Partnerstwo stanowi fundament nowoczesnej filozofii dobrego rządzenia.
Manifest Ekonomii Społecznej

DIESIS
aktualizacja: 01.12.2011
European and International Research and Development Service for the Social Economy and the Co-operatives

Misja
Wspieranie rozwoju ekonomii społecznej a w szczególności spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych w Europie i na świecie poprzez wdrażanie działań opartych na wiedzy, takich jak: szkolenia, opracowywanie projektów, usługi doradcze i konsultingowe, wsparcie techniczne oraz badania.

Członkowie DIESIS
Przedsiębiorstwa, struktury doradcze i rozwojowe, organizacje wyspecjalizowane w transferze wiedzy i ekspertyz (know-how), uznane jako podmioty ekonomii społecznej w Europie i na świecie.

Usługi związane z projektami:

  • Wsparcie przy układaniu projektów z zakresu ekonomii społecznej, by ułatwić naszym klientom pozyskanie funduszy z europejskich i innych źródeł finansowania (Bank Światowy, UNDP itp.),
  • Ponadnarodowe opracowywanie projektów, ocena wykonalności, redakcja oraz planowanie ekonomiczne i finansowe,
  • Wsparcie zarządzania projektem przez profesjonalny zespół oraz doświadczony personel administracyjno-księgowy, który może pokryć wszystkie aspekty finansowego i praktycznego zarządzania złożonymi, ponadnarodowymi projektami,
  • Ewaluacja bieżąca i ex-post projektów, zgodna z zasadami i kryteriami Komisji Europejskiej.

Informacja i komunikacja:

  • Monitorowanie rozwoju polityk, programów i legislacji europejskich, by zapewnić naszym klientom dostęp do najbardziej aktualnych informacji. Rozpowszechnianie idei, badań oraz dobrych praktyk poprzez publikacje, konferencje i seminaria,
  • Tłumaczenie materiałów na główne języki europejskie. Organizacja międzynarodowych i europejskich konferencji, spotkań i seminariów; całościowy serwis pokrywający wszystko od publikacji po tłumaczenia.

Szkolenia:

  • Elastyczne programy szkoleń dla przedsiębiorców spółdzielczych, poszerzające zakres ich działań o wymiar europejski i międzynarodowy: „Jak lobować instytucje europejskie”, „Jak dotrzeć do funduszy europejskich”, „Jak zarządzać ponadnarodowymi projektami”,
  • Szkolenia młodych ludzi w zakresie zarządzania biznesowego, by pobudzać profesjonalizację sektora ekonomii społecznej,
  • Organizacja staży i wizyt studyjnych w Brukseli i poza nią dla studentów i pracowników.

Badania
Badania nad zagadnieniami ekonomii społecznej, wykonywane przy użyciu ekspertyz członków DIESIS, jak i ekspertów uznanych na arenie międzynarodowej w dziedzinie spółdzielczości i ekonomii społecznej.

Networking
Poszukiwanie partnerów i wsparcie przy zakładaniu partnertstw i sieci. Koordynacja operacyjna i wsparcie w kierowaniu tematycznymi sieciami takimi jak EMES (University Network on the Emergence of Social Enterprises) oraz ECG (European Association of Cooperative Groups). Członek-ekspert Grupy Tematycznej Ekonomii Społecznej Equal Komisji Europejskiej.

Więcej informacji na stronie www.diesis.coop

KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ

PATRONATY I WSPÓŁPRACA