Ekonomia społeczna nie jest własnością żadnego politycznego stronnictwa.
Manifest Ekonomii Społecznej

ES w regionach
aktualizacja: 31.08.2017
Poniżej prezentujemy podstawowe informacje na temat instytucji i dokumentów regionalnych odnoszących się do ekonomii społecznej.

Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej

Za koordynację działań związanych z ekonomią społeczną na szczeblu poszczególnych województw odpowiedzialne są Regionalne Ośrodki Pomocy Społecznej (jednostki Samorządu Województwa). W każdym województwie ROPS koordynuje działania władzy publicznej w zakresie realizacji regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej oraz merytorycznie określa kierunki, preferencje i procedury wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Tutaj znajdziecie aktualną bazę kontaktów do osób odpowiedzialnych za ekonomię społeczną we wszystkich województwach >

Regionalne Programy Ekonomii Społecznej

Regionalne Programy Rozwoju Ekonomii Społecznej są dokumentami operacyjnymi regulującymi sektor ekonomii społecznej w kontekście samorządu województwa.

Zgodnie z zapisami Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej znaczna część kierunków interwencji publicznej w zakresie rozwoju i wsparcia ekonomii społecznej jest realizowana na poziomie województw (samorządu województwa) i stanowi część regionalne polityki rozwoju.

Wszystkie 16 samorządów województwa przyjęło własny regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej:

 1. Województwo dolnośląskie >
 2. Województwo kujawsko-pomorskie >
 3. Województwo łódzkie >
 4. Województwo lubelskie >
 5. Województwo lubuskie >
 6. Województwo małopolskie >
 7. Województwo mazowieckie >
 8. Województwo opolskie >
 9. Województwo podkarpackie >
 10. Województwo podlaskie >
 11. Województwo pomorskie >
 12. Województwo śląskie >
 13. Województwo świętokrzyskie >
 14. Województwó warmińsko-mazurskie >
 15. Województwo wielkopolskie >
 16. Województwo zachodniopomorskie >

Regionalne Komitety Rozwoju Ekonomii Społecznej

Regionalne Komitety Rozwoju Ekonomii Społecznej (RKRES) są ciałami konsultacyjno-doradczymi funkcjonujące na poziomie samorządu województwa. Wspierają Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w ich roli koordynacyjnej w zakresie ekonomii społecznej. Poniżej można znaleźć maile do osób do kontaktu w poszczególnych Regionalnych Komitetach.

 1. Województwo dolnośląskie: Lucyna Pachciarz,
 2. Województwo kujawsko-pomorskie: Danuta Moskała,
 3. Województwo lubelskie: Renata Jońska,
 4. Województwo lubuskie: Katarzyna Jedynak,
 5. Województwo łódzkie: Anna Bogusz,
 6. Województwo małopolskie: Maria Brzeziak,
 7. Województwo mazowieckie: Renata Góral/Krzysztof Pilecki, renata.goral@mcps-efs.pl, krzysztof.pilecki@mcps-efs.pl
 8. Województwo opolskie: Roman Ciasnocha, r.ciasnocha@rops-opole.pl
 9. Województwo podkarpackie: Jarosław Krzysztofik,
 10. Województwo podlaskie: Emilia Gołaszewska, emilia.golaszewska@rops-bialystok.pl
 11. Województwo pomorskie: Agata Chrul,
 12. Województwo śląskie: Katarzyna Skowron, kskowron@rops-katowice.pl
 13. Województwo świętokrzyskie: Michał Kocia,
 14. Województwo warmińsko-mazurskie: Magdalena Mańkowska,
 15. Województwo wielkopolskie: Aleksandra Andrzejewska,
 16. Województwo zachodniopomorskie: Lech Barylski,

Ekonomia społeczna w RPO

Regionalne Programy Operacyjne (RPO) są dokumentami uwzględniającymi cele zdefiniowane przez Komisję Europejską oraz odpowiadają na wyzwania poszczególnych regionów w zakresie stymulowania rozwoju społecznego i gospodarczego, w powiązaniu z celami nakreślonymi przez Strategię Europa 2020. Oznacza to, że odnoszą się do wspierania zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną, w tym także w kontekście ekonomii społecznej. Regionalne Programy Operacyjne stanowią narzędzie realizacji polityki rozwoju prowadzonej przez poszczególne Samorządy Województwa.

Aktualne wersje 16 Regionalnych Programów Operacyjnych są dostępne na portalu funduszeeuropejskie.gov.pl >

Ekonomia społeczna w Wytycznych CT9

„Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020” mają na celu zapewnienie niezbędnego poziomu koordynacji działań podejmowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w celu tematycznym 9 „Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją”. Dokument określa jednolite zasady realizacji wsparcia w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych oraz zapewnienia jednolite standardy wsparcia dla grup docelowych w całym kraju.

Aktualna wersja Wytycznych jest do pogrania na portalu funduszeeuropejskie.gov.pl >

KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ

PATRONATY I WSPÓŁPRACA