Ekonomia społeczna może być istotnym sojusznikiem państwa w kształtowaniu i realizowaniu polityki społecznej.
Manifest Ekonomii Społecznej

W sieci dobrych połączeń
aktualizacja: 24.07.2015
Projekt wspierający rozwój najdynamiczniej rozwijającej się gałęzi sektora ekonomii społecznej w Polsce. Realizowany jest na styku różnych form wsparcia oraz jest komplementarny wobec projektów publicznych, które budują infrastrukturę wsparcia i rozwoju przedsiębiorczości społecznej.

Pełna nazwa projektu:

„System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”

 

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami wypracowanymi w ramach projektu.

Publikacje>

 

Partnerzy

Projekt realizowany jest w partnerstwie czterech podmiotów:

Fundacji inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych

Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych

Instytut Polityki Społecznej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

Liderem projektu jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Podmiotem inicjującym i nadzorującym projekt jest Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Oficjalna strona projektu:  W sieci dobrych połączeń eS

 

Terminy

Projekt realizowany jest w latach 2012 - czerwiec 2015,

Problem

Rozwój sektora spółdzielczości socjalnej hamuje brak wiedzy na temat jego wielkości i zróżnicowania. Przeszkodę stanowi także brak dostatecznej wiedzy na ten temat  wśród przedstawicieli instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej. Konsekwencją tych barier jest niedostateczne wykorzystanie narzędzi, których dostarcza spółdzielczość socjalna w regionalnych oraz lokalnych politykach publicznych oraz w niewielkim stopniu rozwinięta współpraca międzyinstytucjonalna.

Cele:

·         identyfikacja i promocja najlepszych praktyk i rozwiązań z zakresu pomocy i integracji społecznej;

·         tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług instytucji pomocy i integracji społecznej;

·         podnoszenia kwalifikacji i kompetencji kadr instytucji pomocy i integracji społecznej z zakresu nowych standardów usług świadczonych przez instytucje pomocy i integracji społecznej;

·         opracowanie standardów i procedur współdziałania i wymiany informacji pomiędzy kadrami pomocy i integracji społecznej oraz kadrami instytucji rynku pracy w zakresie udzielania kompleksowego wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w celu ich aktywizacji zawodowej;

·         poszerzanie oferty instytucji pomocy i integracji społecznej w zakresie usług na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej (w tym m.in. budowa krajowego systemu doradztwa na rzecz inicjatyw lokalnych w sferze integracji społecznej oraz systemu doradztwa na rzecz ekonomii społecznej;

·         budowa i ulepszanie systemu koordynacji oraz przekazywania informacji i danych między instytucjami działającymi w obszarze polityki społecznej i rynku pracy.

Odbiorcy:

W ramach projektu wsparciem zostaną objęci pośrednio lub bezpośrednio wszyscy jego interesariusze: potencjalni założyciele i członkowie Spółdzielni Socjalnych, istniejące Spółdzielnie Socjalne, instytucje pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy, instytucje rynku pracy i ich pracownicy, pracownicy administracji publicznej działający bezpośrednio w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz rynku pracy.

Efekt:

Realizacja niniejszego projektu pozwoli podnieść poziom wiedzy na temat spółdzielczości socjalnej nie tylko wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ale przede wszystkim wśród pracowników instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej (szkolenia, podręcznik/standard i zasady współpracy, cykl podręczników specjalistycznych, baza danych zamieszczona na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl).

Wypracowane w projekcie standard i zasady współpracy międzysektorowej stanie się podstawą do skonstruowania i pilotażowego wdrożenia konkretnych modeli współpracy dostosowanych do specyfiki regionu oraz środowiska lokalnego. Tematyka ta będzie również przedmiotem szkoleń skierowanych do pracowników instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej oraz uzyska status zaleceń Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Działania:

1.       Analiza danych zastanych, w tym analiza aktualnych barier i ograniczeń w funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych

Przegląd oraz inwentaryzacja istniejących danych statystycznych i innych informacji pozyskanych w ramach dotychczasowych badań, w celu zaplanowania formuły dalszego wsparcia dla sektora spółdzielczości socjalnej w Polsce. (podmiot odpowiedzialny: Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych)

2.       Monitoring spółdzielni socjalnych – kompleksowe powtarzalne badanie sektora spółdzielczości socjalnej w Polsce. Po zakończeniu projektu działanie będzie kontynuować Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. (podmiot odpowiedzialny: Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych)

3.       Budowa interaktywnej, ogólnodostępnej elektronicznej bazy danych (podstrona w ramach serwisu www.pozytek.gov.pl), dot. spółdzielczości socjalnej i jej produktów (podmiot odpowiedzialny: Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych)

Na stronie zgromadzony zostanie możliwie szeroki zakres danych statystycznych oraz informacji dotyczących sektora spółdzielczości socjalnej, zarówno tych dostępnych w innych źródłach, jak i pozyskanych w ramach realizacji niniejszego projektu. Baza będzie gromadziła również dane kontaktowe i opis oferty poszczególnych spółdzielni socjalnych.

4.       Opracowanie nowego standardu działania – podręcznik (podmiot odpowiedzialny: Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych)

Publikacja obejmuje. in. standard i zasady działania oraz modelowe rozwiązania pozwoli popularyzować wiedzę dot. wdrażania systemu/sieci współpracy, ze szczególnym uwzględnieniem gmin. Zakłada się, iż powstały materiał będzie uwzględniany w kreowaniu polityk publicznych w zakresie spraw społecznych oraz w programowaniu i modyfikacji systemu wsparcia dla spółdzielni socjalnych, w szczególności na poziomie lokalnym oraz regionalnym.

Link do dokumentu

5.       Organizacja serii 200 szkoleń dla 3000 pracowników jednostek samorządu terytorialnego, które upowszechnią nowy standard działania, w tym przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz narzędzi dydaktycznych i promocyjnych. (podmiot odpowiedzialny: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych) Link do filmu

6.       Przygotowanie „ABC spółdzielczości socjalnej” – cyklu specjalistycznych podręczników „Spółdzielczość socjalna w realizacji usług użyteczności publicznej. (podmiot odpowiedzialny: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych)

Dziesięcioczęściowa seria wydawnicza na temat spółdzielni socjalnych: przybliżenie szczegółowych zagadnień związanych z formalnymi, prawnymi oraz organizacyjnymi uwarunkowaniami funkcjonowania takich podmiotów.

Dotychczas w serii ukazały się:

Krzysztof Cibor, Usługi użyteczności publicznej a ekonomia społeczna, 2014

Krzysztof Cibor, Społecznie odpowiedzialne zakupy i zamówienia publiczne jako narzędzia pozytywnej zmiany, 2014

Tomasz Schimanek, Społecznie odpowiedzialne zlecanie zadań publicznych, 2014

7.       Wypracowanie innowacyjnych modeli spółdzielni socjalnych działających w sferze usług użyteczności publicznej jako partnerstwa publiczno-społecznego oraz wypracowanie i wdrożenie zasad franczyzy społecznej, przygotowanych modeli dotyczących konkretnych rodzajów usług, specyficznych odbiorców lub zróżnicowanych obszarów (podmiot odpowiedzialny: Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych)

8.       Pilotażowe wdrożenie 10 modeli innowacyjnych spółdzielni socjalnych działających w sferze usług użyteczności publicznej jako partnerstwa publiczno-społecznego oraz wdrożenie zasad franczyzy społecznej (podmiot odpowiedzialny: Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych)

9.       Stworzenie ogólnopolskiej sieci wsparcia oraz platformy współpracy, polegającej m. in. na wymianie informacji, inicjowaniu i zacieśnianiu współpracy wewnątrz- oraz międzysektorowej, upowszechnianiu wzorców działania oraz dobrych praktyk w obszarze spółdzielczości socjalnej oraz instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej.

 

 

NOWY KOMENTARZ
tytuł komentarza
treść komentarza
podpis

PATRONATY I WSPÓŁPRACA