Ekonomia społeczna potrzebuje zakorzenienia w świecie wartości i zasad. Są to poza solidarnością – przedsiębiorczość, zaangażowanie, odpowiedzialność oraz pomocniczość.
Manifest Ekonomii Społecznej

Krajowy plan działań na rzecz zatrudnienia 2015-2017 przyjęty
REDAKCJA PORTALU EKONOMIASPOLECZNA.PL
aktualizacja: 12.03.2015
Rząd przyjął uchwałę dotyczącą planu działań na rzecz zatrudnienia. W ciągu 3 lat realizacji program ma kosztować 29.915.297 tys. zł, z czego 26.652.737 tys. zł to środki krajowe.

Zaplanowano szeroko zakrojone działania kontynuujące lub intensyfikujące wsparcie na rzecz osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dokument powstał w koordynacji z zapisami istotnych programów nowej perspektywy finansowej na poziomie unijnym, krajowym.

Głównym celem jest wzrost (do 68,1 procent w 2017 r.) wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat. Oznacza to zmianę o ponad 10 procent. Przyjęto dwa priorytety: zwiększenie efektywności zarządzania rynkiem pracy w celu wsparcia wzrostu zatrudnienia oraz zwiększenie adaptacyjności na rynku pracy.

Wsparcie młodych

W ramach pierwszego priorytetu realizowane będą zadania polegające na m.in.: wspieraniu osób młodych (15-24 lata) na rynku pracy. Duży nacisk został położony na osoby bezrobotne, pozostające poza systemem edukacji i doskonalenia zawodowego. Ogólne wsparcie ma dotyczyć do 4-5 tysięcy osób.

Duża część funduszów zostanie przekazana do dyspozycji publicznych służb zatrudnienia, których zadaniem będzie monitorowanie potrzeb rynku pracy i adekwatne kształtowanie oferty wspierania osób nieaktywnych zawodowo, budowanie partnerstw lokalnych działających na rzecz podniesienia zatrudnienia. Istotne będą również środki na testowanie i popularyzację narzędzi aktywizacji zawodowych i zwiększenie kompetencji doradców zawodowych, również działań Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Przewidziane są również środki na zabezpieczenie poziomu zatrudnienia w firmach, których obroty spały na skutek wahań na rynku eksportowym. Przewidywane jest również uruchomienie systemu pożyczkowego w ramach programu „Pierwszy biznes”.

Lepsze dostosowanie do rynku pracy

Priorytet drugi zakłada wsparcie dla zwiększenia mobilności osób młodych oraz pracowników na rynku europejskim, w tym również usługi realizowane w ramach sieci EURES na rzecz poszukujących pracy i pracodawców.

Zapisane tu zostały również fundusze na promocję przedsiębiorczości (Akademia PARP), które ma na celu podniesienie umiejętności osób zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej. Duży nacisk postawiono na narzędzia internetowe, przydatne w tym celu.

Priorytet ten odnosi się też do kontynuacji programu taniego budownictwa mieszkaniowego, co powinno przyczynić się do większej mobilności ludzi poszukujących pracy i aktywizacji zawodowej wykluczonych społecznie.

Priorytet drugi odnosi się też do wspierania tworzenia nowych miejsc pracy, w tym również w sektorze ekonomii społecznej. Tu znalazły się zapisy o działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej poprzez wspieranie OWES, w kontekście funkcjonowania systemu akredytacji AKSES.

Choć w planie znalazły się zapisy, kto jest odpowiedzialny za realizację poszczególnych działań oraz zadań, wciąż niepewne są terminy ogłoszenia konkursów i rodzaje podmiotów, które będą mogły ubiegać się o ich realizację.

KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ