Środowisko biznesu nie ma powodu, aby traktować ekonomię społeczną, jako źródło zagrożeń, przeciwnie – może być ona uzupełnieniem jego własnych działań i partnerem dla wspólnych przedsięwzięć.
Manifest Ekonomii Społecznej

Nabór w PO WER: Rozwój ekonomii społecznej (2.9)
OPR. MW, UE.NGO.PL
aktualizacja: 13.07.2017

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Fot. Tomasz Kaczor, ngo.pl />/

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-002/17 na realizację projektów w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej PO WER. Termin naboru: od 14 do 31 sierpnia 2017 r. Konkurs służy wyłonieniu jednego projektu (do realizacji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, łódzkiego oraz mazowieckiego).

Konkurs służy wyłonieniu jednego projektu, mającego na celu wyposażenie pracowników przedsiębiorstw społecznych w wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczne ubieganie się o zlecenia w ramach zamówień publicznych. Projekt będzie realizowany tylko na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, łódzkiego oraz mazowieckiego.

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami w konkursie, zgodnie z typem beneficjenta wykazanym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych (SzOOP) są:

 • administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
 • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego
 • organizacje pozarządowe
 • podmioty ekonomii społecznej
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej
 • związki rewizyjne właściwe do spraw spółdzielczości
 • samorząd gospodarczy i zawodowy
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER
 • uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze
 • przedsiębiorcy

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs służy wyłonieniu jednego projektu, mającego na celu wyposażenie pracowników przedsiębiorstw społecznych w wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczne ubieganie się o zlecenia w ramach zamówień publicznych. Projekt będzie realizowany tylko na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, łódzkiego oraz mazowieckiego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne i merytoryczne zgodne z punktami 7.3 i 7.4 Regulaminu konkursu nr POWR.02.09.00-IP.03-00-002/17.

Finanse

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektu w konkursie wynosi 1 260 400,00 zł. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100,00%.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 84,28%. Do dofinansowania zostanie wybrany 1 projekt.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 1 260 400,00 zł.

Termin rozstrzygnięcia konkursu - październik 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 14.08.2017 r. (od godz. 00.00) do dnia 31.08.2017 r. (do godz. 23.59). Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu POWR.02.09.00-IP.03-00-002/17 z dn. 13.07.2017 r.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Rozdział VIII Regulaminu konkursu nr POWR.02.09.00-00-IP.03-00-002/17.

Pytania i odpowiedzi

Alicja Wróblewska, tel.: 22 461 63 54, e-mail:

Linki

Strona internetowa Instytucji Ogłaszającej Konkurs

Artykuł pochodzi z portalungo.pl

PRZEŚLIJ ZNAJOMEMU | DO DRUKU
KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ