Ekonomia społeczna w swym głównym nurcie nie działa przeciwko rynkowi, ale stara się go wykorzystywać jako ważny instrument realizacji celów społecznych.
Manifest Ekonomii Społecznej

Materiały pokonferencyjne
aktualizacja: 20.08.2008

Przegląd prasy

Z przyjemnością informujemy, że Gdańska Konferencja Ekonomii Społecznej uzyskała szeroki oddźwięk w mediach. Poniżej prezentujemy pokonferencyjny przegląd prasy (artykuły w formacie pdf).

 

Materiały pokonferencyjne

Poniżej znajdą Państwo konferencyjne materiały dodatkowe - teksty, prezentacje oraz bibliografie z poszczególnych sesji Gdańskiej Konferencji Ekonomii Społecznej.

Zapraszamy do pokonferencyjnej lektury!


Lista sesji Gdańskiej Konferencji Ekonomii Społecznej:

Sesje plenarne i materiały ogólnokonferencyjne

Czwartek, 26 czerwca 2008

Sesja A – Aktualne regulacje dotyczące funkcjonowania ekonomii społecznej w Polsce i postulaty dotyczące ich zmian

Sesja B – Miejsce ekonomii społecznej w okresie programowania 2007-2013

Sesja C – Infrastruktura ekonomii społecznej. Wspracie techniczne i mechanizmy reprezentacji interesów środowiska ekonomii społecznej

Sesja D – Relacje z administracją publiczną na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim

Piątek, 27 czerwca 2008

Sesja E – Czy i jak regulować przedsiębiorczość społeczną w Polsce

Sesja F – Iinfrastruktura finansowa ekonomii społecznej. Szanse na rozwój finansów solidarnych w Polsce

Sesja G – Mapa ekonomii społecznej w Europie

Sesja H – Relacje ze środowiskiem biznesu. Partnerzy czy konkurenci?

Sesja I – Ekonomia społeczna jako mechanizm rozwoju wspólnot lokalnych

Sobota, 28 czerwca 2008

Budowanie europejskich sieci współpracy ekonomii społecznej

1. Społecznie odpowiedzialna turystyka (Social Responsible Tourism)
2. Recykling/utylizacja odpadów (Recycling/reuse)
3. Przedsiębiorstwa integracyjne (Work Integration Social Enterprises)
4. Usługi opiekuńcze/zdrowie (Social care services/Health)
5. Inkubatory ekonomii społecznej (SE Incubators)


 

Sesje plenarne i materiały ogólnokonferencyjne

Wygnański, J. (wybór tekstów), Przedsiębiorstwo społeczne. Antologia kluczowych tekstów, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2008
Manifest Ekonomii Społecznej w 21 punktach, zaprezentowany w czasie Debaty w Stoczni Gdańskiej

Prezentacje z Sesji Plenarnej w formacie pdf:

1. Michał Boni, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ekonomia społeczna – nowe szanse?
2. Urszula Budzich-Szukała, Fundacja Fundusz Współpracy, Upowszechnianie ekonomii społecznej w Polsce na podstawie doświadczeń PIW EQUAL
3. Wojciech Kempisty, Fundacja Fundusz Współpracy, Podsumowanie Programu Inicjatywy Wspólnotowej (PIW) EQUAL w Polsce 2004-2008. Temat D


Sesja A Aktualne regulacje dotyczące funkcjonowania ekonomii społecznej w Polsce i postulaty dotyczące ich zmian

Prowadzenie: Anna Sienicka Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

Opis sesji: Prezentacja Białej Księgi zagadnień prawnych ekonomii społecznej w Polsce przygotowanej w ramach IW EQUAL. Biała Księga zawiera zbiór najczęściej występujących barier prawnych związanych z funkcjonowaniem ekonomii społecznej w Polsce wraz z najważniejszymi rekomendacjami dotyczącymi ich usuwania. W trackie sesji omawiane będą wybrane zagadnienia opisane w Białej Księdze tj. aktywizacja zawodowa i zatrudnienie grup defaworyzowanych; prowadzenie działalności ekonomicznej przez podmioty nienastawione na zysk (w tym organizacje pozarządowe, spółki); pomoc publiczna oraz stosowalność tzw. klauzul społecznych w procedurach zamówień publicznych. Sesja będzie okazją do dyskusji na temat postulowanych zmian prawnych i uzupełnienia ich listy w oparciu o wkład uczestników sesji. Reakcje ze strony przedstawicieli parlamentu, rządu oraz ekspertów zagranicznych.

Uczestnicy sesji: Ewa Szymczak – Wspólnota Chleb Życia; Beata Juraszek-Kopacz – Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego; Julia Kluczyńska – Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych; prof. Paola Iamiceli – Uniwersytet w Trydencie; Agnieszka Lewonowska-Banach – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej; Piotr Kontkiewicz – Departament Pożytku Publicznego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Materiały do Sesji A:

Tekst wprowadzający w tematykę Sesji A: ściągnij pdf, 356KB

1. Biała Księga Prawa Przedsiębiorczości Społecznej w Polsce, Dokument przygotowany przez Grupę Prawno-Rzeczniczą Krajowej Sieci Tematycznej – Temat D – Ekonomia Społeczna, Warszawa, 14 czerwca 2008;
2. Kluczyńska, J., Sienicka, A., Zakład Aktywności Zawodowej jako przedsiębiorstwo społeczne, w: Ekonomia Społeczna Teksty 2008, nr 1/2008, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa;
3. Brzozowska, J.,
Kluczyńska, J., Sienicka, A., Spółdzielnia socjalna, w: Ekonomia Społeczna Teksty 2008, nr 4/2008, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa;
4. Juraszek-Kopacz, B., Sienicka, A., Zagrodzka, T., Ekonomizacja organizacji pozarządowych – wyzwania i szanse okiem praktyków,
w: Ekonomia Społeczna Teksty 2008, nr 10/2008, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.

Prezentacje z Sesji A:
1.Prof. Paola Iamiceli, Uniwersytet w Trydencie,
Regulating social enterprises: a comparative view on some of the legal models
in the European context

2.
Julia Kluczyńska, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce. Obowiązujące regulacje prawne i związane z nimi postulaty

 

Sesja BMiejsce ekonomii społecznej w okresie programowania 2007-2013
Prowadzenie: Joanna Brzozowska Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy oraz Cezary Miżejewski Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Opis sesji: Ekonomia społeczna obecna jest w szeregu krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych i programów operacyjnych nowego okresu programowania. Celem sesji będzie pomoc w nawigacji w skomplikowanej strukturze programów (regionalnych, krajowych, w tym również systemowych oraz europejskich). Zaprezentowane zostaną dotychczasowe doświadczenia związane z korzystaniem z funduszy jak również postulaty zmierzające do usprawnienia procedur dostępu do funduszy. Omówiona zostanie rola i zadania różnego rodzaju ciał kolegialnych (w szczególności Komitetów Monitorujących) z punktu widzenia dostępności środków na działania z zakresu ekonomii społecznej. Przedstawione zostaną programy wsparcia ekonomii społecznej dostępne na poziomie ponadnarodowym.

Uczestnicy sesji: Eva Johansson – Program NUTEK; Rafał Kunaszyk – Eurokreator; Jarosław Pawłowski – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego; Zofia Komorowska i Ewa Kolankiewicz – Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych; Gianluca Pastorelli – DIESIS; Ilona Gosk – Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych; Wiesław Byczkowski – Pomorski Urząd Marszałkowski; Łukasz Domagała – Reprezentant Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w Komitecie Monitorującym PO KL / Sieć SPLOT

Materiały do Sesji B:

Tekst wprowadzający w tematykę sesji, ściągnij pdf 276KB

1. Gosk, I., Fundusze unijne 2007-2013 – szansa na rozwój sektora ekonomii społecznej?;
2. Herbst, K., Zastosowanie ekonomii społecznej w realizacji NPR 2007-2013;
3. Stała Konferencja Ekonomii Społecznej, Podstawowe postulaty Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej dotyczące miejsca ekonomii społecznej w programach operacyjnych na lata 2007-2013, Wrzesień, 2006;
4. Kolankiewicz, E., Komorowska, Z., Piekarska-Piotrowicz, O., Wasilewska M., Beneficjenci funduszy strukturalnych – organizacje pozarządowe i ich projekty, Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa 2007;
5. Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, Doświadczenia organizacji pozarządowych z dwóch ostatnich lat aplikowania o Fundusze Strukturalne, w: Ekonomia Społeczna Teksty 2006, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa;
6. Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, "Organizacje pozarządowe a Fundusze Strukturalne", Warszawa 2007;
7. Tyrowicz, J., Miejsce ekonomii społecznej w Programach Operacyjnych perspektywy finansowej 2007-2013. Ekspertyza wspierająca stanowisko Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej.

 

Sesja CInfrastruktura ekonomii społecznej. Wsparcie techniczne i mechanizmy reprezentacji interesów środowiska ekonomii społecznej

Sesja finansowana w ramach projektu „PROMES – Promocja Ekonomii Społecznej” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IW EQUAL.

Prowadzenie: Katarzyna Sadło – Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Opis sesji: Jakiego wsparcia potrzebują przedsiębiorstwa ekonomii społecznej? Kto powinien je organizować? Na ile infrastruktura ekonomii społecznej powinna mieć charakter oddolny, a na ile powinna być budowana i wspierana przez sektor publiczny? Jakie instytucje powinny tworzyć infrastrukturę?
Jak zapewnić skuteczne mechanizmy reprezentowania środowiska ekonomii społecznej? Jak integrować środowisko ekonomii społecznej? Prezentacja krajowych i zagranicznych przykładów wspierania, integrowania i reprezentowania podmiotów ekonomii społecznej.

Uczestnicy sesji: Dorotea Daniele – DIESIS; Flaviano Zandonai – CGM (IT); Jan Forslund – Coompanion (S); Wojciech Jagielski – RoEFS / sieć KSU; Krzysztof Leończuk – sieć SPLOT; Andrzej Górak – Wirtualny Inkubator; Piotr Frączak – Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych; Kuba Wygnański – przedstawiciel Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych; Arkadiusz Jachimowicz

Materiały do Sesji C:

Tekst wprowadzający w tematykę sesji, ściągnij pdf 264KB

1. Forslund, J., To build up a new local/regional co-operative development agency, Coompanion 2007
2. Coompanion, Cooperative development in Sweden

Prezentacje z Sesji C
:
1. Flaviano Zandonai, CGM, The consortia of social co-ops in Italy. Networks like support structures for social enterprise
2. Dorota Kwiecińska, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej w Krakowie. Tworzymy kapitał dobrych szans
3. Dorotea Daniele, DIESIS, Support structures for social enterprises in Europe


Sesja D
Relacje z administracją publiczną na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim

Prowadzenie: Michał Guć Wiceprezydent Gdyni oraz prof. Jerzy Hausner Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Opis sesji: W czasie sesji omówiony zostanie aktualny stan współpracy podmiotów ekonomii społecznej
z administracją publiczną i pożądane zmiany, jakim relacje te powinny podlegać. W pierwszej części sesji rozważany będzie lokalny (gminny oraz powiatowy) wymiar relacji wzbogacony o zagraniczne przykłady współpracy na poziomie lokalnym. W czasie sesji omówione zostaną wybrane dobre przykłady współpracy oraz sformułowane zostaną zasadnicze postulaty dotyczące pożądanego otoczenia dla działań lokalnych, jakie zaistnieć powinny na poziomach regionalnym oraz krajowym. Zaprezentowane zostaną ciekawe rozwiązania wdrażane na poziomie regionalnym (Małopolski Pakt na rzecz Ekonomii Społecznej) oraz międzynarodowe doświadczenia zmierzające do wypracowania narzędzi oceny regionalnych warunków dla działania przedsiębiorstw społecznych. Zaprezentowane też zostaną przykłady polityk krajowych, których celem jest wspieranie ekonomii społecznej (na przykładzie brytyjskiej strategii promocji przedsiębiorczości społecznej). Uczestnicy dyskutować będą o szansach na stworzenie zintegrowanego planu działań (strategii) na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w Polsce.

Uczestnicy sesji: Beata Płaczek – Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej; Luigi Martignetti – sieć REVES, Ian Wiliox – Departament Współpracy i Innowacyjności Przedsiębiorstw, (Department of Enterprise Innovation and Networks, UK); Jadwiga Pauli – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Kraków; Steven Wallace – Departament Rządu ds. Trzeciego Sektora (Office for the Third Sector, UK); Krzysztof Więckiewicz – Departament Pożytku Publicznego, MPiPS.

Materiały do Sesji D:

Tekst wprowadzający w tematykę sesji, ściągnij pdf 254 KB

1. Hausner J., Ekonomia społeczna i rozwój, w: Ekonomia Społeczna Teksty 2008, nr 12/2008. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszaw
2. Miżejewski C., Polityka społeczna wobec sektora ekonomii społecznej, w: Raport Otwarcia, Ekonomia Społeczna Teksty 2006, nr 21/2006. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa
3. Guć M., Ekonomia społeczna - szanse i zagrożenia rozwoju z perspektywy samorządu, w: Raport Otwarcia. Ekonomia Społeczna Teksty 2006, nr 26/2006. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa
4.
Guć M., Wspieranie ekonomii społecznej przez administrację publiczną, w: Ekonomia Społeczna Teksty 2007, nr 5/2007. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa

Prezentacje z Sesji D:

1. Beata Płaczek, Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej, Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej z podmiotami ekonomii społecznej
2. Iain Willox, Department of Enterprise Innovation and Networks, UK, COPIE - Community of Practice Inclusive Entrepreneurship
3. Steven Wallace, Office of the Third Sector (OTS), Supporting the environment for a thriving third sector

Sesja E Czy i jak regulować przedsiębiorczość społeczną w Polsce?
Prowadzenie: Tomek Schimanek Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce) oraz Anna Sienicka Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

Opis sesji: Przedsiębiorczość społeczna może być realizowana w różnych formach prawnych. W niektórych krajach (np. Włochy, Finlandia) przedsiębiorstwa społeczne doczekały się odrębnych regulacji prawnych. W Polsce trwa dyskusja czy regulacja taka jest potrzebna i jaki powinna mieć kształt. Pojawiają się konkretne propozycje rozwiązań legislacyjnych. W trakcie sesji zaprezentowany zostanie katalog podstawowych rozstrzygnięć, jakie towarzyszyć muszą tego rodzaju decyzji. Zaprezentowany zostanie przegląd rozwiązań międzynarodowych (ilustrowany konkretnymi przykładami). Uczestnicy sesji dyskutować będą na temat oczekiwań dotyczących regulowania przedsiębiorczości społecznej formułowanych przez różne środowiska szerokiej grupy podmiotów ekonomii społecznej.

Uczestnicy sesji: dr Pekka Pattiniemi – Stowarzyszenie Edukacji Dorosłych KSL (FIN), prof. Paola Iamiceli – Uniwersytet w Trydencie (IT); Cezary Miżejewski – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego; prof. Jerzy Hausner – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Jarosław Wasiak – Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych.

Materiały do Sesji E:

Tekst wprowadzający w tematykę Sesji E: ściągnij pdf, 350KB

1. Założenia projektu ustawy o przedsiębiorczości społecznej, opracowanie: Hubert Izdebski i Jerzy Hausner, projekt roboczy 16.01.2008
2. Daniele, D., Uwarunkowania prawne przedsiębiorstw społecznych: przykłady z kilku krajów europejskich, w: Ekonomia Społeczna Teksty 2007, nr 8/2008, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa;
3. Megapartnerstwo Koalicja Łamania Oporów Społecznych „KŁOS”, Działanie 3 PIW EQUAL, Założenia do projektu ustawy "O firmie społecznej", Łódź 27 maja 2008
4. Pättiniemi, P. Social Enterprise Legislation in Finland

Prezentacje z Sesji E:

1. dr Pekka Pättiniemi, Social Enterprise Legislation in Finland
2. Prof. Paola Iamiceli, Uniwersytet w Trydencie, Social enterprises in Europe: legal barriers and new emerging perspectives


Sesja FInfrastruktura finansowa ekonomii społecznej. Szanse na rozwój finansów solidarnych w Polsce
Prowadzenie: Halina Bińczak Gazeta Prawna

Jakiej infrastruktury finansowej potrzebują podmioty ekonomii społecznej? Czy i w jakim stopniu powinna być ona specyficzna? W czasie sesji zaprezentowana zostanie diagnoza obecnego stanu zaspokojenia potrzeb podmiotów ekonomii społecznej w dziedzinie infrastruktury finansowej. Omówione zostaną bariery współpracy podmiotów ekonomii społecznej z sektorem bankowym i pomysły na ich przekraczanie. Zaprezentowane zostaną wybrane zagraniczne przykłady praktyk w zakresie finansowania zwrotnego i tzw. finansów solidarnych. Omówione zostana wybrane propozycje w dziedzinie nowych instrumentów finansowych dedykowanych ekonomii społecznej w Polsce m.in. Fundusz – COOPEST, Regionalny Fundusz Ekonomii Społecznej (Małopolska) oraz dwie propozycje uruchomienia funduszy pożyczkowo-poręczeniowych ekonomii społecznej, które byłyby wspierane ze środków publicznych.

Uczestnicy sesji: Krzysztof Pietraszkiewicz – Związek Banków Polskich; Marta Gumowska – Stowarzyszenie KLON/JAWOR; Krzysztof Margol – Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA; Anna Królikowska – Bank DnB Nord; Michał Bitner – UNDP; Irena Herbst – PKPP Lewiatan; Włodzimierz Grudziński – Związek Banków Polskich; Jakub Głowacki – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Materiały do Sesji F:

Tekst wprowadzający do Sesji:

- pełna bibliografia do sesji F

- bibliografia tekstów dostępnych w wersji PDF (zamieszczone poniżej):

1. Herbst I., Analiza możliwości finansowania podmiotów ekonomii społecznej w Polsce, Bank DnB NORD Polska S.A., Warszawa 2008,
2.
Stowarzyszenie na Rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, Doświadczenia organizacji pozarządowych z dwóch ostatnich lat aplikowania o Fundusze Strukturalne, W: Raport Otwarcia, Ekonomia Społeczna Teksty 2006, nr 20/2006. Fundacja Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych, Warszawa,
3.
Hausner J., Ekonomia społeczna jako kategoria rozwoju, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007,
4.
Królikowska A., Finansowanie zwrotne instytucji ekonomii społecznej w Polsce. Raport otwarcia, Bank BISE, Warszawa 2006,
5. Gosk I., Fundusze unijne 2007-2013 - szansa na rozwój sektora ekonomii społecznej, Warszawa 2007,
6. Forin A., Misztak - Kowalska M., Rozwój przedsiębiorstw ekonomii społecznej (PES) Metody wsparcia. W: Raport Otwarcia, Ekonomia Społeczna Teksty 2006, nr 29/2006. Fundacja Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych, Warszawa,
7.
Grzejszczyk E., Środowisko prawno-finansowe, w którym działają podmioty ekonomii społecznej,
8. Grzejszczyk E., Wybrane instrumenty systemu prawa podatkowego i finansowego w zakresie finansowania podmiotów ekonomii społecznej,
9.
Herbst K., Zastosowanie ekonomii społecznej w realizacji NPR 2007-2013, tekst z 2005 r.
10. UNDP,
Instrument wsparcia finansowego ekonomii społecznej, styczeń 2008

Prezentacje z Sesji F:

1. dr Irena Herbst, PKPP Lewiatan, Możliwości finansowania podmiotów ekonomii społecznej
2.
Jakub Głowacki, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Regionalny Fundusz Poręczeniowy Ekonomii Społecznej - koncepcja i założenia
3. Krzysztof Margol, Nidzicka Fundacja Rozwoju "Nida", Dostępność instrumentów finansowych dla podmiotów ekonomii społecznej
4.
Marta Gumkowska, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Z jakich usług finansowych korzystają organizacje pozarządowe? Czego potrzebują?
5. Włodzimierz Grudziński, Związek Banków Polskich,
CoopEst


Sesja GMapa ekonomii społecznej w Europie
Prowadzenie: Dorotea Daniele
DIESIS

Opis sesji: W trakcie sesji zaprezentowana zostanie specjalnie przygotowana na potzeby polskiego środowiska ekonomii społecznej publikacja „Mapa instytucji i organizacji ekonomii społecznej w Europie”. Opisano w niej sieci działające na poziomie europejskim oraz w poszczególnych krajach UE, różnorodne definicje ekonomii społecznej, rozmiary sektora oraz kluczowe instytucje działające w jego ramach. W trakcie sesji przedstawiciele wybranych instytucji europejskich (także spoza UE) i krajowych zaprezentują swoje działania. Dla uczestników z Polski będzie to unikalna okazja do poszukiwania inspiracji dla własnych działań oraz poszukiwania partnerów dla przyszłych wspólnych przedsięwzięć.

Uczestnicy sesji: Karine Pflüger – Social Economy Europe (D); Sergio Michelini – RREUSE (IT); Sabina Bellione – Legacoop (IT) ; Ilona Gosk – Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

Materiały do Sesji G:

Tekst wprowadzający w tematykę Sesji G, ściągnij pdf 316KB

1. DIESIS, Mapa europejskich i krajowych instytucji i organizacji ekonomii społecznej wersja robocza, ściągnij pdf 0,99MB

Prezentacje z Sesji G:
1. Dorotea Daniele, DIESIS, Background presentation
2. Alberto Curatolo, DIESIS, Social Economy in Spain
3. Ilona Gosk, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Ekonomia społeczna w Polsce
4. Karine Pflüger, Social Economy Europe, Social Economy Europe. The EU-level representative organisation for social economy
5.Sabina Bellione, Legacoopsociale Lombardia, Third Sector in Italy
6. Sergio Michelini, RREUSE, Values at work in Europe: A model network for a sustainable development

Sesja HRelacje ze środowiskiem biznesu. Partnerzy czy konkurenci?
Prowadzenie: Kamil Wyszkowski
UNDP

Opis sesji: Jak skonsturować wzajemne relacje? Kiedy można mówić o partnestwie, a kiedy o konkurencji? Jak przekonać środowisko biznesu do zaangażowania w działania w zakresie ekonomii społecznej? W jakiej roli powinnien on wystąpić – zleceniodawcy, sponsora, mentora, partnera? Czego od siebie mogą nauczyć się obydwa środowiska? Jakie mechanizmy biznesowe mogą być użyteczne są do realizacji celów o charakterze społecznym? Jakie wartości repreznetowane przez środowisko organizacji społecznych mogą przeniknąć do kultury organizacyjnej przedsiebiorstw? Na ile tradycyjny biznes może być społeczny i jak z tej perspektywy wygląda popularny koncept CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu)? W trakcie sesji przedyskutowane zostaną ciekawe krajowe i zagrniaczne przykłady współpracy międzysektorowej oraz mechanizmy uzgadniania wzajemnych relacji.

Uczestnicy sesji: Anna Rok – Stowarzyszenie Grupa EFTA Warszawa; Beata Juraszek-Kopacz – Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego; Jakub Sieradzki – ENERGA S.A; Marek Krawczyk – Orlen S.A.; Jacek Dymowski – VALUES; Iwona Kuraszko – Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Materiały do Sesji H:

Tekst wprowadzający w tematykę Sesji H, ściągnij pdf 176KBSesja I Ekonomia społeczna jako mechanizm rozwoju wspólnot lokalnych

Prowadzenie: Jerzy Boczoń Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych

Opis sesji: Ekonomia społeczna może być czymś więcej niż pojedynczym przedsięwzięciem, to również specyficzny sposób myślenia o rozwoju lokalnym. Łączy się z odpowiedzialnością za wspólnotę i terytorium, na którym ona żyje. Ma wymiar indywidualny i zbiorowy. Opiera się na poczuciu przynależności do grupy, ale i do terytorium, niekoniecznie wyznaczonego przez ścisłe granice administracyjne. Ekonomia społeczna stanowi swego rodzaju wektor rozwoju obszarów, bazując na ich zasobach ekonomicznych i społecznych. Takie podejście do rozwoju lokalnego jest szczególnie istotne dla programów rewitalizacyjnych, w których należy harmonizować działania inwestycyjne z działaniami i aspiracjami mieszkańców. W trakcie sesji panelowej podejmiemy próbę odpowiedzi na pytania, jaka jest rola ekonomii społecznej w zrównoważonym rozwoju terytorium? Czy procesy budowania aglomeracji sprzyjają integracji społecznej i rozwojowi ekonomii społecznej? Jak ekonomia społeczna wspiera budowanie aglomeracji? Zaprezentowane zostaną również ciekawe doświadczenia krajowe i zagraniczne obrazujące takie podejście.

Uczestnicy sesji: Zbigniew Markowski – OM Finance Sp. z o.o.; Chris Ford – niezależny ekspert; Marianna Sitek i Piotr Wróblewski – Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Orunia; Magdalena Skiba – Urząd Miasta Gdańska; Magdalena Forc-Cherek – Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia”; Mariusz Białecki – Akademia Sztuk Pięknych, Wydz. Rzeźby; Bożena Niewulis – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rodowo;

Materiały do Sesji I:

Tekst wprowadzający w tematykę Sesji I, ściągnij pdf 204KB

1. Skiba, M., Sitek-Wróblewska, M., Gdańska Sieć Partnerstw Lokalnych

Prezentacje z Sesji I:

Magdalena Skiba, Urząd Miejski w Gdańsku, Referat Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Ekonomia społeczna jako mechanizm rozwoju wspólnot lokalnych

 

Budowanie europejskich sieci współpracy ekonomii społecznej

1. Społecznie odpowiedzialna turystyka (Social Responsible Tourism)

Sprawozdanie ze spotkania (w języku angielskim)

Maurizio Davolio, European Alliance for Responsible Tourism and Hospitality, How we imagine EARTH
Łukasz Machciński, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno, Greenways in clustering. The role of social economy in interregional development
Israel Benjumeda, Ismalar rutas, Responsible travel agency
Agnieszka Krawczyk, Koalicja Łamania Oporów Społecznych KŁOS, The Friends of Disabled Society
Silvia Toschi, Le Mat, Development agency of social entrepreneurs
Pär Olofsson, Coompanion Göteborg, Le Mat - Hotel Göteborg

2. Recykling/utylizacja odpadów (Recycling/reuse)

Sprawozdanie ze spotkania: Sergio Michelini, Reuse and recycling social enterprises in Europe: challenging exclusion by caring for the environment

Paolo Ferraresi, RREUSE, European waste policy: prevention a dream?
Sergio Michelini, RREUSE, Reuse and Recycling European Union Social Enterprises
Vincent Blanchard, Ateliers du Bocage, An approach of sustainable development
Dżemila Sulkiewicz-Nowicka, Bank Drugiej Ręki
Marek Klimkowski, Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON, Social economy and environment protection
Thibaut Jacquet, RESSOURCES, Network of social economy enterprises working on reuse and recycling
Zbigniew Drążkowski, Wspólnota Emaus, Recycling in the Emaus Communities

3. Przedsiębiorstwa integracyjne (Work Integration Social Enterprises)

Anna Brescianini, CAUTO Cooperativa Sociale Onlus, Social cooperative for work integration
Monika Baraniewska, Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON, Social economy and environment protection
Anna Magryta-Urban, Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS, SYNAPSIS Different Things Workshop
Janusz Oleś, Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki, The Teatr Grodzki Bielskie Association
Pekka Pättiniemi, KSL, Finland case - Tyke Oy

4. Usługi opiekuńcze/zdrowie (Social care services/Health)

Sprawozdanie ze spotkania (w języku angielskim)

Dorotea Daniele, DIESIS, Wprowadzenie
Momar Lo, UNA, National Union of Home Help and Care Services
Gisa Haas, Paritätischer, Third sector qualification for elderly care
Eveliina Pöyhönen, STAKES, Inclusive Employment Innovations through Social Enterprises
Maud Candela, European think-tank Pour la Solidarité
Waldemar Żbik, Spółdzielnia Socjalna "Szansa i Wsparcie"

5. Inkubatory ekonomii społecznej (SE Incubators)

 

 


KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ