskie > Brak konkursów w 2011 r.
g.  Województwo mazowieckie >  UWAGA: nowe warunki i kryteria konkursów na rok 2011!
h.  Województwo opolskie >  UWAGA: nowe warunki i kryteria konkursów na rok 2011!
i.  Województwo podkarpackie >  UWAGA: nowe warunki i kryteria konkursów na rok 2011!
j.  Województwo podlaskie >  UWAGA: nowe warunki i kryteria konkursów na rok 2011!
j.  Województwo pomorskie  Brak konkursów w 2011 r.
k.  Województwo śląskie >  UWAGA: nowe warunki i kryteria konkursów na rok 2011!
l.  Województwo świętokrzyskie >   UWAGA: nowe warunki i kryteria konkursów na rok 2011!
ł.  Województwo warmińsko-mazurskie >  UWAGA: nowe warunki i kryteria konkursów na rok 2011!
m.  Województwo wielkopolskie >  UWAGA: nowe warunki i kryteria konkursów na rok 2011!
n.  Województwo zachodniopomorskie >  UWAGA: nowe warunki i kryteria konkursów na rok 2011!

4. Realizacja projektów

4.1 Czy jest możliwość rozpoczęcia realizacji projektu przed podpisaniem umowy (jeśli aplikacja została pozytywnie rozpatrzona)?
Tak, jest taka możliwość. O ile Instytucja Pośrednicząca nie wprowadzi innej zasady.

4.2 Czy konieczne są zabezpieczenia umowy?
Jeśli przyznana kwota dofinansowania przekracza kwotę 1 mln złotych, wówczas zabezpieczenie ustanawiane jest w jednej lub kilku z następujących form:
a) poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
b) gwarancja bankowa;
c) gwarancja ubezpieczeniowa;
d) poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275);
e) weksel z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
f)  weksel in blanco z deklaracją wekslową;
g) zastaw na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
h) zastaw rejestrowy na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów;
i)  cesja praw z polisy ubezpieczeniowej beneficjenta;
j)  przewłaszczenie rzeczy ruchomych beneficjenta na zabezpieczenie;
k) hipoteka;
l)  poręczenie według prawa cywilnego.

4.3 Czy środki na realizację projektu są refundowane, czy otrzymuje się zaliczki?
Środki przekazywane są w systemie zaliczkowym, w kolejnych transzach. Pierwsza wpłacana jest po podpisaniu umowy i wniesieniu zabezpieczeń, kolejne po rozliczeniu 70% dotychczas otrzymanych i nie rozliczonych środków.

4.4 Czy grantobiorca zobowiązany jest do zakupu towarów/usług w trybie wskazanym przez ustawę Prawo zamówień publicznych?
Tylko taki, który jest do tego zobowiązany ustawą. Beneficjenci, którzy nie są zobligowani do stosowania Prawa zamówień publicznych, muszą dokonywać zakupów zgodnie z opisaną w programie zasadą konkurencyjności.

4.5 Jak wygląda sprawozdawczość projektu?
Sprawozdania okresowe (kwartalne, półroczne i roczne) obejmują informacje o postępie prac i wydatkowaniu środków. Sporządzane są na gotowych formularzach.

4.6 Jak wyglądają rozliczenia środków finansowych?
Środki rozliczane są zgodnie z ustalonym harmonogramem płatności. Przygotowywane są na specjalnym formularzu, do którego należy dołączyć wydruki z kont bankowych oraz kopie wybranych dokumentów. Koszty pośrednie można rozliczać ryczałtem (w stałym procencie do kosztów bezpośrednich), bądź tradycyjnie, w oparciu o zestawienie dokumentów.

4.7 Czy przewidziane są audyty prowadzone przez grantodawcę, czy grantobiorca zobowiązany jest do prowadzenia audytów wewnętrznych?
Audyty może prowadzić zarówno instytucja prowadząca konkurs (która jest również stroną umowy o dotację) jak i Komisja Europejska. Grantobiorca nie jest zobligowany do prowadzenia audytów wewnętrznych.

4.8 Czy grantodawca przewidział jakieś formy wsparcia dla grantobiorcy?
W ramach POKL finansowane są Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego, które udzielają informacji na temat konkursów oraz prowadzą szkolenia. Lista ośrodków publikowana jest na stronie: http://www.roefs.pl/

5. Dane kontaktowe
Konkursy prowadzone są w województwach, gdzie organizatorem konkursów są:

a. Województwo dolnośląskie
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 54
tel.: 0 800 700 337 (z telefonu stacjonarnego)
e-mail:
http://www.pokl.dwup.pl/

b. Województwo kujawsko-pomorskie
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Słowackiego 114
tel. (056) 610 21 50-51/60
e-mail:
http://www.efs.ropstorun.pl/

c. Województwo lubelskie
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
20-022 Lublin, ul. Okopowa 5
tel.: (081) 46 35 363
e-mail:
http://www.wup.lublin.pl/pokl/

d. Województwo lubuskie
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna 7
tel. (068) 456 53 21
e-mail: ,
http://www.efs.lubuskie.pl/

e. Województwo łódzkie
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
90-608 Łódź, ul. Wólczańska 49
tel.: (042) 632 01 12 wew. 119, 120, fax: (042) 634 88 30,
e-mail:
http://efs.wup.lodz.pl/

f. Województwo małopolskie
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
30-107 Kraków, Plac na Stawach 1
tel.: (012) 424 07 37, (012) 424 07 02
e-mail:
http://www.wup-krakow.pl/

g. Województwo mazowieckie
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 74
tel. 0 801 101 101
e-mail:
http://www.mazowia.eu/

h. Województwo opolskie
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
45-315 Opole, ul. Głogowska 25c
tel.: (077) 44 16 754, fax: (077) 44 16 702
e-mail:
http://www.pokl.opolskie.pl/

i. Województwo podkarpackie
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
35-025 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 20
tel.: (017) 850 92 86, (017) 850 92 82)
e-mail:
http://www.wup-rzeszow.pl/

j. Województwo podlaskie
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
15-691 Białystok, ul. Gen. F. Kleeberga 20
tel.: (085) 654 82 60; fax: (085) 654 82 01
http://www.pokl.wrotapodlasia.pl/

k. Województwo pomorskie
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
80-819 Gdańsk, ul. Augustyńskiego 2
tel.: (058) 326 82 16
e-mail:
http://www.wrotapomorza.pl/pl/defs

l. Województwo śląskie
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
40-037 Katowice, ul. Ligonia 46
tel.: (032) 608 05 46, (032) 203 01 72
e-mail:
http://www.efs.silesia-region.pl/

ł. Województwo świętokrzyskie
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego
Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
25-956 Kielce, ul. Jagiellońska 70
tel.: (041) 335 05 02, (041) 335 06 03, (041) 335 06 11, (041) 345 08 41, wew. 107
e-mail:
http://www.pokl.sbrr.pl/

m. Województwo warmińsko-mazurskie
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
10-562 Olsztyn, ul. E. Plater 1
tel.: (089) 52 19 500, (089) 52 19 534, (089) 52 19 538, (089) 52 19 525
e-mail:
http://www.efs.warmia.mazury.pl/

n. Województwo wielkopolskie
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
60-537 Poznań, ul. Kościelna 37
tel.: (061) 846 38 22, (061) 846 38 23
http://www.efs.wup.poznan.pl/

o. Województwo zachodniopomorskie
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
70-383 Szczecin, ul. Mickiewicza 41
tel.: (091) 42 56 163 - 164
e-mail:
http://www.pokl.wup.pl/
 

KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ

PATRONATY I WSPÓŁPRACA