Przedsiębiorczość nie polega bynajmniej na pogoni za zyskiem, ale na skłonności i umiejętności do aktywnego odnoszenie się do otaczającej rzeczywistości, orientacji na skuteczne pokonywanie wyzwań w oparciu o dostępne zasoby.
Manifest Ekonomii Społecznej

Konkurs: działanie 2.6 PO WER monitoring działań admin. publicznej na rzecz os. niepełnosprawnych
REDAKCJA PORTALU EKONOMIASPOLECZNA.PL
aktualizacja: 08.06.2016
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłosił konkurs na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

Przedmiotem konkursu Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami jest dofinansowanie projektów, mających na celu analizę realizacji zadań przez jednostki administracji rządowej i samorządowej oraz opracowanie dla nich rekomendacji pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Konkurs zakłada wyłonienie 17 projektów, w tym;

- 16 projektów o charakterze wojewódzkim (po 1 projekcie w każdym województwie) będzie dotyczyło monitoringu zadań jednostek administracji samorządowej i rządowej działającej w terenie,

- 1 projekt o charakterze centralnym będzie obejmował analizę pozostałych jednostek administracji rządowej (centralnej).

Wnioskodawcą w projekcie może być wyłącznie organizacja pozarządowa. Projekt musi być realizowany w partnerstwie przez organizacje pozarządowe. Liczba partnerów nie może przekroczyć dwóch. Zarówno, partnerzy jak i lider, muszą posiadać doświadczenie w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami przy czym co najmniej jeden partner musi posiadać co najmniej 5 letnie doświadczenie w tym zakresie.

Alokacja na konkurs wynosi 30 000 000,00 PLN.

Planowana alokacja na jeden projekt o charakterze wojewódzkim wynosi maksymalnie 1 700 000 PLN oraz na jeden projekt o charakterze centralnym wynosi maksymalnie 2 800 000 PLN.

W ramach projektów nie jest wymagane wniesienie wkładu własnego.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu przyjmowane są od dnia 31.05.2016 r. do dnia 08.07.2016 r.

Więcej informacji na temat konkursu, w tym regulamin konkursu wraz z załącznikami, znajduje się na stronach internetowych: www.efs.mrpips.gov.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Szczegółowe linki: http://efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/monitoring-dzialan-jednostek-administracji-rzadowej-i-samorzadowej-pod-katem-realizacji-praw-osob-z-niepelno-sprawnosciami

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/26-wysoka-jakosc-polityki-na-rzecz-wlaczenia-spolecznego-i-zawodowego-osob-niepelnosprawnych-1/

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego wysyłając pytanie na adres mailowy: monitoring.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków o dofinansowanie w przedmiotowym konkursie!

KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ