Podmioty ekonomii społecznej mogą z pożytkiem używać modeli biznesowych i same być źródłem inspiracji dla tradycyjnych firm.
Manifest Ekonomii Społecznej

Raporty, analizy i webinaria
aktualizacja: 07.02.2018
W tym miejscu prezentujemy raporty i inne dokumenty, które powstały w ramach projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej”. Diagnozujemy potrzeby instytucji regionalnych w zakresie wspierania rozwoju ekonomii społecznej, pokazujemy i podsumowujemy zmiany jakie następują dzięki udzielanemu przez nas wsparciu doradczemu. Zbieramy postulaty środowisk regionalnych, by prezentować je na szczeblu krajowym, ale także przekazujemy informacje i wspieramy dyskusje w regionach na temat zmian w obszarze ekonomii społecznej. Podsumowaniem tych działań są raporty, analizy i webinaria jakie przygotowujemy dla instytucji zaangażowanych w regionalny rozwój ekonomii społecznej.

[pomocny materiał]: Ekonomia społeczna w nowych Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 - 2020

Przygotowaliśmy opracowanie przedstawiające zmiany jakie nastąpiły w obszarze ekonomii społecznej podczas ostatniej nowelizacji "Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 - 2020". Materiał ma charakter pomocniczy i wyjaśniający, zawiera także wskazówki dotyczące możliwego postępowania poszczególnych interesariuszy w związku z wdrożeniem nowej wersji Wytycznych.

Głównym adresatem tego opracowania są osoby z Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, zatrudnione w zespołach koordynujących rozwój ekonomii społecznej w regionie. Materiał może być wykorzystywany także przez innych kluczowych interesariuszy ekonomii społecznej w regionie, takich jak Regionalne Komitety Rozwoju Ekonomii Społecznej, Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym czy Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Opracowanie jest do pobrania tutaj>.

[webinarium 3]: Najważniejsze zmiany w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014 – 2020” (19.01.2017)

Minister Rozwoju i Finansów 2017 r. ogłosił na początku stycznia 2018 r. zmiany w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020” (tzw. Wytyczne CT9). Zmienione Wytyczne obowiązują od 9 stycznia 2018 r.

Wytyczne są skierowane do instytucji, które uczestniczą w realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, w tym także na poziomie regionalnym. Prezentujemy nagranie z webinarium, które zorganizowaliśmy, by przybliżyć najważniejsze zmiany, które dotyczą Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej i ich relacji z IZ RPO, ale także Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej. Webinarium prowadzili eksperci: Anna Bugalska, Cezary Miżejewski z Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych.

Zapis webinarium pt. Najważniejsze zmiany w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014 - 2020” można obejrzeć tutaj >.  Prezentacja na bazie, której było prowadzone webinarium do pobrania tutaj >.
 

[pomocny materiał]: Zalecenia dotyczące ewaluacji wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na poziomie regionalnym

Zalecenia zostały przygotowane z myślą o Regionalnych Ośrodkach Polityki Społecznej, które mogą z niego korzystać przy ewaluacji działań finansowanych ze środków EFS w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 9v. Plik do pobrania tutaj >.

Zalecenia zostały przygotowane na bazie serii warsztatów z udziałem przedstawicieli ROPS, które odbyły się w okresie wrzesień - październik 2017 r. Materiał został także skonsultowany z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego (Departamentem EFS), Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej), a także z kilkoma ROPS.
 

[webinarium 2]: ROPS w procesie akredytacji OWES: opinia, plan działania OWES (20.12.2017)

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków o przyznanie akredytacji (AKSES – edycja 2017/2018) dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej mają także swoją rolę w procesie akredytacji OWES.

W grudniu 2017 r. odbyło się kolejne webinarium dla Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej. Było ono dedykowane rekomendacjom dotyczącym opinii ROPS na temat Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej jaka jest przygotowywana jest na potrzeby procesu akredytacji OWES oraz propozycji schematu prac nad wypracowywaniem planu działania OWES. Wspomniany schemat działań ROPS można pobrać tutaj >.

O propozycji dotyczącej opinii i schemacie działań ROPS w związku z przygotowaniem planu działania OWES na potrzeby akredytacji opowiadał Piotr Stronkowski, ekspert wiodący w projekcie „Spójna integracja Regionalna Ekonomii Społecznej”. Materiał zawierający rekomendacje w tym zakresie można pobrać tutaj >.

Zachęcamy do obejrzenia zapisu webinarium „ROPS w procesie akredytacji OWES: opinia, plan działania OWES”. Nagranie jest dostępne tutaj >. Prezentacja na bazie, której było prowadzone webinarium jest do pobrania tutaj >.
 

[raport]: Spotkania makroregionalne w 2017 roku 

We wrześniu i październiku 2017 r. odbyły się cztery spotkania makroregionalne skierowane do przedstawicieli Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej, Urzędów Marszałkowskich, w tym IZ RPO, Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego. Podczas spotkań omawiano: założenia do ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej (z uwzględnieniem zagadnień dotyczących przedsiębiorczości społecznej, roli Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej i ROPS), zmiany w ustawie o spółdzielniach socjalnych. Szczegółowy raport podsumowujący spotkania wraz z wnioskami jest do pobrania tutaj >.


[webinarium 1]: W listopadzie 2017 r. zorganizowaliśmy webinarium poświęcone roli Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w procesie akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. O roli ROPSów opowiadał Jakub Schimanek z Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego MRPiPS.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków o przyznanie akredytacji (AKSES – edycja 2017/2018) dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej mają także swoją rolę w procesie akredytacji OWES (m.in. przygotowują opinię nt. OWES przystępującego do akredytacji).

Zachęcamy do obejrzenia zapisu webinarium „Rola Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej” (27.11.2017). Nagranie jest dostępne tutaj>. Prezentacja na bazie, której było prowadzone webinarium do pobrania tutaj >.
 

[raport]: Prezentujemy Raport krajowy podsumowujący potrzeby doradcze Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej (ROPS), Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej, przedstawicieli IZ RPO w zakresie wsparcia i koordynacji rozwoju ekonomii społecznej na szczeblu poszczególnych województw.

Działania diagnostyczne były prowadzone w okresie: 03-05.2017 r. przez Fundację Idea Rozwoju w oparciu o warsztaty, wywiady, analizę dokumentów w każdym z 16 województw. W racach tych, jak i w przygotowaniu Raportu krajowego uczestniczyli także Konsultanci regionalni  Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych przypisani do ciągłej pracy doradczej z poszczególnymi województwami.

Raport krajowy został zaakceptowany przez Komitet Sterujący Projektu, w skład którego wchodzi m.in. Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego MRPiPS, przedstawiciel Konwentu Dyrektorów ROPS. Pobierz plik >.

KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ

PATRONATY I WSPÓŁPRACA