Ekonomia społeczna może być istotnym sojusznikiem państwa w kształtowaniu i realizowaniu polityki społecznej.
Manifest Ekonomii Społecznej

O projekcie
aktualizacja: 18.01.2018

Projekt: „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej” realizowany w ramach Działania 2.9 Rozwój Ekonomii Społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Okres realizacji: 01.03.2017-29.02.2020

Lider partnerstwa: Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych (OZRSS)

Partnerzy: Fundacja Idea Rozwoju (FIR), Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych (STOP

Celem głównym projektu jest trwały i kompleksowy system wsparcia ekonomii społecznej poprzez prowadzenie działań doradczych i rzeczniczych na poziomie regionalnym i ponadregionalnym we współpracy z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej (ROPS) w zakresie spójności polityk publicznych.

Cel będzie realizowany przy pełnej współpracy i partycypacji z głównymi aktorami odpowiedzialnymi za spójność polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej (ES), przede wszystkim z:

  • Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (m.in. poprzez udział w Komitecie Sterującym Projektu)
  • koordynatorów regionalnych ekonomii społecznej (w ROPS)
  • instytucje zarządzające Regionalnymi Programami Operacyjnymi (RPO) w zakresie Działania 9.3 oraz członków ciał konsultacyjnych wspierających rozwój ekonomii społecznej na poziomie regionalnym, jak i krajowym.

Głównymi metodami realizacji celu projektu będą działania oparte na diagnozie, z której zostanie opracowany szczegółowy zakres doradztwa dla każdego z regionów (ROPS), rzecznictwa i szkoleń.

Projekt ma zasięg ogólnopolski i jest skierowany do:

  • pracowników ROPS - osoby odpowiedzialne za wdrażanie region. programów rozwoju ekonomii społecznej oraz zaangażowane we wsparcie ekonomii społecznej;
  • członków Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej i innych regionalnych ciał doradczo-opiniodawczych (rady, komitety, zespoły), które w zakresie merytorycznym obejmują obszary związane z ekonomią społeczną (Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego, Komitet Monitorujący RPO);
  • przedstawicieli działów Urzędów Marszałkowskich odpowiedzialnych za planowanie strategiczne (głównie w zakresie wsparcia rozwoju ekonomii społecznej, finansowania tych działań z EFS).

Działania projektu mają przyczynić się do:

  • efektywnej i spójnej polityki regionów na rzecz rozwoju sektora ES i przedsiębiorstw społecznych (w tym w oparciu o transpozycję KPRES) tak aby promować jak najlepsze praktyki i działania i spójność działań w różnych priorytetach inwestycyjnych;
  • wsparcia kompetencyjnego pracowników instytucji regionalnych zajmujących się polityką rozwoju, w tym polityką społeczną oraz zarządzaniem funduszami strukturalnymi w obszarze Celu Tematycznego 9 i innych CT, tak aby zwiększyć trafność i trwałość regionalnych polityk ekonomii społ. powiązanej z politykami rozwoju usług w interesie ogólnym, aktywnej integracji, rewitalizacji czy też działań edukacyjno-opiekuńczych (opieka nad dziećmi do lat 3, opieka przedszkolna).

Planowane efekty:

  • pracownicy 16 Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej odpowiedzialni za regionalną koordynację ekonomii społecznej nabędą kompetencje w ramach doradztwa w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej;
  • 260 przedstawicieli działów urzędów marszałkowskich (odpowiedzialnych za planowanie strategiczne w regionie, przedstawiciele ROPS, członkowie Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej i innych ciał opiniodawczo-doradczych na poziomie regionu) nabędzie kompetencje w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej.

Wartość projektu: 6 791 950 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 5 724 255,46 zł

Harmonogram wsparcia realizowanego w ramach projektu >

KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ

PATRONATY I WSPÓŁPRACA