Niezwykle istotnym aspektem większości działań w obszarze ekonomii społecznej jest jej lokalny, wspólnotowy charakter. Chodzi nie tylko o pojedyncze przedsięwzięcia i instytucje, ale relacje, które je łączą.
Manifest Ekonomii Społecznej

Nabór kandydatów na ekspertów do wykazu prowadzonego w PO WER: obszar „Integracja społeczna”
REDAKCJA EKONOMIASPOLECZNA.PL
aktualizacja: 15.01.2016
MRPiPS, jako Instytucja Pośrednicząca (IP) w PO WER, na podstawie Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020, zaprasza do składania dokumentów uprawniających do wpisu do wykazu kandydatów na ekspertów, o którym mowa w art. 49 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności (…)

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jako Instytucja Pośrednicząca (IP) w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), na podstawie Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020, zaprasza do składania dokumentów uprawniających do wpisu do wykazu kandydatów na ekspertów, o którym mowa w art. 49 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, prowadzonego przez IP PO WER w obszarze:

Integracja społecznadziedzina Instrumenty finansowe wykorzystywane na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

Warunki dla kandydatów na ekspertów:

O wpis do wykazu kandydatów na ekspertów[1] w obszarze „Integracja społeczna” w dziedzinie Instrumenty finansowe wykorzystywane na rzecz rozwoju ekonomii społecznej mogą ubiegać się kandydaci, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

a) korzystają z pełni praw publicznych,

b) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,

c) nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nie są pracownikami instytucji zaangażowanej w realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, pełniącej funkcję Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej,

e) posiadają wiedzę, umiejętności lub wymagane uprawnienia w obszarze objętym programem operacyjnym, w ramach którego jest dokonywany wybór projektu,

f) posiadają wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji Programu Wiedza Edukacja Rozwój[2].

Szczegółowe wymagania w zakresie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt.1 lit.e:

Osoba ubiegająca się o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów PO WER w przedmiotowym obszarze powinna obligatoryjnie posiadać:

a) doświadczenie w pracy zawodowej, naukowej lub społecznej w zakresie ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej, i jednocześnie

b) wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii lub finansów lub bankowości oraz: minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w instytucjach finansowych przy obsłudze zwrotnych instrumentów finansowych lub w pracy naukowej w tym zakresie, lub

c) wykształcenie wyższe i: minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w instytucjach finansowych przy obsłudze zwrotnych instrumentów finansowych lub w pracy naukowej w tym zakresie.

Wniosek kandydata musi zawierać:

 • wypełniony formularz wniosku o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów, o którym mowa w art. 49 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 prowadzonego przez IP PO WER
  w obszarze „Integracja społeczna” w dziedzinie Instrumenty finansowe wykorzystywane
  na rzecz rozwoju ekonomii społecznej
  (zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1, dostępnym na stronie internetowej: www.kapitalludzki.gov.pl),
 • potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, zgodnie z wymogami wskazanymi powyżej,
 • zgodę kandydata na eksperta na przetwarzanie danych osobowych oraz na umieszczenie danych osobowych w wykazie kandydatów na ekspertów (zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 2, dostępnym na stronie internetowej: www.kapitalludzki.gov.pl),
 • oświadczenie kandydata na eksperta o spełnianiu przesłanek określonych w art. 49 ust. 3 pkt 1-3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.) oraz Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 (zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 3, dostępnym na stronie internetowej: www.kapitalludzki.gov.pl),

Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne (w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach PO WER - w obszarze „Integracja społeczna” w dziedzinie Instrumenty finansowe wykorzystywane
na rzecz rozwoju ekonomii społecznej
należy przesłać pocztą na adres:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

w terminie do dnia 15.01.2016 r. (decyduje data wpływu do adresata). Dokumenty niekompletne, złożone po terminie lub niespełniające powyższych warunków pozostaną bez rozpatrzenia.

Analiza zgłoszonych wniosków zostanie dokonana przez IP w terminie do 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków.

Informacje dodatkowe:

Procedura kwalifikacyjna naboru kandydatów na ekspertów PO WER w obszarze „Integracja społeczna”
w dziedzinie Instrumenty finansowe wykorzystywane na rzecz rozwoju ekonomii społecznej
będzie dwuetapowa:

 • pierwszy etap obejmuje weryfikację spełnienia kryteriów formalnych oraz warunków, o których mowa w pkt. 1 lit. a – e, przez IP PO WER, która dokona oceny zgłoszonych wniosków w oparciu
  o przesłane przez kandydatów na ekspertów dokumenty,
 • w drugim etapie zostanie zweryfikowane spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 1 lit. f.
  Osoby ubiegające się o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów, które pomyślnie przejdą pierwszy etap procedury kwalifikacyjnej zostaną zobligowane do zrealizowania w terminie określonym przez IP PO WER programu szkoleniowego, o którym mowa w Podrozdziale 10.2 – Polityka szkoleniowa Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014 – 2020, tj. ukończenia szkolenia e-learningowego m.in. z zakresu kwalifikowalności wydatków w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS oraz innych zakresów wskazanych przez IP PO WER.

Do wykazu kandydatów na ekspertów zostaną wpisane osoby, które otrzymają pozytywny wynik w pierwszym etapie procedury kwalifikacyjnej oraz uzyskają certyfikat potwierdzający ukończenie wymaganego zakresu programu szkoleniowego.

Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą procedurę kwalifikacyjną, zostaną wpisani do wykazu kandydatów na ekspertów prowadzonego przez IP PO WER w obszarze „Integracja społeczna” w dziedzinie ekonomii społeczna i inżynieria finansowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i poinformowani drogą elektroniczną o tym fakcie w ciągu 14 dni od daty wpisu do wykazu.

W przypadku podjęcia decyzji o nieumieszczaniu danej osoby w wykazie kandydatów na ekspertów, IP PO WER poinformuje pisemnie o przyczynach tej decyzji osobę ubiegającą się o status kandydata na eksperta.

Wykaz kandydatów na ekspertów, który będzie zawierał: imię i nazwisko kandydata na eksperta, adres poczty elektronicznej oraz obszar i dziedzinę objętą Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Departamentu Wdrażania EFS: www.kapitalludzki.gov.pl.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego zastrzega sobie prawo do nieodsyłania przedłożonych dokumentów.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z panią Anną Stanisławską-Brylską, tel. 022 461 63 26, anna.stanislawska-

 

 

[1] Kandydat na eksperta, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.). Kandydaci na ekspertów mogą uczestniczyć jako eksperci w wyborze projektów do dofinansowania w ramach PO WER.

 

 

[2] Weryfikacja spełnienia warunku dotyczącego posiadanie przez kandydata na eksperta wiedzy w zakresie celów i sposobu realizacji PO WER zostanie przeprowadzona poprzez ukończenie szkolenia na e-platformie.

 

 

KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ