Ekonomia społeczna może być istotnym sojusznikiem państwa w kształtowaniu i realizowaniu polityki społecznej.
Manifest Ekonomii Społecznej

Rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie akredytacji „AKSES” - edycja 2017/2018
OPR. MM, NGO.PL
aktualizacja: 15.11.2017
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do składania wniosków o przyznanie akredytacji „AKSES” Ośrodkom Wsparcia Ekonomii Społecznej „OWES”.

Proces przyznawania akredytacji „AKSES” odbywa się na podstawie Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. Min. Rodz. Prac. i Pol. Społ. poz. 21).

Sposób złożenia wniosku

Wniosek o przyznanie akredytacji „AKSES” składa się w postaci elektronicznej, przesyłając na adres: . Nabór wniosków o przyznanie akredytacji trwa od dnia ogłoszenia do dnia 31.10.2018 r. Kolejne nabory będą ogłaszane sukcesywnie.

Wnioskodawca zobowiązany jest:

Przesłać w postaci elektronicznej wniosek o przyznanie akredytacji „AKSES”.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są:

  1. organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy;
  2. partnerstwa, w których liderem jest organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Podmiot uprawniony do złożenia wniosku realizuje usługi wsparcia ekonomii społecznej w rozumieniu Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, tj.:

              a) usługi animacji lokalnej,

              b) usługi rozwoju ekonomii społecznej;

              c) usługi wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych.

Podmiot uprawniony, składa wniosek samodzielnie lub w partnerstwie z innym podmiotem, w którym zamierza działać jako OWES co najmniej przez okres 2 lat od daty przyznania akredytacji „AKSES”.

WAŻNE!

  • Podmiot uprawniony, w ramach danego województwa, może złożyć jeden wniosek o przyznanie akredytacji „AKSES” w trwającym naborze.
  • Dane partnerstwo lub OWES może złożyć wniosek tylko w jednej ścieżce w trakcie aktualnego naboru.
  • W przypadku gdy wniosek zostanie odrzucony, możliwość złożenia go ponownie w drugiej ścieżce jest dopuszczalna nie wcześniej, niż po upływie 6-miesięcy.

Wyjątek: Podmiot uprawniony może złożyć drugi wniosek w ramach tego samego województwa pod warunkiem:

a)      złożenia go w partnerstwie z innymi podmiotami,

b)      wykazania, że dysponuje zasobami niezbędnymi do równoległego działania w ramach dwóch OWES,

c)      wykazania w każdym z wniosków odrębnych (nie pokrywających się) osiągniętych dotychczas rezultatów, o których mowa w dalszej części ogłoszenia (por. „Sposób oceny merytorycznej wniosków o akredytację”).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl

Artykuł pochodzi z portalungo.pl

PRZEŚLIJ ZNAJOMEMU | DO DRUKU
NOWY KOMENTARZ
tytuł komentarza
treść komentarza
podpis