W świecie rynku opartego na często na anonimowym systemie transakcji i przepływu kapitału, wzajemność i zaufanie mogą tworzyć elementy rynkowej przewagi.
Manifest Ekonomii Społecznej

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)
aktualizacja: 19.01.2011
Szczegółowe informacje o konkursach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na lata 2007 - 2013 - konkursy grantowe dotyczą ekonomii społecznej, integracji społecznej i aktywizacji zawodowej. Dział prowadzony jest we współpracy z portalem www.bezrobocie.org.pl.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)

Celem głównym POKL jest wzrost zatrudnienia i spójności społecznej. Ma być on osiągnięty między innymi poprzez:

  • Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo.
  • Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego.
  • Poprawę zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce.
  • Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy.
  • Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa.
  • Wzrost spójności terytorialnej. 

W całości projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Strona programu: www.kapitalludzki.gov.pl.

W poniższym zestawieniu opisane zostały konkursy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w których organizacje pozarządowe mogą się ubiegać o dofinansowanie projektów z zakresu ekonomii społecznej, integracji społecznej i aktywizacji zawodowej:

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet wdrażany w regionach. Jego działania skierowane są głównie do osób pozostających bez zatrudnienia, w szczególności przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy, kobiet, osób do 25 roku życia, osób niepełnosprawnych, osób po 45 roku życia oraz osób pozostających bez zatrudnienia zamieszkujących w gminach wiejskich i miejsko–wiejskich oraz mieszkańców miast do 25 tys. mieszkańców. Celem priorytetu jest doprowadzanie do zatrudnienia tych osób poprzez podnoszenie ich kompetencji i pomoc w poszukiwaniu pacy bądź założeniu działalności gospodarczej. Część działań ma na celu podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje rynku pracy.

Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Aktualizacja: 18 stycznia 2011
Działania na rzecz osób poszukujących pracy, obejmujące: wsparcie w postaci warsztatów, szkoleń, poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy, staże i praktyki zawodowe, subsydiowane zatrudnienie, wspieranie wolontariatu, działania promocyjne i upowszechniające, rozwój partnerstw na rzecz zatrudnienia.
Więcej >

Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Aktualizacja: 18 stycznia 2011
Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym w postaci spółdzielni i spółdzielni socjalnych) w formie: doradztwa, szkoleń, dotacji na rozpoczęcie działalności, wsparcia pomostowego oraz promocja i upowszechnianie dobrych praktyk.
Więcej >

Działanie 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

Aktualizacja: 18 stycznia 2011
Projekty obejmujące aktywizację zawodową mieszkańców obszarów wiejskich, poprawę zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych, polegające na wsparciu lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych i doradczych, promujące aktywizację zawodową na poziomie lokalnym oraz obejmujące rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym.
Więcej >

Projekty Innowacyjne w Priorytecie VI.

Aktualizacja: 20 maja 2010
W 2009 roku, w priorytecie VI, kilka województw wdroży konkursy na projekty innowacyjne. Będą one obejmować działania służące wydłużeniu aktywności zawodowej oraz poszukiwaniu metod zmniejszania emigracji zarobkowej. Dodatkową wartością jest to, że we wszystkich województwach w ramach projektów innowacyjnych można (a niekiedy trzeba) realizować komponent ponadnarodowy, co pozwala na przeniesienie doświadczeń z innych krajów.
Więcej >


Priorytet VII. Promocja integracji społecznej

Priorytet realizowany regionalnie. Jego celem jest finansowanie działań zmierzających do ułatwienia dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz rozwijania instytucji ekonomii społecznej jako skutecznej formy integracji społeczno-zawodowej.

Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Aktualizacja: 5 stycznia 2011
Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania CIS-ów i KIS-ów, ZAZ-ów i podmiotów działających na rzecz integracji zawodowej, projekty obejmujące podniesienie kompetencji osób wykluczonych społecznie poprzez szkolenie, poradnictwo, staże, zatrudnienie subsydiowane, poradnictwo psychologiczne; akcje promocyjne i upowszechnianie, rozwój dialogu publiczno-społecznego i współpracy na rzecz integracji zawodowej osób wykluczonych.
Więcej >

Poddziałanie 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej

Aktualizacja: 6 stycznia 2011
Działanie obejmujące usługi prawne, finansowe, marketingowe, doradztwo szkolenia oraz rozwój partnerstwa lokalnego i promocję ekonomii społecznej, skierowane do istniejących podmiotów ekonomii społecznej, do osób chcących takie podmioty założyć oraz do instytucji rynku pracy oraz promocji i integracji społecznej (w zakresie projektów promocyjnych).
Więcej >

Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Aktualizacja: 19 stycznia 2011
Integracja społeczna mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług społecznych na tych obszarach. Projekty obejmujące: inicjatywy lokalne o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i promocyjnym, mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszarów wiejskich; rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym.
Więcej >

Projekty innowacyjne w Priorytecie VII. 
Aktualizacja: 20 maja 2010
W 2010 roku, w priorytecie VII, większość województw wdroży konkursy na projekty innowacyjne. Będą one obejmować działania służące wzmocnieniu funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, włączaniu w sektor ekonomii społecznej osób zagrożonych wykluczeniem czy poszukiwaniu nowych metod aktywizacji zawodowej. Dodatkową wartością jest to, że w większości województw w ramach projektów innowacyjnych można realizować komponent ponadnarodowy, co pozwala na przeniesienie doświadczeń z innych krajów.
Więcej >

KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ

PATRONATY I WSPÓŁPRACA