Warto odejść od antagonistycznej wizji wzajemnych relacji państwa i społeczeństwa obywatelskiego. Problemem nie jest w Polsce to, że którekolwiek z nich jest zbyt silne, ale raczej to, że jedne i drugie są obecnie dość słabe.
Manifest Ekonomii Społecznej

aktualizacja: 06.11.2012
Zespół ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej powołany został mocą Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów nr 141 z dnia 15 grudnia 2008 r. We wrześniu 2012 roku premier podpisał zarządzenie, które poszerzył skład zespołu i zmieniło nieco jego założenia.

Zespół ma charakter międzysektorowy i międzyresortowy. Przed Zespołem postawione zostały zadania, m.in. przygotowania projektu strategii rozwoju ekonomii społecznej, opracowania propozycji rozwiązań prawno-instytucjonalnych i finansowych, a także opracowania założeń systemu edukacji w obszarze ekonomii społecznej oraz promowania i monitorowania wypracowanych rozwiązań.

Posiedzenie inauguracyjne Zespołu odbyło się 13 marca 2009 r. Obradom przewodniczył Jarosław Duda – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, a jego zastępcą został Henryk Wujec (Przedstawiciel Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej). Sekretarzem zespołu został Krzysztof Więckiewicz - Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego.

8 października 2012 roku Zespół zebrał się po raz pierwszy w nowym składzie. Zarządzenie premiera z 6 września 2012 roku zmieniało listę podmiotów upoważnionych do delegowania swoich przedstawicieli do prac zespołu. Pełna aktualna lista członków Zespołu nie została jeszcze podana. Na pierwszym posiedzeniu w nowym składzie ustalono między innymi, że wiceprzewodniczącymi zespołu zostaną Jarosław Duda, sekretarz stanu w MPiPS oraz Henryk Wujec, delegowany z ramienia Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej.

Skład Zespołu:

 

Przedstawiciele strony rządowej
 • Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej - przewodniczący Zespołu
 • Jarosław Duda, sekretarz stanu, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - zastępca przewodniczącego
 • Krzysztof Więckiewicz, dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej - sekretarz Zespołu
 • Małgorzata Szybalska, dyrektor Departamentu Programów Nauczania i Podręczników, Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Maciej Grabowski, podsekretarz stanu, Ministerstwo Finansów
 • Grażyna Henclewska, podsekretarz stanu, Ministerstwo Gospodarki
 • Prof. Marek Ratajczak, podsekretarz stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Paweł Orłowski, podsekretarz stanu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • Kinga Wichrowska, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Magdalena Kopczyńska-Zych, zastępca dyrektora Departamentu Mecenatu Państwa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Małgorzata Steiner, dyrektor Departamentu Analiz i Komunikacji Publicznej, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
 • Maria Sondij-Korulczyk, dyrektor Departamentu Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
Przedstawiciele sektora ekonomii społecznej
 • Ks. Stanisław Słowik, Rada Działalności Pożytku Publicznego
 • Beata Matyjaszczyk, Rada Działalności Pożytku Publicznego
 • Henryk Wujec, Stała Konferencja Ekonomii Społecznej - zastępca przewodniczącego Zespołu 
 • Joanna Wardzińska, Stała Konferencja Ekonomii Społecznej
 • Cezary Miżejewski, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych
 • Przemysław Piechocki, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych
 • Janusz Paszkowski, prezes zarządu Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy
 • Joanna Brzozowska-Wabik, członek zarządu Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy, kierownik Agencji Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
 • Alfred Domagalski, prezes zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej
 • Dr Adam Piechowski, p. o. dyrektora Spółdzielczego Instytutu Badawczego Krajowej Rady Spółdzielczej
 • Sławomir Wieteska, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
 • Łukasz Broniszewski, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
 • Antoni Sobolewski, Związek Pracodawców Przedsiębiorstw Społecznych
 • Tadeusz Durczok, Związek Pracodawców Przedsiębiorstw Społecznych
 
Przedstawiciele związków zawodowych
 • Agnieszka Kochańska, Komisja Krajowa NSZZ Solidarność 
 • Zygmunt Mierzejewski, Forum Związków Zawodowych
 
Przedstawiciele organizacji pracodawców
 • Tomasz Misiak, wiceprezydent Pracodawców RP
 
Przedstawiciele środowiska naukowego
 • Prof. Ewa Leś
 • Prof. Hubert Izdebski
 • Dr hab. Stanisław Mazur
 
Przedstawiciele administracji samorządowej
 • Zdzisław Biszewski, Dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Związek Województw RP
 • Tomasz Sadowski, Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA, Związek Powiatów Polskich
 
Przedstawicielka Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej
 • Wioletta Wilimska, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

 

 

Skład Zespołu do 8 października 2012 roku:

 • Jarosław Duda – przewodniczący zespołu, sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
 • Henryk Wujec – zastępca przewodniczącego zespołu, Stała Konferencja Ekonomii Społecznej
 • Małgorzata Szybalska (wcześniej Krzysztof Stanowski), Dyrektor Departamentu Programów Nauczania i Podręczników
 • Krzysztof Więckiewicz – sekretarz zespołu, dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
 • Maciej Grabowski (wcześniej: Elżbieta Chojna-Duch) – podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
 • Witold Jurek – podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Marceli Niezgoda (wcześniej: Jarosław Pawłowski i Waldemar Sługocki) – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego
 • Kinga Wichrowska (wcześniej Jakub Michałowski) – doradca ministra-członka Rady Ministrów Rady Ministrów
 • Rafał Baniak – podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki
 • Barbara Sadowska – przedstawiciel Rady Działalności Pożytku Publicznego, Fundacja BARKA
 • Ks. Stanisław Słowik – przedstawiciel Rady Działalności Pożytku Publicznego, Caritas Diecezji Kieleckiej
 • Krzysztof Margol – przedstawiciel Rady Działalności Pożytku Publicznego, Fundacja NIDA
 • Ilona Gosk (wcześniej: Anna Sienicka) – Stała Konferencja Ekonomii Społecznej
 • Marcin Juszczyk – Prezes Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych
 • Ewa Leś – Uniwersytet Warszawski
 • Hubert Izdebski – Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Stanisław Mazur
 • Cezary Miżejewski – wyznaczony przez stronę pracowników w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych
 • Antoni Sobolewski – wyznaczony przez stronę pracodawców w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych
 • Ferdynand Gronko – przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego (Związek Powiatów Polskich)
 • Andrzej Madej – przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego (Związek Miast Polskich)

Do 2010 roku w pracach zespołu uczestniczył również prof. Jerzy Hausner, który po objęciu funkcji w Radzie Polityki Pieniężnej, złożył oficjalną rezygnację z członkostwa w zespole

W celu realizacji zadań Zespołu, powołane zostały cztery stałe grupy tematyczne:

1. Grupa ds. przygotowania projektu strategii rozwoju ekonomii społecznej, której przewodniczył prof. Jerzy Hauser (następca nie został jeszcze wybrany),

2. Grupa ds. przygotowania projektu ustawy regulującej przedsiębiorczość społeczną, której przewodniczyła Anna Sienicka (a od października 2011 r. – Ilona Gosk),

3. Grupa ds. analizy i tworzenia ram finansowych dla funkcjonowania ekonomii społecznej, pod przewodnictwem Ireny Herbst,

4. Grupa ds. przygotowania projektu założeń systemu edukacji dla ekonomii społecznej, której przewodniczy prof. Ewa Leś.

 

We wrześniu 2012 roku premier Donald Tusk podpisał zarządzenie zmieniające nieco zasady funkcjonowania zespołu. Najważniejsze zmiany to:

- podniesienie rangi przewodniczącego zespołu (w nowym zespole ma nim być już nie sekretarz stanu a minister właściwy do spraw pracy i zabezpieczenia społecznego);

- wyraźne wskazanie na konieczność opracowania projektu ustawy regulującej przedsiębiorczość społeczną jako zadania zespołu

- dodanie nowych zadań: monitorowanie i wsparcie doradcze wdrażania wypracowanych rozwiązań oraz opiniowanie projektów dokumentów rządowych, projektów strategii i programów krajowych oraz propozycji regulacji unijnych dotyczących ekonomii społecznej;

- poszerzenie zespołu o przedstawicieli resortów kultury, administracji i rolnictwa;

- poszerzenie sektora ekonomii społecznej: po dwóch przedstawicieli wyznaczają: Stała Konferencja Ekonomii Społecznej, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych, Rada Działalności Pożytku Publicznego, Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, Krajowa Rada Spółdzielcza, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Związek Pracodawców Przedsiębiorstw Społecznych;

Bieżące informacje o pracach Zespołu >


Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi funkcjonowania Zespołu:

- Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie w sprawie powołania Zespołu do spraw rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej

- Regulamin pracy Zespołu i stałych grup tematycznych

- Zarządzenie z dnia 6. września 2012 roku, zmieniające zasady funkcjonowania Zespołu i rozszerzające jego skład

Powyższe działania są realizowane w ramach projektu Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona projektu: www.es.pozytek.gov.pl

 

 

NOWY KOMENTARZ
tytuł komentarza
treść komentarza
podpis

PATRONATY I WSPÓŁPRACA