Warto odejść od antagonistycznej wizji wzajemnych relacji państwa i społeczeństwa obywatelskiego. Problemem nie jest w Polsce to, że którekolwiek z nich jest zbyt silne, ale raczej to, że jedne i drugie są obecnie dość słabe.
Manifest Ekonomii Społecznej

Raporty, analizy i webinaria
aktualizacja: 04.02.2019
W tym miejscu prezentujemy materiały, które powstały w ramach projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej”. Diagnozujemy potrzeby instytucji regionalnych w zakresie wspierania rozwoju ekonomii społecznej, pokazujemy i podsumowujemy zmiany jakie następują dzięki udzielanemu przez nas wsparciu doradczemu. Zbieramy postulaty środowisk regionalnych, by prezentować je na szczeblu krajowym, ale także przekazujemy informacje i wspieramy dyskusje w regionach na temat zmian w obszarze ekonomii społecznej. Podsumowaniem tych działań są materiały i webinaria jakie przygotowujemy dla instytucji zaangażowanych w regionalny rozwój ekonomii społecznej.

 

[webinarium 11]: Europejski Fundusz Społeczny Plus - co nas czeka w przyszłym okresie programowania? (30.01.2019)

Trwają prace nad określeniem kształtu i zasad dotyczących przyszłego okresu programowania i Europejskiego Funduszu Społecznego, który będzie funkcjonował jako EFS+. O tym co nas czeka, jakie nowe rozwiązania są proponowane, jakie pytania jeszcze są zadawane w związku z kształtem przyszłej perspektywy opowiadał podczas naszego webinarum pan Paweł Szymański z Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Zapis webinarium można obejrzeć tutaj >. Prszentacja z webinarium jest dostępna tutaj >

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie EFS+ {SEC(2018) 273 final} - {SWD(2018) 289 final 

Projekt stanowiska RP z dn. 4.06.2018 r. dotyczący Rozporządzenia w sprawie EFS+

 

[webinarium 10]: Nowy system monitorowania ekonomii społecznej - informacje GUS (21.12.2018)

O tym jakie badania w zakresie ekonomii społecznej (w tym spółdzielczości socjalnej, organizacji pozarządowych, ale także systemu wsparcia) prowadzi GUS, co z nich wynika i gdzie są dostępne informacje sygnalne i raporty opowiedziała podczas naszego webinarium Karolina Goś-Wójcicka, Naczelniczka Wydziału Badań i Analiz Gospodarki Społecznej z Departamentu Badań Społecznych Głównego Urzędu Statystycznego.

Prezentacja z webinarium jest dostępna tutaj >. Nagranie z webinarium, które można odtworzyć jest do obejrzenia tutaj >.

 

[webinarium 9] Działania doradcze w zakresie budowania powiązań między biznesem a ekonomią społeczną - podsumowanie (08.12.2018)

Uzupełnieniem i wprowadzeniem do korzystania z podręcznika dla ROPS dotyczącego budowania powiązań pomiędzy biznesem a ekonomią społeczną jest nasze kolejne webinarium. Podsumowujemy w nim prace nad podręcznikiem, zbieranie wiedzy i doświadczeń wielu podmiotów, w tym ROPS dotyczących animowania tej współpracy, ale także logikę publikacji i narzędzia jakie są możliwe do wykorzystania i jakie prezentujemy w podręczniku. Jeszcze raz dziękujemy Regionalnym Ośrodkom Polityki Społecznej za włączenie się w prace nad tą analizą.

Warto obejrzeć webinarium jako wstęp do zapoznania się z publikacją "Budowanie powiązań pomiędzy biznesem a ekonomią społeczną. Podręcznik dla ROPS"!

Nagranie z webinarium jest do obejrzenia tutaj >, natomiast prezentacja z webinarium jest do pobrania tutaj >.

 

[analiza] Budowanie powiązań pomiędzy biznesem a ekonomią sołeczną. Podręcznik dla ROPS (07.12.2018)

Chcąc odpowiedzieć na potrzeby Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej przygotowaliśmy publikację "Budowanie powiązań pomiędzy biznesem a ekonomią społeczną". 

Staraliśmy się przeanalizować zagadnienia związane ze współpracą biznesu i podmiotów ekonomii społecznej, także z perspektywy przedstawicieli wielu różnych grup interesariuszy. Należy jednak podkreślić, że nie miała ona charakteru kompleksowego i wyczerpującego. W publikacji prezentujemy obserwacje i wnioski dotyczące wybranych aspektów współpracy ekonomii społecznej z biznesem, które są uzupełnieniem już istniejącej wiedzy w tym obszarze i wynikają po części z praktyki poszczególnych ROPS.

Zachęcamy do zapoznania się materiałem, a w szczególności z umieszczonymi w nim narzędziami – czy to celem wykorzystania ich w ramach działań realizowanych przez ROPS, czy przekazania ich jako inspiracje, do stosowania przez inne podmioty, np. OWES.

Publikacja "Budowanie powiązań pomiędzy biznesem a ekonomią społeczną. Podręcznik dla ROPS" jest do pobrania tutaj >.

 

[webinarium 8]: Ósme webinarium poświęciliśmy tematowi rewitalizacji i ekonomii społecznej (07.12.2018)

O tym co wspólnego ma ekonomia społeczna z rewitalizacją i jak włączać w różnych obszarach podmioty ekonomii społecznej do działań rewitalizacyjnych mówił prof Mariusz Kwiatkowski, teoretyk, praktyk i pasjonat zajmujący się partycypacją społeczną i zagadnieniami odnowy społeczności loklanych w tym za pośrednictwem zasobów sektora ekonomii społecznej.

Webinarium pt. Włączenie  ekonomii społecznej w procesy rewitalizacyjne - wprowadzenie, oparte na przykładach, złych i dobrych praktykach można obejrzeć tutaj >. Prezentacja na bazie której było prowadzone webinarium jest do pobrania tutaj >.

Zachęcamy do obejrzenia nagrania z webinarium.

 

[REKOMENDACJE]: Koordynacja ekonomii społecznej w regionie. Rekomendacje w zakresie projektów koordynacyjnych ROPS (23.11.2018)

Przedstawiamy przewodnik „Koordynacja ekonomii społecznej w regionie”. Publikacja zawiera rekomendacje Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie projektów koordynacyjnych ROPS, co bezpośrednio odnosi się do rekomendacji dla samorządów województw w zakresie sposobu zapewnienia spójności polityki publicznej na poziomie krajowym i regionalnym (w tym w odniesieniu do transpozycji KPRES oraz koordynacji ekonomii społecznej w województwie). Przewodnik został przygotowany na podstawie wniosków i rekomendacji sformułowanych w ramach działań rzeczniczych oraz doświadczeń z doradztwa i współpracy ze wszystkimi 16 Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej prowadzonych w ramach projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej”. Bez szczególnego zaangażowania przedstawicieli ROPS - spotkań, wymiany doświadczeń i praktyk nie byłoby tego przewodnika.

Głównym celem publikacji jest uspójnienie wiedzy ROPS i IZ RPO na temat sposobu rozumienia funkcji koordynacyjnej i jej realizacji w projektach finansowanych ze środków europejskich w ramach RPO.

W podręczniku:

  •  gromadzimy i porządkujemy wiedzę na temat funkcji koordynacyjnej ROPS (w powiązaniu z katalogiem zadań wynikającym z Wytycznych, które są podstawą dla opracowania projektów),
  • formułujemy szeroki katalog możliwych działań i narzędzi do wykorzystania przez ROPS przy realizacji działań koordynacyjnych i projektów.

Głównym adresatem przewodnika są Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej. Przewodnik będzie użyteczny przede wszystkim w trakcie prac nad przygotowywaniem przez nie projektu koordynacyjnego bądź planowania zmian w projektach już realizowanych. Ważnym adresatem publikacji są także Instytucje Zarządzające Regionalnymi Programami Operacyjnymi. IZ RPO wyznaczają ramy dla realizacji projektów ROPS (m.in. kryteria wyboru projektów, wymagane wskaźniki), dokonują oceny projektów i współpracują z ROPS na etapie ich realizacji. Przewodnik może być także interesujący dla innych kluczowych instytucji i podmiotów zainteresowanych ekonomią społeczną w regionie, tj. dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (w kontekście obszarów współdziałania i podziału zadań pomiędzy ROPS i OWES) oraz dla Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Zapraszamy do lektury!

Przewodnik jest dostępny w wersji drukowanej (w nakładzie 300 egz.) oraz w wersji elektronicznej (plik .pdf). Można go pobrać poniżej – publikacja w całości bądź w poszczególnych częściach:

CAŁA PUBLIKACJA:

>> Koordynacja ekonomii społecznej w regionie. Rekomendacje w zakresie projektów koordynacyjnych ROPS  (.pdf)

PUBIKACJA W CZĘŚCIACH:

>> Koordynacja ekonomii społecznej w regionie - CZ. 1

>> Koordynacja ekonomii społecznej w regionie - CZ. 2

>> Koordynacja ekonomii społecznej w regionie - CZ. 3

 

[raport]: Spotkania makroregionalne dedykowane konsultacjom publicznym KPRES (06.07.2018)

W związku z ogłoszonymi w lipcu 2018 r. konsultacjami publiczymi projektu Uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w spawie przyjęcia programu pod nazwą Krajowy Program Rozowju Ekonomii Społecznej na lata 2014 - 2023 zorganizowaliśmy spotkania, podczas, których dyskutowaliśmy o planowanych zmianach w tym dokumencie. Spotkania były także okazją do przedyskutowania i zebrania uwag do założeń Ustawy o Centrach Usług Społecznych przygotowywanej w Kancelarii Prezydenta RP.

Odbyły się cztery spotkania (25-26.06.2018 r. w Częstochowie, 28-29.06.2018 r. w Toruniu, 05-06.07.2018 r. w Lublinie i 09-10.07.2018 r. w Poznaniu). Łącznie uczestniczyło w nich 153 osoby (przedstawiciele Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, Regionalnych Komitetów Rozowju Ekonomii Społecznej, IZ RPO, Urzędów Marszałkowskich, Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego, KM RPO.

Raport podsumowujący przeprowadzone przez nas konsultacje zmian w KPRES można pobrać tutaj >. Dodatkowo prezentujemy założenia do Ustawy o CUS udostepnione przez Narodową Radę Rozowju działającą przy Kancelarii Prezydenta RP (plik do pobrania tutaj >).

 

[webinarium 6]: Wspólny reguamin dotacji przyznawanych przez OWES (05.06.2018)

Zgodnie z zapisami "Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europjeksiego Funduszu Rozowju Regionalnego na lata 2014 - 2020" na poziomie regionalnym ma być przygotowany i wdrożony wspólny regulamin udzielania dotacji przez OWESy. Taki regulamin wypracowano i wdrożono już w wojewódzkie wielkopolskim. W sumie osiem instytucji (OWESy, ROPS, IZ RPO) pracowało wspólnie nad regulaminem dla pięciu akredytowanych OWESów.

Chcąc przybliżyć doświadczenia wielkopolskie przygotowaliśmy webinarium prowadzone przez osoby, które pracowały nad wspólnym regulaminem: Edytę Antkowiak i Zbigniewa Prałata. Nagranie z webinarium można obejrzeć tutaj >. Prezentacja, na bazie której było prowadzone webinarium jest do pobrania tutaj >. 

Polecamy także publikację przedstawiającą wypracowywanie wspólnego regulaminu dotacji OWES w woj. wielkopolski - jest ona dostępna tutaj >.

 

[webinarium 5]: Lista przedsiębiorstw społecznych (21.05.2018)

W dniu 9 stycznia 2018 r. weszły w życie zmienione „Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020” (tzw. Wytyczne CT 9) określające m.in. sposób weryfikacji statusu przedsiębiorstwa społecznego (PS). Na podstawie zapisów Wytycznych Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej (DES) w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wprowadza ogólnopolską listę PS. Tworzenie listy przedsiębiorstw społecznych oparte jest o zaangażowanie i ścisłą współpracę Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej.

Przygotowaliśmy webinarium, które prowadził przez Jakub Schimanek z Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej MRPiPS - przedstawiamy podstawowe zasady tworzenia listy oraz weryfikacji statusu PS. Nagranie z webinarium można obejrzeć tutaj > Prezentacja, na bazie której było prowadzone webinarium jest do pobrania tutaj >.

 

[inspiracje] W kolejnym zeszycie przybliżającym inspirujące doświadczenia regionalne prezentujemy działania lubuskiego ROPS w zakresie uruchamiania i prowadzenia konkursu „Lubuski Włącznik. Lider Biznesu Społecznego”.

W publikacji przybliżamy wypracowywanie koncepcji konkursu oraz jego wykorzystanie do wzmacniania działań promujących sektor ES w regionie. Zeszyt "Lubuski Włacznik – konkurs i znak promocyny, który łączy" (.pdf) jest do pobrania tutaj >.

 

[webinarium 4]: Zmiany w ustawie o spółdzileniach socjalnych - nowelizacja z 2017 r. (26.03.2018)

Z końcem marca 2018 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie z dnia ustawie z dn. 27 kwietnia 2016 r. o spółdzielniach socjalnych wprowadzone nowelizacją z 2017 r. Zmiany wchodzą w życie 31.03.2018 r. Zachęcamy do obejrzenia zapisu webinarium, w trakcie którego nasz ekspert Cezary Miżejewski z Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych przybliżał zmiany w ustawie oraz wskazywał na ich najistotniejsze aspekty. Materiał ten przydatny jest dla Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, jako koordynatorów ES w wojewodztwie, ale także dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, czy wreszcie samych przedsiębiorców społecznych - spółdzielców socjalnych.

Nagranie webinarium można obejrzeć tutaj > Prezentacja, na bazie której było prowadzone webinarium jest do pobrania tutaj >.

 

[inspiracje] Przedstawiamy publikację poświęconą wypracowywaniu wspólnego regulaminu dotacji udzielanych przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w województwie wielkopolskim. 

Jest to pierwsza z cyklu publikacji dobrych praktyk wypracowanych w poszczególnych regionach, które mogą być pomocne w inspirowaniu i szukaniu ciekawych bądź niebanalnych rozwiązań dla innych regionów. Prezentujemy w niej proces współpracy wielkopolskich OWESów oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, przy włączeniu IZ RPO, który uznaliśmy za inspirujący do planwoania tego procesu w innych regionach.

Publikacja "Wspólny regulamin dotacji udzielanych przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w województwie wielkopolskim" (.pdf) jest do pobrania tutaj >  Dodatkowo przygotowaliśmy wersję elektroniczną publikacji w .mobi (do podbrania tutaj >) oraz .epub (do pobrania tutaj >).

 

[pomocny materiał]: Ekonomia społeczna w nowych Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 - 2020

Przygotowaliśmy opracowanie przedstawiające zmiany jakie nastąpiły w obszarze ekonomii społecznej podczas ostatniej nowelizacji "Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 - 2020". Materiał ma charakter pomocniczy i wyjaśniający, zawiera także wskazówki dotyczące możliwego postępowania poszczególnych interesariuszy w związku z wdrożeniem nowej wersji Wytycznych.

Głównym adresatem tego opracowania są osoby z Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, zatrudnione w zespołach koordynujących rozwój ekonomii społecznej w regionie. Materiał może być wykorzystywany także przez innych kluczowych interesariuszy ekonomii społecznej w regionie, takich jak Regionalne Komitety Rozwoju Ekonomii Społecznej, Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym czy Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Opracowanie jest do pobrania tutaj>.

[webinarium 3]: Najważniejsze zmiany w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014 – 2020” (19.01.2017)

Minister Rozwoju i Finansów 2017 r. ogłosił na początku stycznia 2018 r. zmiany w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020” (tzw. Wytyczne CT9). Zmienione Wytyczne obowiązują od 9 stycznia 2018 r.

Wytyczne są skierowane do instytucji, które uczestniczą w realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, w tym także na poziomie regionalnym. Prezentujemy nagranie z webinarium, które zorganizowaliśmy, by przybliżyć najważniejsze zmiany, które dotyczą Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej i ich relacji z IZ RPO, ale także Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej. Webinarium prowadzili eksperci: Anna Bugalska, Cezary Miżejewski z Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych.

Zapis webinarium pt. Najważniejsze zmiany w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014 - 2020” można obejrzeć tutaj >.  Prezentacja na bazie, której było prowadzone webinarium do pobrania tutaj >.
 

[pomocny materiał]: Zalecenia dotyczące ewaluacji wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na poziomie regionalnym

Zalecenia zostały przygotowane z myślą o Regionalnych Ośrodkach Polityki Społecznej, które mogą z niego korzystać przy ewaluacji działań finansowanych ze środków EFS w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 9v. Plik do pobrania tutaj >.

Zalecenia zostały przygotowane na bazie serii warsztatów z udziałem przedstawicieli ROPS, które odbyły się w okresie wrzesień - październik 2017 r. Materiał został także skonsultowany z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego (Departamentem EFS), Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej), a także z kilkoma ROPS.
 

[webinarium 2]: ROPS w procesie akredytacji OWES: opinia, plan działania OWES (20.12.2017)

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków o przyznanie akredytacji (AKSES – edycja 2017/2018) dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej mają także swoją rolę w procesie akredytacji OWES.

W grudniu 2017 r. odbyło się kolejne webinarium dla Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej. Było ono dedykowane rekomendacjom dotyczącym opinii ROPS na temat Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej jaka jest przygotowywana jest na potrzeby procesu akredytacji OWES oraz propozycji schematu prac nad wypracowywaniem planu działania OWES. Wspomniany schemat działań ROPS można pobrać tutaj >.

O propozycji dotyczącej opinii i schemacie działań ROPS w związku z przygotowaniem planu działania OWES na potrzeby akredytacji opowiadał Piotr Stronkowski, ekspert wiodący w projekcie „Spójna integracja Regionalna Ekonomii Społecznej”. Materiał zawierający rekomendacje w tym zakresie można pobrać tutaj >.

Zachęcamy do obejrzenia zapisu webinarium „ROPS w procesie akredytacji OWES: opinia, plan działania OWES”. Nagranie jest dostępne tutaj >. Prezentacja na bazie, której było prowadzone webinarium jest do pobrania tutaj >.
 

[raport]: Spotkania makroregionalne w 2017 roku 

We wrześniu i październiku 2017 r. odbyły się cztery spotkania makroregionalne skierowane do przedstawicieli Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej, Urzędów Marszałkowskich, w tym IZ RPO, Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego. Podczas spotkań omawiano: założenia do ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej (z uwzględnieniem zagadnień dotyczących przedsiębiorczości społecznej, roli Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej i ROPS), zmiany w ustawie o spółdzielniach socjalnych. Szczegółowy raport podsumowujący spotkania wraz z wnioskami jest do pobrania tutaj >.


[webinarium 1]: W listopadzie 2017 r. zorganizowaliśmy webinarium poświęcone roli Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w procesie akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. O roli ROPSów opowiadał Jakub Schimanek z Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego MRPiPS.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków o przyznanie akredytacji (AKSES – edycja 2017/2018) dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej mają także swoją rolę w procesie akredytacji OWES (m.in. przygotowują opinię nt. OWES przystępującego do akredytacji).

Zachęcamy do obejrzenia zapisu webinarium „Rola Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej” (27.11.2017). Nagranie jest dostępne tutaj>. Prezentacja na bazie, której było prowadzone webinarium do pobrania tutaj >.
 

[raport]: Prezentujemy Raport krajowy podsumowujący potrzeby doradcze Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej (ROPS), Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej, przedstawicieli IZ RPO w zakresie wsparcia i koordynacji rozwoju ekonomii społecznej na szczeblu poszczególnych województw.

Działania diagnostyczne były prowadzone w okresie: 03-05.2017 r. przez Fundację Idea Rozwoju w oparciu o warsztaty, wywiady, analizę dokumentów w każdym z 16 województw. W racach tych, jak i w przygotowaniu Raportu krajowego uczestniczyli także Konsultanci regionalni  Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych przypisani do ciągłej pracy doradczej z poszczególnymi województwami.

Raport krajowy został zaakceptowany przez Komitet Sterujący Projektu, w skład którego wchodzi m.in. Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego MRPiPS, przedstawiciel Konwentu Dyrektorów ROPS. Pobierz plik >.

KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ

PATRONATY I WSPÓŁPRACA