Bezwzględnie konieczne jest zbudowanie relacji prawdziwie partnerskich, w których strony zachowują swoją odrębną tożsamość i jednocześnie uznają wzajemność zobowiązań.
Manifest Ekonomii Społecznej

aktualizacja: 31.08.2017
Od marca 2017 do lutego 2020 r. Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych wraz z Partnerami: Fundacją Idea Rozwoju oraz Stowarzyszeniem STOP prowadzą zintensyfikowane działania na rzecz wspierania rozwoju ekonomii społecznej na poziomie regionalnym.

Dlaczego prowadzimy te działania? To samorządy województw są odpowiedzialne za koordynację polityki publicznej na rzecz ekonomii społecznej na poziomie regionalnym. Wzrosła rola regionów w kreowaniu polityki rozwoju, jak i jej realizacji. Samorządy województw podejmują więc szereg kluczowych decyzji o charakterze programowym, organizacyjnym, finansowym w obszarach związanych z rynkiem pracy, integracją społeczną, rozwojem przedsiębiorczości oraz innowacji, rozwojem usług użyteczności publicznej. Wszystkie te obszary są związane z ekonomią społeczną, w ramach której osoby w trudnej sytuacji na rynku pracy znajdują zatrudnienie,  powstają podmioty ekonomii społecznej (w tym przedsiębiorstwa społeczne), podejmowane są nowe bądź rozwijane i udoskonalane są rozwiązania na rzecz aktywności społecznej i zawodowej, świadczone są usługi, które przynależą do sfery dóbr publicznych dostępnych dla wszystkich (np. usługi opiekuńcze dla osób starszych, usługi oświatowe). Decyzje i działania podejmowane na szczeblu województwa wymagają współdziałania władz centralnych i regionalnych, by je uspójnić i dążyć do komplementarności polityki publicznej w zakresie ekonomii społecznej w wymiarze ogólnopolskim i regionalnym.

Co i jak robimy? W ramach naszych działań tworzymy przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy regionalnymi koordynatorami ekonomii społecznej, czyli Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej, które są odpowiedzialne ustawowo za to działanie. Organizujemy spotkania (na szczeblu regionalnym makroregionalnym i ogólnopolskim), doradztwo indywidualne i grupowe, webinaria. Koncentrujemy się także na Regionalnych Komitetach Rozwoju Ekonomii Społecznej – ciałach przedstawicielskich, które w partycypacyjny sposób włączają się w planowanie i koordynację działań wspierających rozwój ekonomii społecznej. Zbieramy potrzeby w zakresie doradztwa koncentrując się na praktycznych aspektach zarządzania rozwojem ekonomii społecznej, np. monitorowanie i aktualizacja regionalnych programów i strategii, sposoby włączenia ekonomii społecznej do głównych nurtów polityki publicznej na poziomie regionu.

Jakie mają być efekty? Przede wszystkim oferowane działania mają w bezpośredni sposób pomóc przedstawicielom instytucji regionalnych w efektywnym zarządzaniu i koordynacji ekonomii społecznej, sprawnym wdrażaniu na poziomie regionów zapisów Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Pracownicy JST na poziomie regionu (w szczególności regionalni koordynatorzy ekonomii społecznej – Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej) nabędą kompleksowe kompetencje w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej.

Z drugiej strony kontakty i praca z regionami ma przełożyć się na prowadzenie debaty na forum instytucji centralnych w zakresie kreowania ogólnopolskich polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej. W dyskusjach i pracach na poziomie ogólnopolskim powinno wzrosnąć znaczenie głosu i postulatów płynących z regionów.

 

NOWY KOMENTARZ
tytuł komentarza
treść komentarza
podpis

PATRONATY I WSPÓŁPRACA