ekonomiaspoleczna.pl

http://www.ekonomiaspoleczna.ngo.pl/x/8439

„Rynek pracy otwarty dla wszystkich” - podsumowanie konferencji

Informacja o współfinansowaniu Projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W piątek 26 czerwca 2009 odbyło się seminarium naukowe pt. „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”. Seminarium było organizowane w ramach Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia” współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

autor(ka): Radosław Kołodziej, 2009-07-07, 10.53

Jako pierwsza, swój referat przedstawiła Ewa Rutkowska. W swoim wystąpieniu przedstawiła problematykę Gender Mainstreaming, przybliżając kwestie związane równouprawnieniem płci na rynku pracy oraz wskazując kierunki działań sprzyjających zwiększeniu równości osób obojga płci.

Kolejny referat przedstawiła Pavlina Suchankova, która omówiła problem sytuacji osób niepełnosprawnych na polskim rynku pracy. Podczas wystąpienia zaprezentowała dane na temat ilości osób niepełnosprawnych w Polsce z podziałem na typy niepełnosprawności, dane na temat ilości osób niepełnosprawnych oraz zatrudnienia niepełnosprawnych.

W trakcie konferencji omówione zostało również zagadnienie związane z wdrożeniem programów Unii Europejskiej na lata 2007- 2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Referat w tym zakresie przedstawiła Sylwia Maksim-Wójcicka, która opowiedziała o szansach i możliwościach związanych z wykorzystaniem środków unijnych. W ramach swojego wystąpienia opowiedziała o obszarach, w jakich można korzystać ze wsparcia PO KL oraz o tym jak program jest wykorzystywany w zakresie walki z obecnym kryzysem gospodarczym.

Kolejny referat dotyczył kwestii ekonomi społecznej. Zadnienie to omówiła Marta Lewandowska. W ramach swojego wystąpienia prelegentka zaprezentowała m.in. przedsięwzięcia z zakresu ekonomi społecznej, takie jak spółdzielnia socjalna i Centrum Integracji Społecznej (CIS).

Podczas konferencji został również omówiony problem kształcenia ustawicznego w kontekście ciągłego dostosowywania umiejętności pracowników do potrzeb rynku pracy. Osobą przedstawiającą to zagadnienie był prof. dr hab. Michał Pindera. Przedstawiając ów problem, prelegent zwrócił uwagę na funkcję edukacji, jako elementu wyzwalającego i wzmacniającego umiejętności społeczne każdego człowieka.

Kolejną osobą, która podczas konferencji wygłosiła referat był prof. dr hab. Jerzy Muszyński. W swoim wystąpieniu omówił zagrożenia związane z rozwojem cywilizacji informatycznej. Szczególne miejsce w wystąpieniu zajął problem wykluczenia informatyczne, które obecnie uniemożliwia wielu osoba normalne funkcjonowanie w społeczeństwie.

Temat zagrożeń, jakie niesie za sobą informatyzacja został również poruszony przez mgr Annę Andrzejewską i prof. dr hab. Józefa Bednarka, którzy mówili o wyzwaniach dla edukacji ustawicznej i pracy zawodowej w kontekście zagrożeń w cyberprzestrzeni.

Odmienny problem poruszyła Anna Witkowska-Tomaszewska, która przedstawiła referat na temat problemów związanych z kształceniem nauczycieli w Polsce. Problem ten wydaje się być szczególnie istotny ze względu na konieczność ciągłego podnoszenia kompetencji pedagogów w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

Jako ostatni referat wygłosił dr Józef Piskorz, który omówił zagadnienie znaczenia nowych technologii w procesie edukacji. Temat tego referatu doskonale wpisywał się w tematykę wcześniejszych wykładów, traktujących o doskonaleniu zawodowym i wykorzystaniu nowoczesnych technologii w nauczaniu.

Pięciogodzinna konferencja zakończyła się niewątpliwym sukcesem, co przyznali zarówno słuchacze – ponad 50 osób, jak i prelegenci.

miejsce: Warszawa

Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ekonomiaspoleczna.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.

Komentarze | dodaj komentarz
Nie ma żadnych komentarzy - dodaj komentarz
Redakcja ekonomiaspoleczna.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.