Przedsiębiorstwa społeczne powinny być traktowane nie jak przedmiot filantropii, ale raczej jak obszar inwestycji.
Manifest Ekonomii Społecznej

Zespół ds. ekonomii społecznej przekazał ministrowi ustawę, program rozwoju i pakt!
KRZYSZTOF CIBOR
aktualizacja: 18.07.2013

Cezary Miżejewski, koordynator prac nad KPRES (fot. Adam Miszczuk) />/

Projekty ustawy o przedsiębiorczości społecznej oraz Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej zostały omówione spotkaniu Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej. Zespół rekomendował skierowanie obydwu dokumentów do dalszych prac w ministerstwie pracy, uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Zespół zaopiniował również pozytywnie Pakt na rzecz ekonomii społecznej przedstawiony przez SKES.

17 lipca odbyło się pierwsze od września ubiegłego roku spotkanie Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej. Temu międzyresortowemu i międzysektorowemu ciału, powołanemu przez premiera Donalda Tuska, w celu opiniowania i wypracowywania rozwiązań służących rozwojowi ekonomii społecznej, przewodniczył minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz. Podczas spotkania zostały ostatecznie przyjęte dwa bardzo istotne produkty prac zespołu.

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej

Pierwszy dokument to Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej. Dokument ten, wypracowany przez grupę strategiczną Zespołu, pod przewodnictwem Cezarego Miżejewskiego, służyć ma wskazaniu najważniejszych kierunków interwencji państwa w celu wzrostu znaczenia ekonomii społecznej. Nowa wersja dokumentu została opracowana na podstawie wniosków z konsultacji społecznych KPRES przeprowadzonych w roku 2012. W wyniku prac m.in.:

- uzupełniono KPRES o listę wskaźników realizacji oraz o plan finansowy, - uporządkowana została lista celów i odpowiadających im zadań, zadaniom przyporządkowano terminarz, źródła finansowania i instytucje koordynujące, - zaktualizowano rozdział dotyczący kontekstu polskiego i europejskiego, - poszerzono diagnozę i wzbogacono ją o aktualne dane dość dokładnie pokazujące kondycję sektora i ew. korzyści płynące z jego wspierania.

Przedstawiając dokument Cezary Miżejewski zwrócił uwagę, że w Polsce w sektorze szeroko rozumianej ekonomii społecznej pracuje dużo osób, jednak znaczenie gospodarcze tego sektora jest niewielkie, mniejsze niż w krajach Unii Europejskiej. KPRES ma pomóc to zmienić, stąd m.in. rozwiązania, które mają służyć wzmocnieniu kompetencji przedsiębiorców społecznych.

Miżejewski zwrócił też po raz kolejny uwagę, że KPRES nie dotyczy jedynie zasad wydawania środków europejskich, a wręcz przeciwnie - ma pokazać, że pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego nie powinny zastępować środków publicznych, a być jedynie wsparciem dla nich.

Minister Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że dołoży wszelkich starań, by przekonać rząd do KPRES tak, aby sam dokument zaczął obowiązywać przed końcem tego roku.

Zespół bez uwag przyjął dokument i przekazał go Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej do dalszych prac.

Ustawa o przedsiębiorstwie społecznym

Więcej kontrowersji wzbudziła ustawa o przedsiębiorczości społecznej, która zresztą w najnowszej wersji zmieniła swoją nazwę na „Ustawa o przedsiębiorstwie społecznym i wspieraniu ekonomii społecznej”. Kontrowersje te miały jednak miejsce nie podczas posiedzenia Zespołu, co w ciągu ostatnich spotkań grupy prawnej, która przygotowywała projekt.

W nowej wersji ustawy pojawiły się między innymi paragrafy dotyczące powołania Rady Ekonomii Społecznej oraz rozdział na temat systemu wsparcia ekonomii społecznej.

Rada ma być organem opiniodawczo-doradczym działającym przy ministrze pracy. Do zakresu działania Rady, jeśli ustawa zostanie przyjęta, należeć będzie m.in. opiniowanie projektów aktów prawnych oraz inicjowanie zmian przepisów prawa związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw społecznych oraz w zakresie ekonomii społecznej i przygotowywanie ekspertyz dotyczących wybranych obszarów ekonomii społecznej.

Z kolei w rozdziale szóstym ustawy mowa jest o tym, że władze publiczne w Polsce wspierają rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, między innymi poprzez dostarczanie, za pomocą akredytowanych podmiotów, usług rozwojowych i wsparcia biznesowego dla przedsiębiorstw społecznych.

Zarówno Rada jak i zapisy dotyczące wsparcia znajdują swoje odzwierciedlenie w KPRES, jednak podczas spotkań grupy prawnej zapisy te wywołały długą dyskusję. Ostatecznie znalazły się jednak w projekcie i trafiły pod obrady Zespołu i nie wzbudziły dalszych wątpliwości wśród jego członków i projekt został przekazany ministerstwu pracy do skierowania do uzgodnień międzyresortowych.

Minister Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że do uchwalenia ustawy może minąć jeszcze trochę czasu, ze względu choćby na konieczność przekonania do niej poszczególnych ministrów, przypomniał jednak, że jego ministerstwo przeforsowało już kilka trudnych ustaw (jak choćby tę wydłużającą urlopy rodzicielskie).

Pakt na rzecz ekonomii społecznej

Na spotkania Zespołu przedstawiono również projekt Paktu na rzecz ekonomii społecznej, przygotowanego przez Stałą Konferencję Ekonomii Społecznej. Pakt ma być umową społeczno-publiczną, która zawiera wzajemne zobowiązania działań administracji publicznej i podpisanych pod paktem organizacji społecznych i przedsiębiorców, zmierzające do budowania jak najlepszych warunków rozwoju ekonomii społecznej.

Minister Kosiniak-Kamysz podkreślił, że bardzo wartościowe jest to, że pakt nie stanowi alternatywy, czy konkurencji dla KPRES, ale jest dla niego raczej pewną ideową ramą. Zespół rekomendował rządowi podpisanie Paktu.

Krzysztof Cibor, Ekonomiaspoleczna.pl

Artykuł pochodzi z portalungo.pl

PRZEŚLIJ ZNAJOMEMU | DO DRUKU
KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ