Sam rynek nie jest odpowiedzią na wszystkie problemy współczesności. Jego działaniu musi towarzyszyć roztropna regulacja ze strony państwa oraz dopełniające je formy aktywności w ramach samoorganizującego się społeczeństwa.
Manifest Ekonomii Społecznej

Akredytacja OWES (AKSES)
aktualizacja: 25.01.2016
Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej warunkiem dostępu do ubiegania się o środki publiczne przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w latach 2014-2020 jest pozytywne zakończenie procedury akredytacji, potwierdzone przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Oto podstawowe informacje na ten temat.

Uwaga! Załączniki na tej stronie mają wyłącznie charakter poglądowy. Aby uniknąć ew. niezgodności prosimy o korzystanie z dokumentów pobranych ze strony Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ( więcej>)

Po co jest akredytacja?

Akredytacja posłużyć ma zidentyfikowaniu tych OWES, które świadczą usługi o najwyższej jakości i których działania przynoszą wymierne  i trwałe efekty, m.in. zatrudnieniowe. Wiąże się to z tym, że w środki unijne na funkcjonowanie OWES będą przekazywane tylko tym podmiotom, które pozytywnie przejdą proces akredytacji.

Kto opracował standardy i zasady akredytacji?

W przygotowaniu dokumentów wzięli udział eksperci Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej (I etap - koncepcja systemu i standardy), a następnie Komitet Akredytacyjny działający przy ministrze właściwym ds. zabezpieczenia społecznego (II etap - weryfikacja i operacjonalizacja standardów, Regulamin). Zarówno zakres standardów, jak i Regulamin otrzymały akceptację Ministra Pracy i Polityki Społecznej, uzyskując status obowiązujących.

Komitet Akredytacyjny składa się z przedstawicieli ministerstw oraz instytucji państwowych i samorządowych a także przedstawicieli sektora. Skład Komitetu >

Jakie warunki muszą spełniać podmioty starające się o akredytację?

Z uwagi na niewielką liczbę podmiotów, które mogą otrzymać akredytację, Komitet Akredytacyjny zarekomendował staranny dobór podmiotów, które spełniając kryteria dostępu, zostaną poddane weryfikacji zgodnie z Regulaminem.

Za kluczowe uznano:

· doświadczenie OWES w tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej oraz realizacji usług wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w danym województwie;

· kadry posiadającej odpowiednie kompetencje i kwalifikacje;

· osiągane dotychczas rezultaty (m. in. utworzonych i wspartych podmiotów ekonomii społecznej, a także ich trwałości, liczby utworzonych miejsc pracy).


Komisji zależy również na równomiernym rozłożeniu terytorialnym OWES, z uwzględnieniem zapisów Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Regionalnych planów działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej.

Czy podmiot musi składać wniosek samodzielnie, czy dopuszczalne są partnerstwa?

OWES składa wniosek samodzielnie lub w partnerstwie, w którym zamierza działać jako OWES. Podmiot będący stroną umowy partnerskiej, w celu uzyskania statusu akredytowanego OWES, może wystąpić tylko w ramach jednego partnerstwa chyba że wykaże, że dysponuje niezbędnymi zasobami do działań w dwóch partnerstwach

Kiedy rusza akredytacja?

Pierwszy proces akredytacji zostanie przeprowadzony w styczniu 2015 roku w oparciu o zestaw standardów usług i działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Regulamin procesu akredytacji.

Ile będzie trwała akredytacja?

Nabór wniosków o akredytację trwa 30 dni od dnia ogłoszenia naboru na stronach internetowych MPiPS.

Informacja o ogłoszeniu naboru zostanie ogłoszona w odrębnej wiadomości.

Jak długo ważna jest akredytacja?

Status „akredytowanego” OWES jest ważny przez okres 2 lat, chyba, że zajdą okoliczności uzasadniające utratę statusu w terminie wcześniejszym.

Czy liczba podmiotów, które otrzymają akredytację jest nieograniczona?

Na obecnym etapie istnieje możliwość przeprowadzenia 52 procesów akredytacji OWES.

Czy OWES może złożyć dowolną liczbę wniosków o akredytację?

OWES może złożyć wniosek o akredytację w ramach jednego województwa.

Gdzie można dowiedzieć się więcej na temat AKSES?

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zakresu standardów oraz zasad procedury akredytacji znajdują się w załączonych dokumentach. Na dodatkowe pytania i wątpliwości dotyczące systemu AKSES odpowiedzi udzielają:

1. Krajowe Centrum Ekonomii Społecznej, funkcjonujące w ramach projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej” w Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich: Tomasz Lipiński, nr tel.: 022 237 00 60, e-mail:

2. Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej: Andrzej Radniecki, nr tel.: 22 693 47 34, e-mail:

Załączone dokumenty

Standardy

Regulamin

Formularz samooceny.

Karta audytu oraz metodologia pomiaru wskaźników efektywnościowych

Wzór wniosku o akredytację

Alokacja audytów w ujęciu wojewódzkim

Regulamin korzystania z logotypu AKSES

Zarządzenie nr 13 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Akredytacyjnego ds. systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii Społecznej (ujednolicone).

Uchwała nr 1 Komitetu Akredytacyjnego

Uchwala nr 2 Komitetu Akredytacyjnego

Uchwała nr 3 Komitetu Akredytacyjnego z dnia 22 września 2014 r. w sprawie opinii Komitetu dotyczącej zakresy standardów usług i działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach systemu akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej AKSES.

Załącznik do uchwały nr 3 Komitetu Akredytacyjnego z dnia 22 września 2014 r.

Uchwała nr 4 Komitetu Akredytacyjnego z dnia 22 września 2014 r. w sprawie opinii Komitetu dotyczącej Regulaminu procesu akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej - rok 2014.

Załącznik do uchwały nr 4 Komitetu Akredytacyjnego z dnia 22 września 2014 r.

KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ