Ekonomia społeczna nie zmusza do wyboru między wolnością a solidarnością. W istocie wskazuje na to, że prawdziwa solidarność bierze się właśnie z wolności, i jako taka nie da się zadekretować.
Manifest Ekonomii Społecznej

Krajowy Komitet Rozwoju ES
aktualizacja: 23.01.2019
Prezentujemy aktualny skład Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej działającego przy MRPiPS.

Skład KrajowegoKomitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej - II KADENCJA:

 1. Przewodnicząca - Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 2. Zastępca Przewodniczącej - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 3. Sekretarz - Andżelika Wardęga, Dyrektor Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Dziewięciu przedstawicieli organów administracji rządowej i jednostek im podległych i przez nie nadzorowanych:

 1. Marcin Ociepa, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
 2. Maciej Kopeć, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Edukacji Narodowej
 3. Grażyna Marciniak, Wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego
 4. Piotr Krasuski, Dyrektor Departamentu EFS, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
 5. Michał Kopeć, Dyrektor Biura Wdrażania Instrumentów Finansowych w Departamencie Programów Europejskich, Bank Gospodarstwa Krajowego
 6. Magdalena Olejarz, Dyrektor Departamentu UE i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Zamówień Publicznych
 7. Iwona Kulikowska, Z-ca Dyrektora Departamentu  Finansowania Sfery Budżetowej, Ministerstwo Finansów
 8. Katarzyna Witczak, Główny specjalista w Departamencie Spraw Społecznych  i Oświaty Rolniczej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 9. Dorota Habich, Zastępca Prezesa Zarządu ds. Programowych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ośmiu przedstawicieli jednostek samorządu wojewódzkiego (Komisja Wspólna Rządu 
i Samorządu Terytorialnego – 2 osoby, Konwent Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej – 2 osoby, Konwent Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej – 4 osoby:

 1. Wioletta Wilimska, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  w Krakowie, Konwent Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej
 2. Wiesława Przybysz, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  w Olsztynie, Konwent Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej
 3. Wojciech Zarzycki, Z-ca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  w Poznaniu, Konwent Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej
 4. Agnieszka Zabłocka, Z-ca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  w Gdańsku, Konwent Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej
 5. Marcin Pluta, Burmistrz Miasta Brzeziny, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego
 6. Andrzej Pyziak, Wójt Gminy Rudniki, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego
 7. Tamara Borkowska, Dyrektor Departamentu Organizacyjno-Prawnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
 8. Krystyna Żejmo-Wysocka - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Ośmiu przedstawicieli sektora ekonomii społecznej (Rada Działalności Pożytku Publicznego – 1 osoba, Krajowa Rada Spółdzielcza – 1 osoba, Rada Dialogu Społecznego – 2 osoby, samorządowe organizacje banków i instytucji finansowych - 2 osoby, szkoły wyższe realizujące programy edukacyjne zawierające zagadnienia dotyczące ekonomii społecznej – 2 osoby

 1. Jerzy Jankowski, Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej, Krajowa Rada Spółdzielcza
 2. Halina Obraniak, Wiceprzewodnicząca Federacji Związków Zawodowych, Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Rada Dialogu Społecznego
 3. Robert Kwiatkowski, Dyrektor Generalny Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Rada Dialogu Społecznego
 4. Jacek Rapcia, Doradca Prezesa Zarządu, Krajowy Związek Banków Spółdzielczych
 5. Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Zespołu ZBP ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych, Związek Banków Polskich
 6. Ewa Leś, Instytut Polityki Społecznej, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski
 7. Janusz Erenc, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
 8. Przedstawiciel Rady Działalności Pożytku Publicznego zostanie wskazany w późniejszym terminie

Dziesięciu przedstawicieli sektora ekonomii społecznej wybieranych spośród zgłoszeń co najmniej 10 organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) lub osobę prawną niedziałającą  w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczającą całość dochodu na realizację celów statutowych, zrzeszającą co najmniej 10 organizacji pozarządowych lub podmiotów,  o których mowa w art. 3 ust. 3 przywołanej ustawy, lub spółdzielni, o których mowa 
w ustawie z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2018 r. poz. 1285):

 1. Łukasz Broniszewski, poparcie: Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych
 2. Anna Bulka, poparcie: Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
 3. Tadeusz Durczok, poparcie: co najmniej 10 organizacji pozarządowych
 4. Witold Ekielski, poparcie: co najmniej 10 organizacji pozarządowych
 5. Olga Gałek, poparcie: co najmniej 10 organizacji pozarządowych
 6. Adam Hadław, poparcie: Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej
 7. Zbigniew Hanas, poparcie: Fundacja Regionalny Klaster Ekonomii Społecznej i Innowacji "Centrum Rozwoju"
 8. Cezary Miżejewski, poparcie: Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych
 9. Przemysław Piechocki, poparcie: Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych
 10. Barbara Sadowska, poparcie: co najmniej 10 organizacji pozarządowych
 11. Piotr Stronkowski, poparcie: Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych
 12. Dariusz Węgierski, poparcie: Regionalny Spółdzielczy Związek Rewizyjny

Członkowie wspierający:

 1. Beata Bernacka, poparcie: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
 2. Marcin Bernacki, poparcie: Porozumienie Lubelskich Organizacji Pozarządowych
 3. Iwona Borkowska, poparcie: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA
 4. Karolina Cyran-Juraszek, poparcie: Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych
 5. Jacek Czajka, poparcie: co najmniej 10 organizacji pozarządowych
 6. Małgorzata Jabłońska, poparcie: co najmniej 10 organizacji pozarządowych
 7. Dariusz Krajewski, poparcie: Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 8. Karolina Krzemińska, poparcie: Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych
 9. Zenon Matuszko, poparcie: co najmniej 10 organizacji pozarządowych
 10. Antoni Sobolewski, poparcie: Zachodniopomorska Federacja Pozarządowa
 11. Barbara Święch-Bober, poparcie: co najmniej 10 organizacji pozarządowych
 12. Leszek Wasiewicz, poparcie: co najmniej 10 organizacji pozarządowych

* * *

Skład Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej - I KADENCJA:

 1. Przewodnicząca – Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 2. Zastępca Przewodniczącej – Krzysztof Michałkiewicz, Sekretarz Stanu 
  w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 3. Drugi Zastępca Przewodniczącej – Przemysław Piechocki – wybrany spośród członków Komitetu reprezentujących podmioty ekonomii społecznej,
 4. Sekretarz – Andżelika Wardęga, Dyrektor Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

ośmiu przedstawicieli organów administracji rządowej i jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych:

 1. Paweł Chorąży, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju
 2. Jacqueline Kacprzak, radca ministra, Sekretarz Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, Ministerstwo Rozwoju
 3. Marcin Komosa, Naczelnik Wydziału ds. Polityki Pamięci, Departament Dziedzictwa Kulturowego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 4. Ewa Markowska-Bzducha, Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 5. Maciej Kopeć, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Edukacji Narodowej
 6. Patrycja Wolińska-Bartkiewicz, Dyrektor Zarządzający Pionem Funduszy Europejskich, Bank Gospodarstwa Krajowego
 7. Grażyna Marciniak, Wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego
 8. Magdalena Olejarz, Dyrektor Departamentu UE i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Zamówień Publicznych
 9. Iwonna Kulikowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej, Ministerstwo Finansów

ośmiu przedstawicieli jednostek samorządu wojewódzkiego (Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego – 2 osoby, Konwent Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej – 2 osoby, Konwent Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej – 4 osoby:

 1. Aleksandra Kowalska, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Konwent Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej
 2. Marcin Kowalski, Zastępca  Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie, Konwent Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej
 3. Wiesława Przybysz, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie, Konwent Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej
 4. Wioletta Wilimska, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, Konwent Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej
 5. Stanisław Longawa, członek Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP, Wójt Gminy Kłodzko, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego
 6. Marcin Pluta, burmistrz Brzezin, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego
 7. Aleksandra Marcinkowska, Dyrektor Departamentu Wdrażania EFS w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego
 8. Dorota Korczyńska, Kierownik Biura ds. EFS w Wydziale Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

ośmiu przedstawicieli sektora ekonomii społecznej (Rada Działalności Pożytku Publicznego – 1 osoba, Krajowa Rada Spółdzielcza – 1 osoba, Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych – 2 osoby, samorządowe organizacje banków i instytucji finansowych – 2 osoby, szkoły wyższe realizujące programy edukacyjne zawierające zagadnienia dotyczące ekonomii społecznej – 2 osoby

 1. Krzysztof Balon, Rada Działalności Pożytku Publicznego
 2. Adam Piechowski, Dyrektor Spółdzielczego Instytutu Badawczego Krajowej Rady Spółdzielczej
 3. Tomasz Misiak, Wiceprezydent Pracodawców RP, Rada Dialogu Społecznego
 4. Agnieszka Kochańska, NSZZ Solidarność, Rada Dialogu Społecznego
 5. Krystyna Majerczyk-Żabówka, Prezes Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych
 6. Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Zespołu ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych, Związek Banków Polskich
 7. Agnieszka Pacut, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 8. Ewa Leś, Instytut Polityki Społecznej, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, UW

dziesięciu przedstawicieli sektora ekonomii społecznej wybieranych spośród zgłoszeń co najmniej 10 organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138 i 1146) lub osoby prawnej niedziałającej w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczającej całość dochodu na realizację celów statutowych, zrzeszającej co najmniej 10 organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 przywołanej ustawy lub spółdzielni, o których mowa w ustawie z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1443)

 1. Joanna Brzozowska-Wabik
 2. Karolina Cyran-Juraszek
 3. Remigiusz Dobkowski
 4. Witold Ekielski
 5. Agnieszka Lewonowska-Banach
 6. Cezary Miżejewski
 7. Przemysław Piechocki
 8. Barbara Sadowska
 9. Piotr Stronkowski
 10. Roland Zarzycki
 11. Ks. Jacek Dziel
 12. Karolina Jarosz

Członkowie wspierający:

 1. Łukasz Broniszewski
 2. Tadeusz Durczok
 3. Olga Gałek
 4. Zbigniew Hanas
 5. Marcin Juszczyk
 6. Marek Karaś
 7. Iwona Kędziera
 8. Małgorzata Kowalska
 9. Anna Łukomska-Dziedzic
 10. Agata Machnik-Pado
 11. Zenon Matuszko
 12. Tomasz Musielski
 13. Antoni Sobolewski
 14. Sławomir Wieteska
 15. Grzegorz Wojtanowski
 16. Peter Wolkowinski

Kontakt do Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej:

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
tel. 22 461 61 30, fax 22461 61 30

ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00‐513 Warszawa

KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ

PATRONATY I WSPÓŁPRACA